A la Candidatura d’Unitat Popular- Poble Actiu treballem de manera horitzontal i assembleària. Les diferents tasques són assumides de manera solidària per les diferents persones que hi participem.
Gràcies a aquest treball col·lectiu, podem desenvolupar la nostra feina renunciant a la majoria de privilegis que fan servir la resta de grups municipals per a desenvolupar la seva tasca, i que suposen despeses extra a càrrec dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet de Llobregat.
L’elaboració dels articles de premsa no n’és una excepció: Tot i que, degut a la política editorial de les publicacions municipals, apareguin signats pel nostre portaveu, són sempre realitzats col·lectivament.

En aquesta ocasió, l’article mensual al diari LH és redactat conjuntament entre 4 grups municipals de l’oposició. CUP Poble Actiu, Canviem l’Hospitalet, CDC i PP.

 

El moment polític i social actual, amb expressi-2016 ens plantem foto
ons d’interessos cada vegada més plurals, obliguen a l’acord, a convèncer, i més si tens la responsabilitat de governar sense majoria suficient
per dur a terme el teu programa, com és el cas
del PSC de L’Hospitalet.
El conjunt de la nostra ciutat reclama regeneració,noves formes de fer, més sensibles a la ciutadania i al reconeixement de la pluralitat, de la que el PSC encara no ha fet gala, per desconeixement o per manca de voluntat política.
Ens devem als acords presos per l’òrgan que
representa al conjunt de la ciutadania, el Ple
Municipal. És en aquest àmbit on es va acordar
de manera àmplia que s’iniciessin els mecanismes

establerts pel Reglament de Mitjans de
Comunicació de L’H. L’acord de Ple també va
acordar concloure el procés de nomenament
del Director/a de mitjans de comunicació muni-
cipals en el termini més breu possible.
Arrosseguem un procés de selecció de di-
recció ple de vicis i irregularitats, denunciats
per diversos grups i organitzacions, com el fet
de modificar les bases del procés una vegada
iniciat. Aquest fet és motiu d’impugnació directa
d’aquest procediment. (Continua a PP).

-.-.-.

(Continua d’ICV-EUiA-PIRATES).
La persona que va “guanyar” va suspendre en el
conjunt de proves per accedir-hi. El PSC vol as-
sumir implícitament aquest candidat i donar per
bo aquest procediment. L’oposició no acceptem
aquest procés ni cap tipus de compromís.
El model de direcció dels mitjans públics locals
és un element fonamental, per tant, ha d’haver-hi
un gran consens (2/3 del Ple municipal -18 re-
gidors/es-) que no pot partir del reconeixement
implícit d’una persona que n’ha obtingut una plaça
en un procediment sense garanties.
Volem un nou procediment d’elecció del nou/
va Directora de Mitjans. El PSC ha de desbloque-
jar la situació escoltant a tots els grups per cercar
una solució de futur i en positiu pels mitjans pú-
blics locals.
Volem que es reprenguin els estudis per recu-
perar el servei de ràdio i millorar la producció prò-
pia de programes televisius, perquè hi hagi serveis
de cap de setmana perquè hi hagi col·laboracions
i programes en directe, perquè entitats i ciutada-
nia facin seu un mitjà a l’abast, de la ciutat i per
la ciutat. Volem uns mitjans públics municipals
participatius, que desenvolupin al màxim les eines
innovadores de la societat de la informació.
(Continua a CIU).
-.-.-.

(Continua de PP).
En l’acord de Ple també es va acordar que el Diari
de L’H esdevingués un mitjà públic municipal i que
no continués essent una publicació centrada en
difondre les actuacions del govern municipal. En-
tenem que dinàmiques de dècades són difícils de
modificar, però els temps canvien i la realitat mana,
pluralitat i bon ús del Diari de L’H.
Volem una gestió més acurada dels recursos
de la ciutadania, per això no volem que l’anterior
màxima direcció dels Mitjans continuï cobrant el
seu salari per una tasca que no realitza. Tothom
ha de cobrar en funció de la responsabilitat de
la tasca que realitza. Si aquesta persona ja no
és Directora i és periodista o redactora, doncs
que s’ajusti la seva percepció; no volem concul-
car drets laborals tampoc perpetuar excessos o
privilegis. No volem “recol·locacions” ni “patadas
para arriba”. No volem complements injustificats.
També el futur mitjà de comunicació municipal ha
de refer la seva manera de gestionar els recursos
humans.
No anem contra ningú, anem a favor d’una
racionalització dels càrrecs directius en funció de
les tasques reals que es fan i es faran als mitjans
municipals.
(Continua a CUP-PA).

-.-.-.

(Continua de CIU).
La realitat de la ciutat fa necessari disposar d’uns
mitjans de comunicació, ràdio, TV, Premsa i Di-
gital, públics i de qualitat que siguin una eina de
comunicació per a la ciutadania i que contribuei-
xin a cohesionar els barris i els teixits socials de la
ciutat.
Els mitjans de comunicació locals són impres-
cindibles en la democràcia actual doncs cal que
els ciutadans estiguin informats pels professionals
de premsa dels esdeveniments diaris que tenen
lloc a la seva ciutat i també són un mitjà bàsic de
comunicació en situacions d’emergència, com ho
determina la nostra normativa de protecció civil.
Tenim bons professionals amb perfils polivalents
i ganes d’assumir nous reptes en una ciutat amb
molta activitat social i cultural. Tenim les eines i
necessitem el compromís per desenvolupar uns
mitjans públics locals plurals, operatius, organit-
zats, participats, arrelats i al servei del conjunt de
la ciutat.
És un deure i una necessitat situar novament
els nostres mitjans de comunicació al centre de la
vida pública local.
Per tot això, els grups d’ICV-EUiA-Pirates, PP,
Convergència i CUP-PA signem aquest escrit
conjunt.