El grup municipal CUP-Poble Actiu presenta al ple de setembre (27/09/2016) tres mocions que afecten directament a la vida de les veïnes i veïns de l’Hospitalet de Llobregat.

Dos de les mocions son mocions que presentem de forma conjunta amb altres partits per la seva importància i posicionament: ‘Moció en suport al Correllengua 2016’ i ‘Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments a la ciutat’. La tercera es correspon con un text propi sobre la importància per a la convivència i per donar solucions a les necessitats vitals de les persones: ‘Moció per a la instal·lació de lavabos públics a l’Hospitalet de Llobregat‘.

A continuació, el text sencer de les 3 mocions que defensa i recolza activament CUP-Poble Actiu al ple municipal del 27 de setembre de 2016 a l’Hospitalet de Llobregat:

MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2016
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes. Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu.

Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i CUP-PA proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.

TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.

QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i a les entitats membres del Consell de Ciutat.

Partits impulsors del text: PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA


MOCIÓ PER UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS A LA CIUTAT

El sexisme està present a tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes majors són un espai més d’expressió. Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones.

Les violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau, existint uns barems simbòlics de gravetat, posats en dubte segons l’experiència de l’agredida.

El sistema heteropatriarcal socialitza als homes des del rol del poder, la dominància i l’agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients. D’aquí e es deriven infinitat d’actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades subtils per estar normalitzades dins de les formes de socialització acceptades, i de vegades evidents per una certa evolució de la societat. Ser dona durant una festa major, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… una variabilitat molt gran d’actituds que violenten i vulneren la integritat física, emocional i mental de l’agredida. Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim qüestionar els límits de l’altre.

La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments, la desresponsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals. Cal entendre les violències sexuals com una forma de violència masclista és a dir, una greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. Les mesures per prevenir i abordar les agressions masclistes han de partir de la premissa que es tracta d’una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.

Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i estès. Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l’any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen part de l’entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats). A Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera que només un 17.7% de les víctimes d’agressions denuncien.

Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”.

Atès que la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.

Volem que L’Hospitalet de Llobregat sigui una ciutat lliure d’agressions sexistes durant els dies de festa major i d’altres esdeveniments festius de la ciutat, i volem unes festes populars que generin el camí cap a una societat més lliure i igualitària. Han de ser un espai segur i una font de gaudi per a tota persona que vulgui participar en elles, on les drogues, el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni excusa per a permetre cap tipus d’agressió.

L’Ajuntament, com a organitzador de bona part de les festes majors, i com a institució primera responsable del benestar de la població, té la responsabilitat d’assegurar que les dones gaudeixin d’unes festes segures i lliures d’agressions sexistes. I en aquesta línia volem desenvolupar polítiques públiques que generin transformacions.

És per això que el nostre objectiu principal és aconseguir la implicació de totes les persones per fer una reflexió profunda sobre la violència contra les dones en festes i treballar conjuntament en l’elaboració d’ un Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de L’Hospitalet de Llobregat, adaptat a la realitat de les festes, que es traslladi en la creació de mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions sexistes, i
d’acompanyament a les dones agredides, evitant la impunitat dels agressors i assegurant la protecció de les agredides.

Existeixen exemples ja duts a terme a poblacions veïnes com Barcelona: les festes de barri de Poblesec i les del barri de Gràcia ja han aplicat protocols, responsabilitzant-se del que passa als esdeveniments festius més enllà de l’organització de les activitats. També trobem exemples a l’Ajuntament de Burlada i a Barañáin (Navarra), entre d’altres.

La construcció col•lectiva d’un Protocol de forma participativa, on totes les entitats, agents i espais de festa estiguessin implicats, asseguraria l’eficàcia del mateix i generaria un procés pedagògic transformador, sumant esforços reals a la lluita contra el sistema heteropatriarcal, per una ciutat lliure de sexisme.

A l’Hospitalet de Llobregat també trobem exemples d’aplicació d’aquests protocols davant les agressions sexistes a les Festes Majors de Centre i de Bellvitge. Aquest protocols -que seguien el model i inspiració que durant anys s’ha aplicat a les festes alternatives de Cornellà- son la prova de que la gent al carrer està avançant més ràpid que les institucions en aquest camí de dir prou al masclisme als nostres entorns més propers. Per això, proposem que col•lectius locals, amb experiència a la posada en marxa de aquestes mesures de prevenció i visibilització de la violència masclista als ambients d’oci i/o festius participin activament de l’elaboració d’aquest protocol.

Per tot això els grups municipals ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA proposen al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.

SEGON.- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones en situació de violència sexual pels serveis especialitzats en violència masclista municipals.

TERCER.- Elaborar, o bé enmarcar i diferenciar dins el Pla d’actuació integral de prevenció i tractament de la violència contra les dones a la ciutat de L’Hospitalet, un Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i esdeveniments festius de forma participativa, implicant a totes les entitats, els agents involucrats i els espais dels esdeveniments que es desenvolupen a la ciutat, i que inclogui formació interna per a l’Administració Pública i les entitats i agents implicats, campanyes de difusió i sensibilització, eines de prevenció i denúncia de les agressions, i d’acompanyament a les dones agredides. Tot establint un calendari de treball a tal efecte i amb la intenció d’arribar a la seva aplicació al 2017.

QUART.- Dur a terme campanyes específiques de sensibilització, prevenció i de denúncia de qualsevol mena de violència masclista durant les Festes de primavera i les festes majors dels diferents barris de la ciutat.

CINQUÈ.- Impulsar accions de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin l’empoderament de les dones.

SISÈ.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes, al conjunt d’entitats socials, veïnals, juvenils i de dones de la ciutat, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a l’Institut Català de les Dones, a la Diputació de Barcelona i al Consell Nacional de Dones de Catalunya, així com als comerços de la ciutat, i especialment aquells implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments festius a la ciutat.

Partits impulsors del text: ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA


MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el medi ambient requereix atendre també les necessitats vitals de les persones que hi viuen. La mancança d’urinaris públics a parcs, zones d’oci o d’altres amb alta densitat de població comporta un deteriorament de carrers i una percepció de manca de neteja, afectant seriosament la vida als barris.

A l’Hospitalet cal una xarxa d’urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les veïnes com per exemple, zones més concorregudes, número de gent gran, tot garantint un fàcil accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda. A més, equipar els nous urinaris amb canviadors per a nadons.

A moltes ciutats catalanes i europees, un lavabo públic al carrer no és un tema tabú, no ho és a París, Londres, Berga, Sabadell o Roses.

Atès que els districtes compten amb equipaments i edificis amb lavabos públics tals com: poliesportius municipals, regidories de districtes, biblioteques, centres culturals, centres de serveis socials, escoles d’Adults, mercats municipals, camps de futbol municipals, casals d’avis, hotels d’Entitats i altres equipaments municipals propis.

Com a exemple, a cada districte, podrien donar ús, sempre implementant senyalització:

 • Districte I:
  Centre: Els dos edificis de l’Ajuntament (A i B), així como Can Arús o la
  biblioteca de Can Sumarro.
  Sant Josep: La seu de l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) i l’Edifici
  Municipal al carrer Migdia
  Sanfeliu: Poliesportiu Municipal Sanfeliu i Centre Cultural Sanfeliu
 • Districte II:
  Torrassa: Centre Cultural Tecla Sala (per la seva ubicació, encara que no hi
  és al districte), Mercat municipal, Regidoria del districte i Hotel d’Entitats
  /Serveis socials a Ronda Torrassa.
  Collblanc: Mercat municipal i la biblioteca (ambdues podrien ser
  complementàries pel seus horaris)
 • Districte III:
  Santa Eulàlia i Gran Via Sud: Regidoria de districte i Biblioteca Plaça Europa
 • Districte IV:
  Florida- Les Planes: Centre Municipal Ana Díaz Rico i Mercat Municipal
 • Districte V:
  Pubilla Casas: Biblioteca i Centre Cultural de la Bòbila; Regidoria de
  Districte.
  Can Serra: Edifici municipal ubicat al Parc de Les Planes (carrer Isabel La
  Católica, número 0) gestionat per l’entitat ACA Casa Fuente Obejuna i la seu
  dels serveis socials del Districte.
 • Districte VI:
  Bellvitge: Els lavabos al parc de Bellvitge i la regidoria del districte.
  Gornal: Poliesportiu municipal Gornal i el casal cívic de la Generalitat de
  Catalunya

Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP – Poble Actiu proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Realitzar un breu estudi intern dels edificis municipals per districtes, de tal manera que es triïn un mínim de dues instal·lacions adients a cada barri per obrir a la ciutadania segon criteris de situació, accessibilitat i horaris més amplis, els seus lavabos com urinaris de referència, lliures, gratuïts i de fàcil accés des del carrer.Aquest estudi recollirà també les propostes rebudes dels diferents gremis, associacions de veïns i col·lectius diversos de la ciutat.

SEGON.- La instal·lació addicional i manteniment de lavabos públics, oberts 24 hores, de caràcter fix i gratuït a la ciutat per cobrir les necessitats de les seves veïnes i visitants en punts crítics per les seves particularitats i gran afluència de públic, com per exemple, a la sortida del Metro de les parades de Santa Eulàlia, Torrassa, Florida i Avinguda Carrilet. Aquestes noves instal·lacions podrien ser substituïdes per altres ja existents dins les instal·lacions municipals que puguin obrir les 24 hores i comptarien amb espai per canviadors de nadons unisex.

TERCER.- La bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de caràcter temporal, en casos eventuals, com són les fires, mercats, festes majors o actes culturals amb una gran assistència de visitants.

QUART.- Garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de caràcter fix i temporal.

QUINQUÉ.- Donar publicitat d’aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via pública de forma visible fent ruta de senyals des de la plaça, les parades de transport públic o el carrer principal de referència fins als urinaris públics.

SISÈ.- Fer el trasllat dels acords a Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat i als Consells de Districte.

ple_mocions_recurs_1