El regidor de la CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez, ha presentat avui dimecres dues al·legacions al Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat (PDU), en nom de l’assemblea que conforma el grup municipal. Aquestes al·legacions es sumen a les que els membres del grup CUP-Poble Actiu han presentat de forma individual, seguint la campanya impulsada per la Plataforma No Més Blocs. Els texts posen l’accent sobre las fatals conseqüències que sobre el Medi Ambient, la fauna i especialment els ocells patirien, d’aprovar-se l’actual document del PDU Granvia-Llobregat.

Des del grup municipal animem a totes les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat a aprofitar els últims dies de la campanya d’al·legacions, que finalitza el proper 8 d’octubre.


Al·legació PDU-Granvia per a la Protecció IBA 140 i Espai Natural Cal Trabal

aves

Exposem que:

 • Sent Cal Trabal, una zona natural dins del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat i sent part indivisible dels ecosistemes connectats al Delta del Llobregat.
 • Tenint en consideració que l’afectació ambiental que es produiria sobre la zona de Cal Trabal i el seu entorn, amb allò previst al PDU suposaria una especial afecció sobre la fauna autòctona i migrant que habita la zona, sense distinció de límits geopolítics ni límits entre municipis.
 • Atenent que la zona afectada –Cal Trabal– té la catalogació com a IBA (Zona Important per a les Aus; ‘Important Bird Area’) i estant inclosa dins del Llibre Blanc sobre Responsabilitat Ambiental, publicat per la Comissió Europea com IBA 140.
 • Essent aquesta zona IBA 140 un refugi per a nombroses aus autòctones, migrants i/o amenaçades i a més, fent ús d’aquest espai com a dormidor estable per a diverses espècies d’aus migratòries.
 • Essent Cal Trabal i els seus terrenys limítrofs, la reserva de la biodiversitat en fauna i flora del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, on hi viuen més del 80% de les espècies faunístiques de la localitat (comprovar això).
 • Declarant l’Estudi Ambiental Estratègic (dins dels documents de l’aprovació inicial per segona vegada, del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Sector d’Interès Supramunicipal en l’àmbit de Granvia-Llobregat) com a CRÍTICS, els riscos de reducció d’hàbitats faunístics, així com l’increment de l’efecte barrera amb el riu Llobregat.
 • Constatant que dins de les més de 100 espècies que viuen dins de l’àmbit objecte del Pla Director Urbanístic, s’inclouen l’òliba (Tyto alba) i el mussol (Athene noctua), ambdues incloses a l’esborrany del catàleg català d’espècies amenaçades d’extinció, així com també s’hi ha constatat la presència del Torlit (Burhinus oedicnemus), inclosa aquesta espècie dins de l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE, a l’Annex IV de la Llei 42/2007 i a l’Annex II del Reial Decret 439/1990 i a la categoria C del Decret Legislatiu 2/2008.
 • Assumint que la legislació catalana i estatal, traslladen la normativa europea en matèria de protecció del Medi Ambient i de la fauna, i que l’esperit de la legislació europea en aquesta matèria s’aplica als països de la UE, blindant les zones IBA d’intervencions urbanístiques similars al PDU Granvia-Llobregat, pel seu impacte irreversible sobre l’hàbitat de les aus.

Sol·licitem:

 1. La paralització definitiva del PDU Granvia-Llobregat, pel seu impacte irreversible sobre els hàbitats faunístics i la protecció efectiva de les espècies ornitològiques amenaçades.
 2. El compliment de la legislació vigent estatal i catalana, referent a la protecció d’espècies faunístiques amenaçades.
 3. La implantació de mesures correctores, per tal de garantir la protecció del Medi Ambient i la biodiversitat de la zona afectada pel PDU Granvia-Llobregat.

Descarrega aquí aquesta al·legació.Modifica-la al teu gust i presenta-la en qualsevol registre oficial de l’Ajuntament de l’Hospitalet o la Generalitat.

Al·legació PDU Granvia per la contaminació de l’aire

atasco-trafico

Exposem que:

 • Essent l’Hospitalet de Llobregat la ciutat més densa en nivells de població, de la Unió Europea, amb una ràtio de 53.119 persones per metre quadrat, segons dades d’Eurostat. Una mitjana per sobre de macro ciutats com París o Londres.
 • Essent la B-10 i la B-23, dues de les vies de circulació més congestionades de tot l’estat espanyol i sent limítrofs ambdues, amb l’Hospitalet.
 • Atès que tot el territori afectat pel PDU Granvia-Llobregat i el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat són catalogats com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (ZPE), inclòs el municipi de l’Hospitalet als annexos I i II del Decret 226/2006 de 23 de maig.
 • Essent la contaminació atmosfèrica la causant de fins a 3.500 morts prematures cada any a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons dades del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
 • Qualificant l’Estudi Ambiental Estratègic, dins dels documents de l’aprovació inicial per segona vegada del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Sector d’Interès Supramunicipal en l’àmbit de Granvia-Llobregat, com a SEVER l’impacte sobre la qualitat de l’aire.
 • Tenint en compte que el mateix Estudi Ambiental Estratègic quantifica l’augment d’emissions de diòxid de carboni en 35.171 tones, el d’òxids de nitrogen (NOx) en 107 tones i les partícules en l’aire (PN10) en 15 tones a l’any. I que, prenent com a referència les 575.000 tones de CO2 emeses a l’Hospitalet l’any 2012, aquest increment suposaria un 6% més del total d’emissió de gasos; un 12% més sobre l’emès actualment pel transport. Aquest increment seria molt considerable i perniciós per a la salut de les persones residents a tota la zona.
 • Afegint l’incompliment actual i recurrent de la normativa 2008/50/CE, aconseguint índexs per sobre dels màxims establerts en qüestió d’emissions nocives i estant per sobre a la majoria dels mesuraments de la mitjana aconsellada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per exemple, amb l’inici el passat 9 de gener de 2015 del protocol de contaminació atmosfèrica, a 40 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, inclòs l’Hospitalet.
 • Contravenint aquest increment d’emissions, tant el Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPE), amb l’horitzó 2020, aprovat el 23 de setembre de 2014 mitjançant l’acord de govern 127/2014 per part de la Generalitat de Catalunya, com el programa impulsat per la Comissió Europea al desembre de 2015 ‘Aire Net per a Europa’ i la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera que assenyala al seu article 16 que: “Els plans i programes regulats en aquest article seran determinants per als diferents instruments de planejament urbanístic i d’ordenació del territori. Si tals instruments contradiuen o no acullen el contingut dels plans i programes regulats en aquest article, aquesta decisió haurà de motivar-se i fer-se pública”.

 Sol·licitem:

1. La paralització definitiva del PDU Granvia-Llobregat.

2. El compliment de la legislació vigent estatal i catalana, referent a les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric i la retirada dels plans urbanístics que incrementin el trànsit rodat de vehicles i les conseqüents emissions.

3. La implantació de mesures correctores per a la millora de la qualitat de l’aire, alterme municipal de l’Hospitalet de Llobregat i l’ampliació de zones verdes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones residents al municipi.

Descarrega aquí aquesta al·legació. Modifica-la al teu gust i presenta-la a qualsevol registre oficial de l’Ajuntament de l’Hospitalet o de la Generalitat.