El grup municipal CUP-Poble Actiu presenta al ple municipal d’octubre (25/10/2016) tres mocions. Les dues primeres mocions es presenten de forma conjunta amb d’altres grups municipals. Com ara, el posicionament solidari comú contra la repressió sindical a l’Hospitalet i a Catalunya: ‘Moció en defensa de la llibertat sindical a l’empresa Spark Ibérica- Grup Vinci’ (presentada per CUP-PA + ICV-EUiA-Pirates + ERC). I la Moció municipal de suport a la plataforma ‘Som 27 i més’ (CUP-PA + ERC), que defensa l’absolució d’aquest grup d’estudiants i treballadores de la Universitat, imputades per defensar l’educació pública universitària, al context de les brutals retallades de l’any 2013.

La tercera moció es correspon amb una proposta pròpia sobre la importància de la transparència i el lliure accés a les cessions d’ús dels locals municipals, per  a entitats de l’Hospitalet de Llobregat. Una eina per acabar amb certes dinàmiques opaques, discrecionals i amb la manca de convenis d’ús, contractes i tot tipus de regulació dins d’aquest àmbit. Al mateix temps, el nostre grup municipal també ha aportat algunes esmenes al contingut d’altres mocions, com ara la moció referent a la  comunicació institucional (ICV-EUiA-Pirates) i que inclourà les nostres aportacions a l’acord 1, i el nou acord 2 que proposàvem.

A continuació, el text sencer de les 3 mocions que presentem i/o donem suport activament, des de la CUP-Poble Actiu al ple municipal del 25 de octubre de 2016, a l’Hospitalet de Llobregat:

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT SINDICAL A L’EMPRESA SPARK IBÉRICA-GRUP VINCI

spark-1

En data 30 d’agost de 2016 l’empresa SPARK IBÉRICA (GRUP VINCI), amb seu a L’Hospitalet de Llobregat va finalitzar la seva relació laboral amb el delegat sindical de CCOO Jordi Celdran, donant-lo de baixa a la seguretat social, amb efectes del 28 d’agost.

El sindicat qualifica de fraudulent aquest comiat i denúncia que aboca el treballador a una situació de desemparament absolut, sense possibilitat de rebre cap tipus d’ingrés, ja que tampoc pot demanar la prestació d’atur al no haver estat, formalment, acomiadat per l’empresa i que aquesta situació es perllongarà fins que es resolgui la denúncia presentada davant de la Inspecció de Treball i la demanda presentada al Jutjat Social, procediments que poden tardar molts mesos en resoldre.

Segons les fonts sindicals la direcció de l’empresa utilitza com a excusa el fet que ha perdut un contracte de manteniment d’un edifici i al·lega que la nova adjudicatària del contracte s’ha de subrogar al treballador. La realitat però és que la subrogació està prevista a l’article 33 del Conveni Col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als treballs de manteniment de línies elèctriques, telecomunicacions, enllumenat públic i semàfors; però no pas per al manteniment d’edificis; motiu pel qual no opera la subrogació.

El sindicat denúncia que aquesta forma d’actuar de l’empresa te per finalitat desfer-se del delegat de CCOO Jordi Celdran per la seva acció sindical i reivindicativa en defensa dels drets dels treballadors i treballadores, tasca reconeguda per la plantilla on CCOO ha guanyat de forma molt clara les eleccions a l’empresa (13 representants de 13 possibles); és a dir la direcció de l’empresa està vulnerant la llibertat sindical (reconeguda als article 28.1 de la Constitució i 24.4 de l’Estatut de Catalunya, a l’article 23.4 de la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’article 11.1 del Conveni Europeu de Drets Humans, a l’article 5 de la Carta Social Europea, i demés als pactes internacionals, convenis de la OIT i lleis que la desenvolupen, en especial a la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical).

Davant d’aquesta situació CCOO d’Indústria ha convocat, fins al moment, 4 jornades de vaga, que han estat  secundades pels treballadors i treballadores d’SPARK IBÉRICA, i denuncia que durant les dues primeres jornades, la direcció de l’empresa va vulnerar el dret fonamental de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució, designant treballadors i treballadores com a “serveis mínims” per obligar-los a treballar, prescindint del procediment legal establert per fixar els citats serveis mínims, i per això el sindicat manifesta que està ultimant una demanda contra SPARK IBÉRICA per vulneració del dret fonamental de vaga.

A la vista d’aquests fets, i atès que CCOO d’Indústria de Catalunya ja ha anunciat que continuarà amb un calendari de mobilitzacions fins a aconseguir la readmissió d’en Jordi Celdran, els grups municipals de ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC i CUP-POBLE ACTIU proposen al ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Rebutjar aquelles pràctiques i maniobres de totes les empreses, i particularment de les que radiquen en aquest municipi, que vulnerin la Llibertat Sindical i els Drets Fonamentals i recolzar les mobilitzacions sindicals que tinguin per finalitat la defensa dels drets dels treballadors, com són les convocades per CCOO amb motiu del comiat per Spark-Ibèrica-Vinci d’en Jordi Celdran.

SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores d’Spark Ibérica, amb CCOO d’Indústria de Catalunya i, en especial, amb Jordi Celdran.

TERCER.- Sol.licitar de VINCI–SPARK IBÉRICA que reconsideri la readmissió d’en Jordi Celdran.

QUART.- Reiterar el compromís de l’ajuntament, per mitjà dels plecs de clàusules de les contractacions públiques del mateix ajuntament i ens públics depenents, així com per la vigilància en l’execució dels contractes, d’exigir que les empreses no portin a terme cap actuació que vulneri drets fonamentals.

CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a CCOO d’Indústria de Catalunya i notificar-lo formalment a SPARK IBÉRICA i al GRUP VINCI.

SISÈ.- Fer difusió de l’adopció d’aquests acords als mitjans de comunicació municipals i, mitjançant nota de premsa, a la resta de mitjans locals.


MOCIÓ PER A LA CESSIÓ D’ÚS DELS LOCALS MUNICIPALS, PER A ENTITATS A L’HOSPITALET LLOBREGAT

Atès que l’Hospitalet de Llobregat és una ciutat amb una extensa i prolífica història d’associacionisme i entitats veïnals i socials.

Atès que l’Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat de Catalunya, amb una població que supera els 250.000 habitants.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet és l’ens responsable de la cessió dels espais, locals i immobles públics, que configuren el patrimoni de la ciutat.

Atès que la participació ciutadana és un dels reptes d’aquesta administració, del seu govern local i un dels eixos que vertebren la convivència a les ciutats.

Atès que des del grup municipal CUP-PA, el passat 8 de març de 2016 (amb nombre de registre: 15.962) i el 12 de maig de 2016 (amb nombre de registre: 28.399), vam registrar 2 sol·licituds d’informació consecutives, sobre aquesta mateixa temàtica.

Restant encara, des de fa més de 7 mesos, pendents de rebre els contractes i/o convenis que regulen les relacions entre entitats i Ajuntament, respecte a la cessió de locals municipals.

Atès que no podem corroborar que existeixen els esmentats contractes i/o convenis de cessió de locals municipals, entre l’Ajuntament i les entitats que gestionen aquests espais.

Exposem la nostra voluntat que aquest Ple corregeixi el sistema que fins ara havia estat normalitzat i que, segons informació rebuda mitjançant resposta a la nostra primera sol·licitud d’informació, es venia duent a terme fins ara de la següent manera:

“Quan una entitat presenta una sol·licitud per la cessió d’un local municipal, aquesta es valora seguint els següents criteris:

  • Criteri territorial: els locals es cedeixen al districte on l’entitat desenvolupa les seves activitats
  • Criteris qualitatius: que hi hagi un treball continuat de l’entitat des de la seva inscripció al registre d’entitats, la seva implicació en accions comunitàries (processos participatius, taules d’activitat), el seu compromís i participació activa als esdeveniments ciutadans (festes  majors i altres) que es desenvolupin al barri i/o districte i la valoració dels projectes programes i/o activitats que han portat a terme durant els darrers anys i altres elements qualitatius respecte al seu treball.
  • Requeriments o tràmits per gaudir d’un local municipal:
  • L’entitat ha d’estar inscrita al Registre Municipal d’entitats i ha de tenir la seva informació actualitzada.
  • Sol·licitud mitjançant instància on justifiqui la necessitat d’un local dins de l’àmbit territorial on desenvolupa les seves activitats”

La mateixa resposta institucional incloïa un llistat d’entitats que actualment disposen de la cessió d’ús de locals municipals, a l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta relació es pot consultar al ANNEX I d’aquesta moció.

Considerant que existeix una gran indefinició en aquests criteris i trobant a faltar qüestions importants, per tal de garantir la transparència a aquestes cessions de locals públics, com per exemple: la manca d’indicadors ponderables, la manca d’identificació del responsable o l’àrea que pren la decisió respecte a les cessions i a més a més, la manca de transparència a l’hora de poder consultar de forma pública els informes i/o la documentació que justifiquen aquestes cessions de locals a entitats de la ciutat.

Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP – Poble Actiu proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER: L’elaboració d’un estudi intern per a la seva posterior publicació, on es recullin, per una banda, tots els locals i/o edificis públics cedits actualment a diferents entitats, amb la seva catalogació i descripció de l’espai (dimensions, dotacions, ubicació…); així com l’històric de cessions a entitats dels espais, durant els últims 15 anys i les condiciones acordades per definir el règim d’ús previst.

SEGON: Fixar de forma consensuada amb totes les forces politiques un protocol d’adjudicació dels locals municipals a las entitats sol·licitants, que reuneixi un llistat d’indicadors avaluables de forma objectiva, per tal de garantir l’equitat i el lliure accés en igualtat de condicions de totes les entitats, a l’ús del espai i amb un procés completament transparent.

TERCER: Garantir que cada cessió municipal de locals a entitats compti amb el corresponent conveni i/o contracte de cessió d’ús, on constin les condicions i el regim d’ús del espai (termini d’ús, horaris, drets i deures dels concessionaris, clàusules de rescissió, etc.) i que aquests contractes i/o convenis siguin públics i accessibles, des de la web municipal.

QUART: Crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles, per tal d’oferir a les diverses entitats i/o col·lectius de la ciutat, amb l’objectiu de dinamitzar el moviment d’entitats i de locals municipals. Aquesta borsa d’espais serà pública i accessible, des de la web  municipal i es configurarà com una eina més d’impuls de la participació social i veïnal, a l’Hospitalet de Llobregat.

CINQUÈ: Donar Trasllat als Consell de Ciutat, als Consell de Districte, a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i a totes les entitats de la ciutat que actualment són concessionàries d’un local de propietat municipal.


MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT A ‘SOM 27 I MÉS’

som_27_imagen

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB) en el marc de la campanya de protesta contra les retallades a les universitats públiques. Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’Equip de govern, no va implementar aquestes mesures.

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l’equip de govern de la universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d’entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern d’aquesta universitat, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d’Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada.

Fins a tal punt que l’Equip de Govern va encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a manifestar:

  1. Que l’educació pública, gratuïta i de qualitat s’ha de defensar davant dels intents d’elitització i de privatització.
  1. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no violentes o delictives com l’ocupació d’espais en cap cas pot ser respost per part d’una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó.
  1. Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona hauria de perseguir i reprimir judicialment les actuacions simbòliques si no incorren en accions violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics.
  2. Que l’exercici del  dret a  manifestar-se en pro d’una  educació  pública  i  de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser   condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
  3. Que per aquests motius s’insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a retirar les acusacions.

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa acordar:

Primer: Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.      

Segon: Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les seves famílies i amistats. 

Tercer: Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats. 

Quart: Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l’Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de Suport a “Som 27 i més.”