POSICIONAMENT SOBRE EL ‘PACTE LOCAL PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA I EL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU DE L’HOSPITALET’

Com a prèvia, volem recordar que el marc de referència al qual dóna suport el grup municipal en matèria educativa és la ILP d’Educació a la qual ens hi vam adherir i que el Parlament no va voler debatre, tot i recollir més de 90.000 signatures. Per tant, el posicionament de la CUP-PA és no signar aquest Pacte Local, bàsicament perquè només pretén desplegar en la seva totalitat la LEC i per tant, legitimar l’escola PRIVADA concertada, dins d’un sistema educatiu que hauria de ser plenament públic, tant en la seva titularitat com en la seva gestió. Dins del Pacte Local s’arriba a argumentar reiteradament que el servei públic pot tenir diferents formes de gestió i titularitat, arribant als extrems de parlar obertament de contractes programe amb l’escola privada concertada, etc.

Concretant respecte al contingut, hem fet un anàlisi dels diferents eixos que entenem que s’han de valorar, remarcant el posicionament envers les mancances o omissions del redactat proposat al Pacte.

Xarxa Pública Única i Gratuïta

Per tal de tenir una garantia plena del dret a l’educació, s’hauria d’incloure l’Educació 0-6 íntegrament al sistema i per tant, les escoles bressol (de bressol a universitat). L’única fórmula que garanteix aquest ple dret, fent-lo accessible i universal, és l’existència d’una única xarxa pública en la seva gestió i titularitat.

Reducció i Eliminació dels Concerts Escolars

No podem admetre cap pacte que legitimi i inclogui de forma estructural l’escola privada concertada, en el sistema públic. Aquest Pacte fa precisament això, normalitza l’escola privada en el sistema públic. Com a recordatori i base argumental, és un desplegament de la LEC que defensa el PSC, el qual habilita l’oferta actual de places privades concertades que es troba al voltant del 40% de l’oferta total a Catalunya, i d’un 52% a la nostra ciutat, quan en el seu origen als anys 80, havia de ser una eina subsidiària i ocasional per tal de cobrir els casos on no arribava l’Administració (entre un 5% i un 10% de l’oferta total). Per tant, el nostre posicionament seria la desaparició progressiva dels concerts en 10 anys i que aquests centres passessin a ser públics, subrogant íntegrament tot el personal.

No Permetre la Gestió Privada

En tot moment defensa i avala la doble gestió pública/privada i ho vesteix parlant “d’iniciativa social”. No cal dir res més, la nostra aposta és per la municipalització de serveis a nivell general i en matèria educativa. titularitat i gestió pública, i rebuig frontal a qualsevol iniciativa amb capital privat.

En cap cas inclou un posicionament contrari a l’apropament d’empreses privades al servei educatiu, per tant especula amb la privatització i externalització de serveis que haurien de ser netament públics.

Democràcia

El Pacte no s’oposa a que el món empresarial pugui estar representat a cap òrgan de decisori i/o de govern. Hem d’aspirar a recuperar la gestió democràtica dels centres educatius, greument degradada durant els últims anys.

Tots els òrgans han de ser representatius de la comunitat educativa en la seva composició i exigir el caràcter vinculant de les seves decisions: Consells Educatius de Ciutat, Consell Escolars, etc.

Autonomia

El Pacte parla de Participació de la comunitat Educativa i de potenciar la vinculació de la mateixa en les decisions, però en canvi segueix xocant frontalment amb un model (la LEC) totalment contrari a aquesta participació i per tant, a l’autonomia dels centres en el seu model pedagògic i projectes dels diferents centres educatius. Recordem que dos dels Decrets que desplega la LEC són el d’Autonomia de Centres o Direcció i el de Plantilles. Decrets on bàsicament és l’Administració la que acaba designant “a dit“ als directors/es dels centres, i són aquests/es qui acaben formant i triant al professorat. Per tant, anul·lant totalment la participació de les famílies.

Igualtat de Gènere

És curiós que en cap cas s’insti, s’exigeixi o merament es parli, de la necessitat d’aprofundir en la igualtat de gènere en els diferents estructures educatives i òrgans decisoris d’aquesta mateixa estructura.

Avaluació

Un sistema inclusiu i que serveixi d’eina de cohesió social, ha avançar cap al suport als centres en la progressió i el reforç de l’aprenentatge, la continuïtat en la formació i l’equitat en l’accessibilitat a qualsevol centre educatius i entre la pròpia xarxa.

El text del Pacte torna a fer una redacció amb una doble moral. No deixa d’utilitzar repetidament expressions com “educar en l’aprenentatge” o conceptes com “equitat”, però després acaba parlant de catalogar els centres segons els indicadors, és a dir, elaborar un rànquing d’escoles.

De la mateixa manera, parla d’equitat però en cap cas realitza la més mínima crítica a les escoles elitistes que tenim a la nostra ciutat. I que en pensa fer i/o exigir a les administracions, sobre aquesta situació.

El Pacte Local fa reiterades proclames per defensar l’equitat i accessibilitat, i lluitar contra l’exclusió per raons socials, econòmiques, de gènere, etc., i no és capaç de posicionar-se sobre les escoles que segreguen per sexe. Aquest és un fet que afecta directament al nostre municipi i que a més a més, trobem legitimat durant tot el desenvolupament del text, amb el fet d’incloure l’escola privada concertada dins del sistema públic.

Condicions Laborals Dignes

Trobem a faltar en el Pacte Local que no es parli de garantir uns recursos mínims i unes condicions laborals dignes, als treballadors/es dels centres educatius. Unes condicions que garanteixin acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral, i que donin estabilitat i seguretat personal als professionals.

El Català

Tot i que li costa parlar de la llengua preferencial i plasma certs aspectes ambigus sobre el bilingüisme, en matèria educativa volem refermar i deixar clar el  nostre posicionament sobre aquest tema: l’única llengua vehicular de tot el sistema educatiu, ha de ser el català.

Finançament

Hauria de recollir dos aspectes clars que no esmenta el Pacte Local. Oposició frontal a qualsevol modalitat de finançament privat i aclarir l’exigència mínima en matèria econòmica que s’ha de destinar a l’ensenyament públic. En el cas de la ILP, es proposava un mínim d’un 6% del PIB del territori.

Per últim, volem denunciar públicament la manipulació i la intimidació exercides per part del Govern de la ciutat i d’altres situacions impròpies dels nostres temps.

  • S’ha evitat incloure la paraula «pública» de forma general, eliminant-la fins i tot del títol on hi apareixia inicialment.
  • S’ha produït l’enviament d’esborranys demanant el posicionament a totes les entitats, on apareixien els noms d’aquestes entitats com si haguessin signat totes el document. Quan realment entre elles hi apareixien les que encara no s’havien posicionat o bé s’havien posicionat en la no signatura del propi pacte.
  • Gran part de les entitats que han participat més activament del procés de redacció del projecte, ja han manifestat que no el signaran.
  • Des de diferents àmbits, ens han fet arribar informació sobre la realització de trucades d’última hora, des de la Regidoria de Govern d’Educació, instant a les entitats i/o centres educatius a signar el Pacte Local, pràctiques que considerem inadmissibles.

Per tot això, cridem a NO signar el Pacte Local, per coherència i per defensar una educació pública, universal, de qualitat, participativa, inclusiva i en català.