Resum del contingut de les mocions i del resultat de les votacions, al Ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que va tenir lloc el passat dimarts 25 d’octubre de 2016. CUP Poble Actiu va assolir que s’aprovessin les 3 mocions que va presentar de forma conjunta o individual: ‘Moció en defensa de la llibertat sindical a l’empresa Spark Ibérica- Grup Vinci’Moció municipal de suport a la plataforma ‘Som 27 i més’ i la Moció sobre cessions d’ús dels locals municipals, per  a entitats de l’Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovada per unanimitat.

MOCIONS CONJUNTES

Moció de suport a les oficines liquidadores

Presentada per PSC-CP, Ciutadans, PP i CiU

Acords:

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt d’atenció a l’Hospitalet per tal que pugui suplir l’atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les Oficines Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del servei i l’atenció al contribuent.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els treballadors que fins a dia d’avui han vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l’activitat per part de l’Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la mateixa pugui aprofitar els coneixements i l’experiència en aquestes tasques d’aquestes persones.

TERCER.- Donar trasllat dels acords anteriors al Govern de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Aprovada

Acord 1: 25 vots a favor. En contra: CUP-Poble Actiu

Acord 2: 26 vots a favor (absència d’un regidor)


Moció en defensa de la llibertat sindical a l’empresa Spark Ibérica-Grup Vinci

Presentada per ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu

Acords:

PRIMER.- Rebutjar aquelles pràctiques i maniobres de totes les empreses, i particularment de es que radiquen en aquest municipi, que vulnerin la Llibertat Sindical i els Drets Fonamentals i recolzar les mobilitzacions sindicals que tinguin per finalitat la defensa dels drets dels treballadors, com són les convocades per CCOO amb motiu del comiat per Spark-Ibèrica-Vinci d’en Jordi Celdran.

SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores d’Spark Ibérica, amb CCOO d’Indústria de Catalunya i, en especial, amb Jordi Celdran.

TERCER.- Sol.licitar de VINCI–SPARK IBÉRICA que reconsideri la readmissió d’en Jordi Celdran.

QUART.- Reiterar el compromís de l’ajuntament, per mitjà dels plecs de clàusules de les contractacions públiques del mateix ajuntament i ens públics depenents, així com per la vigilància en l’execució dels contractes, d’exigir que les empreses no portin a terme cap actuació que vulneri drets fonamentals.

CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a CCOO d’Indústria de Catalunya i notificar-lo formalment a SPARK IBÉRICA i al GRUP VINCI.

SISÈ.- Fer difusió de l’adopció d’aquests acords als mitjans de comunicació municipals i, mitjançant nota de premsa, a la resta de mitjans locals.

Aprovada amb el vot favorable de tots el grups polítics, a excepció de l’abstenció del PP i amb absència d’una regidora.


Moció municipal de suport a ‘Som 27 i més’

Presentada per CUP-Poble Actiu i ERC

Acords:

PRIMER: Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.

SEGON: Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les seves famílies i amistats.

TERCER: Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.

QUART: Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l’Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de Suport a “Som 27 i més.”

Aprovada

Acord 1: Vots a favor: ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu, PSC, Cs i no adscrits // Abstenció: PP i Ciu

Acord 2, 3, 4: A favor: 7 vots (ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu, no adscrits. Absència d’un regidor). En contra: Cs (4 vots). Abstenció: PSC, CiU i PP


MOCIONS INDIVIDUALS

Moció per a la implementació de mesures contra la contaminació acústica a l’Hospitalet

Presentada per Ciutadans

Acords:

PRIMER.- INSTAR al Govern municipal a l’elaboració de l’Avantprojecte d’una nova Ordenança de Sorolls i Vibracions que s’adapti a les previsions de la normativa vigent i que incorpori, com a part de la mateixa Ordenança, el Mapa de Capacitat Acústica, on s’estableixin els objectius de qualitat acústica a la nostra Ciutat.

SEGON.- TRASLLADAR la present moció al Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Qualitat Ambiental), a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, al Consorci per a la Reforma de la Granvia i als Grups Municipals del Consistori.

Aprovada amb els vots favorables de CUP-Poble Actiu, Ciu, PP, Cs i PSC

Vots en contra: No adscrits i ERC


Moció per garantir l’accés universal als llibres de text a Catalunya

Presentada per Ciutadans

Acords:

PRIMER.- Que des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en tant el Govern de la Generalitat no abordi el finançament dels llibres de text i materials curriculars, es creu i engegui per al curs 2017-2018, en coordinació amb les AMPAS i adreces dels centres públics i concertats d’educació obligatòria, un banc de llibres de text amb la finalitat principal d’aconseguir l’estalvi familiar en la compra dels llibres, així com una major sostenibilitat mediambiental donada la reutilització dels mateixos, respectant en tot caso l’autonomia dels centres i posant en valor la despesa en llibres socialitzats que ja hagin pogut  realitzar.

SEGON.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat adopti els acords necessaris per garantir que en la dotació pressupostària per a l’any 2017 es contempli el finançament per crear el banc públic de llibres de text, així com les ajudes necessàries per a l’alumnat de primer i segon de primària, que utilitza llibres no reutilitzables. Igualment, en aquesta partida hauria d’incloure’s la despesa en material escolar que és una part substancial del que actualment paguen les famílies.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al fet que present al més aviat possible un programa de Gratuïtat i préstec de Llibres de Text per a l’Educació Obligatòria als centres educatius que incorpori:

  • La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius.
  • La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
  •  Garantia d’existència dels crèdits necessaris als pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya.

QUART.- Que es doni trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell Educatiu de l’Hospitalet, AMPAs, Centres educatius públics i concertats del nostre municipi, així com al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als Grups municipals d’aquest Consistori.

Aprovats els acords 3 i 4 amb el vot favorable de tots els grups, amb la abstenció d’ERC i els dos vots en contra dels no adscrits

Rebutjats els acords 1 i  2 amb els vots en contra dels regidors no adscrits, el PSC i l’abstenció a tota la moció d’ERC


Moció per la implantació de l’Urban Dog Nature

Presentada per ICV-EUiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Evitar i sancionar, amb els mecanismes establerts amb la normativa vigent, l’abocament de sofre a la via pública.

SEGON.- Estudiar i implementar, en un període de 6 mesos a partir de l’aprovació de la moció, una prova pilot amb dispositius Urban Dog Nature a tots els districtes de la ciutat.

TERCER.- Informar als propietaris d’animals de companyia dels serveis que ofereix la ciutat per conviure amb els seus animals de companyia, així com conscienciar de la importància de la neteja, cura i respecte de l’espai públic per poder gaudir d’una bona convivència a la nostra ciutat.

QUART.- Donar trasllat a les entitats animalistes de la nostra ciutat, a les associacions de veïns, a la FAAVVLH, als consells de districte i al Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

No aprovada

Vots a favor: ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC i CS

Vots en contra: regidors no adscrits i PSC

Abstenció: PP


Moció per bones pràctiques en la comunicació institucional

Presentada per ICV-EUiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Desenvolupar i aplicar, amb la participació de tots els grups municipals, del Consell Consell Consultiu i Assessor i del Consell Executiu i de Programació dels Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet, un “manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa” i un “pla de comunicació institucional” amb els objectius de dotar a la comunicació de pluralitat i veracitat i fer dels departaments municipals corresponents veritables eines al servei de tots i totes les representants de la ciutadania. El “manual de bones pràctiques” i el “pla de comunicació” es finalitzaran en un període màxim de 4 i 6 mesos respectivament des de l’aprovació d’aquest acord.

SEGON.- Facilitar les eines de comunicació de les que disposa aquest ajuntament en igualtat de condicions per tots i totes els representants de la ciutadania. Donant així als grups polítics municipals les claus d’accés a les agències de noticies contractades pel gabinet de premsa (EFE, Europa Press…) i dels sistemes de medició estadística de les audiències de la web municipal i els mitjans de comunicació públics . També, el lliure accés per fer ús dels canals establerts per aquesta institució amb la premsa, per tal de difondre via mail convocatòries de premsa a petició dels grups polítics o per ús de sales de reunions amb els adients mitjans tècnics (micròfons…). Rebre a l’adreça de mail de cadascun dels grups polítics totes les notes de premsa/comunicats que surtin del gabinet de comunicació, tots els possibles informes i estudis sobre opinió pública o condicions de vida a l’Hospitalet encarregats o que arribin a la institució des d’altres organismes com universitats, centres d’estudi, entitats o altres institucions. Permetre que els grups municipals consultin dades tècniques i informació mitjançant el gabinet de comunicació com a eina rapida i funcional d’accés a la mateixa informació pública de la que disposa la premsa al municipi.

TERCER.- Establir i desenvolupar mecanismes de participació que s’incorporin al “Manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa” i al “pla de comunicació municipal” per fer que la web municipal http://www.l-h.cat sigui reflex de l’activitat municipal de tots els grups polítics i entitats de la ciutat, amb informació plural i contrastable i no amb articles amb informació parcial. Que els partits polítics, entitats i la ciutadania puguin proposar temes i articles a l’apartat de noticies de la web municipal.

QUART.- Assumir el compromís, i que així quedi reflectit en el “Manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa”, de defensar i mantenir la independència política dels actes públics realitzats tant per les mateixes institucions com per les diferents entitats de la ciutat per evitar la seva utilització partidista, per poder incloure les diferents sensibilitats polítiques i no desvirtuar la finalitat primera dels actes amb finalitat de profit polític.

CINQUÈ.- Crear perfils propis de l’Ajuntament a les principals xarxes socials. Els perfils hauran de ser verificats per garantir la seva oficialitat. Les publicacions en aquest perfil hauran de complir amb els acords del “Manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa” i el “pla de comunicació institucional” i que garanteixin la pluralitat i veracitat de la informació institucional. Els perfils socials hauran d’estar en funcionament en un període màxim de 2 mesos des de l’aprovació d’aquest acord.

SISÈ.- Garantir l’accés a la informació de la ciutadania amb uns mitjans de comunicació públics de qualitat i plurals executant, sense més retards, la moció per la reformulació dels mitjans de comunicació Locals de L’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel ple municipal del 27 d’octubre de 2015 i en concret en el seu punt cinquè “Procedir a la reobertura de Ràdio l’Hospitalet i dotar-la de totes les eines i recursos suficients perquè sigui un referent de la informació de les temàtiques d’àmbit local”. Incorporant la partida pressupostaria necessària als pressupostos de 2017 per portar endavant aquesta fita durant la primera meitat de l’any 2017.

SETÈ.-Donar trasllat al gabinet de premsa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’empresa municipal la Farga, als mitjans de comunicació locals, a les associacions de veïns i a les entitats de la ciutat.

Aprovada amb els vots favorables de CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates, CiU, ERC, PP i CS

Vots en contra: PSC i no adscrits


Moció per sol·licitar la construcció i posada en marxa d’un centre de dia al barri del Gornal

Presentada per PP

Acords:

PRIMER.- Instar a  abordar a la comissió mixta entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet les necessitats d’oferta equilibrada i accessible de serveis de centre de dia per a gent gran i llur necessitat d’un centre de dia al Barri del Gornal.

SEGON.- En base a les conclusions de la comissió mixta entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet planificar la disponibilitat dels recursos que siguin necessaris, sigui en els pressupostos de la Generalitat o sigui avançant l’Ajuntament de L’Hospitalet els recursos necessaris a càrrec dels pressupostos d’inversions 2016-2019.

TERCER.-Construir, en tot cas, el centre de dia abans que finalitzi el mandat actual per tal que els veïns i veïnes jubilades del barri puguin gaudir d’aquest equipament i no hagin de desplaçar-se altres barris.

QUART.- Traslladar els següents acords a la AAVV del Gornal,  Associació de Dones del Gornal, al Centre Cívic del Gornal i a la Coordinadora d’Entitats i veïns del Gornal.

No aprovada per la abstenció de CiU, ERC, CUP-PA, ICV-EUiA-Pirates i Cs a l’acord 3 i amb els vots en contra als acords 1, 2 i 4 del PSC, no adscrits i amb l’anul·lació del vot d’un dels regidors de Cs per absentar-se al moment de la votació i amb el vot de qualitat de la presidència del Ple (alcaldessa), al donar-se un empat tècnic en primera i segona votació.


Moció per reclamar una millora de la neteja a l’Hospitalet

Presentada per PP

Acords:

Primer.- La realització d’un estudi per tal de detectar els principals focus de paneroles i rates de la ciutat per tal de poder portar a terme una campanya eficient de cara la propera temporada.

Segon.- Incrementar la patida pressupostaria i col·laborar amb les comunitats de veïns per la neteja dels embornals que connecten amb la via publica.

Tercer.- Iniciar una campanya de civisme amb col·laboració de les AAVV de L’Hospitalet per tal de reduir la brutícia a la ciutat i millorar el civisme i el tractament de residus urbans.

Quart.-. Estudiar la possible  modificació i ampliació de les freqüències de pas dels equips de neteja per tal d’incrementar la neteja en barris com Collblanc, la Torrassa, la Florida, el Gornal, Bellvitge i Pubilles Casas que han patit de forma més greu aquesta problemàtica.

Cinquè.-  Traslladar aquests acords a les AAVV de L’Hospitalet.

Aprovada


Moció per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats

Presentada per ERC

Acords:

Primer.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.

Segon.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.

Tercer.- Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’article 15 de la llei 17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Quart.- Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aprovats els acords 3, 4 i 5. Abstenció de CUP-PA al punt 4.

Rebutjats acords 1 i 2 amb el vot contrari de gairebé tots els grups i amb la abstenció de CUP-PA a l’acord 1


Moció per a la creació d’una nova taxa de pisos buits propietat d’entitats financeres i grans tenedors immobiliaris

Presentada per ERC

Acords:

PRIMER.- La modificació de les ordenances fiscals de l’any 2017 per incorporar una taxa per la verificació d’ús anòmal d’un habitatge en cas d’estar buit.

SEGON.- Ratificar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb les altres institucions catalanes per garantir el dret a l’habitatge digne de la població, i per fer front a l’emergència habitacional.

TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, als consells de Districte, a les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i a la FAVVLH.

Aprovada amb el vot favorable de Cup-Poble Actiu, Ciu, ICV-EUiA-Pirates, PSC i no adscrits.

Abstenció: PP. Vot en contra: Cs


Moció per garantir l’accés a la cultura i a l’esport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica

Presentada per ERC

Acords:

PRIMER.- Que en els poliesportius Municipals i en les activitats culturals que es realitzin en equipaments municipals que siguin de pagament es reservi un percentatge d’entrades i d’abonaments per tal de què les famílies, infants, aturats/des i persones en situació de vulnerabilitat puguin accedir a pràctica esportiva i cultural.

SEGON.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet garanteixi i reforci les polítiques per què cap nen o jove que pertany a famílies en situació de vulnerabilitat es quedi sense poder practicar activitats físiques i esportives en horari extraescolar per raons econòmiques.

TERCER.-  Donar  trasllat  d’aquesta  moció  al  Consell de  Ciutat,  als  consells  de Districte i a les entitats culturals i esportives d e la ciutat.

Aprovada


Moció per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal

Presentada per CiU

Acords:

PRIMER.- Estudiar la possibilitat de dur a terme una campanya institucional, dirigida a  les  empreses  situades  dins  la  nostra  ciutat,  per sensibilitzar  i  informar  de  la necessitat,  possibilitats  i  beneficis  d’incloure  mecanismes  de  conciliació  de  la  vida laboral, familiar i personal dins la seva estructura funcional.

SEGON.- Estudiar l’aplicació de noves polítiques públiques encaminades a potenciar i  a  afavorir  que  les  empreses  de  l’Hospitalet  apostin  per  la  conciliació  de  la  vida laboral,  familiar  i  personal  tals  com,  per  exemple,  introduir  criteris  per  valorar positivament  dins  dels  plecs  de  contractació  a  aquelles  empreses  que  duguin  a terme  mesures encaminades  a  afavorir  dita  conciliació,  bonificacions  fiscals  o qualsevol element incentivador.

TERCER.-  Donar  trasllat  a  les  Associacions  de  Veïns,  sindicats,  associacions d’empresaris i entitats socials de la nostra ciutat

Aprovada

Abstencio: CUP-PA es va abstenir a l’acord 1 al negar-se el grup promotor de la moció, CiU, a incloure una esmena que demanava la implicació d’entitats socials, sindicats, col·lectius feministes a l’estudi per a l’elaboració de la campanya institucional proposada.


Moció de reconeixement històric de l’edifici ‘El Coro’

Presentada per CiU

Acords:

PRIMER.- Estudiar els mecanismes per tal que es pugui conservar el màxim d’elements representatius i característics de l’edifici de “El Coro” per poder preservar, en la mida del possible, la memòria històrica de la nostra ciutat.

SEGON.- Instal·lar a la façana del nou edifici que es construirà al solar deixat per la destrucció de l’edifici de “El Coro”, una placa commemorativa que doni fe de la història d’aquest local tan important pel barri.

TERCER.- Donar compliment dels acords del ple de gener de 2016 en relació a “incorporar panells informatius i codi QR als diferents edificis i elements del patrimoni històric de L’Hospitalet”, incorporant-ho també al panell informatiu i commemoratiu de l’edifici de “El Coro”.

QUART.- Fer al Museu de l’Hospitalet, i en els llocs on es cregui convenient, una exposició perquè la ciutadania conegui la història d’aquest edifici i del que va suposar per a la nostra ciutat. Aquesta exposició s’inaugurarà durant la primera meitat de l’any 2017.

CINQUÈ.- Donar trasllat a les Associacions de Veïns, associacions culturals, PERSEU i entitats del barri del Centre.

Aprovada per el vot favorable de PSC, ERC, ICV-EUiA-Pirates, PP, Cs i amb l’abstenció de CUP-Poble Actiu que demanava major protecció per immoble i no només el futur record quan s’enderroqués.


Moció per a la cessió d’ús dels locals municipals, per a entitats de l’Hopitalet de Llobregat

Presentada per CUP-Poble Actiu

Acords:

PRIMER: L’elaboració  d’un  estudi  intern  per  a  la  seva posterior  publicació, on es recullin, per una banda, tots els locals i/o edificis públics cedits actualment a diferents  entitats,  amb  la  seva  catalogació  i  descripció  de  l’espai  (dimensions, dotacions,  ubicació…);  així  com  l’històric  de  cessions  a  entitats dels  espais, durant  els últims  15  anys  i  les  condiciones  acordades per definir  el  règim  d’ús previst.

SEGON:  Fixar  de  forma  consensuada  amb  totes  les  forces  politiques  un protocol  d’adjudicació  dels  locals  municipals  a  las  entitats  sol·licitants,  que reuneixi un llistat d’indicadors avaluables de forma objectiva, per tal de garantir l’equitat i el lliure accés en igualtat de condicions de totes les entitats, a l’ús del espai i amb un procés completament transparent.

TERCER:  Garantir  que  cada  cessió  municipal de  locals  a entitats compti  amb el corresponent conveni i/o contracte de cessió d’ús, on constin les condicions i el regim d’ús del espai (termini d’ús, horaris, drets i deures dels concessionaris, clàusules de rescissió, etc.) i que aquests contractes i/o convenis siguin públics i accessibles, des de la web municipal.

QUART: Crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles, per tal d’oferir  a  les  diverses  entitats  i/o col·lectius  de  la  ciutat,  amb  l’objectiu  de dinamitzar el moviment d’entitats i de locals municipals. Aquesta borsa d’espais serà  pública  i  accessible,  des  de  la  web    municipal  i  es  configurarà  com  una eina més d’impuls de la participació social i veïnal, a l’Hospitalet de Llobregat.

CINQUÈ:   Donar  Trasllat  als  Consell  de  Ciutat,  als  Consell  de  Districte,  a  la Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  l’Hospitalet  i  a  totes  les  entitats  de  la ciutat que actualment són concessionàries d’un local de propietat municipal.

Aprovada per unanimitat


Precs i preguntes

PREGUNTES per part de CUP-Poble Actiu a l’equip de govern

1) Desnonament Florida amb nens:

El passat 8 d’octubre, al carrer Holanda de l’Hospitalet de Llobregat, una família de 8 membres, amb dos menors, va patir un desnonament amb força intimidació i violència. Tant, que col·lectius com la PAH, Irídia i l’Obervatori DESC van presentar una querella contra els Mossos d’Esquadra per violació de domicili, per coaccions i per la detenció il·legal de dues persones, després que els Mossos d’Esquadra esbotzessin a puntades de peu la porta de l’habitatge, sense cap ordre judicial i sense la denúncia preceptiva dels propietaris de l’immoble.

Davant d’aquests fets tan greus, volem saber:

  • És cert que la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet va acudir el mateix dia 8 d’octubre, hores abans, al domicili en qüestió, prèvia petició d’algun veí/na de l’edifici? És cert que assabentades de que hi havia dos menors, van trucar a Serveis Socials i van decidir posar el cas en coneixement del jutjat de guàrdia que estableix no dictar cap mesura cautelar?

I si tot això es cert, ens agradaria saber:

  • Per què els Serveis Socials de l’Ajuntament no acudeixin d’immediat a l’habitatge, davant la situació de conflicte, per tal de garantir la seguretat i el benestar dels dos menors?
  • Des del dia 8 d’octubre fins avui, Serveis Socials ha facilitat a la família un pis, donat el seu cas de emergència habitacional i com s’ha realitzat el seguiment del cas per part de l’administració local?
  • Per últim, saber si es personarà l’Ajuntament a la querella contra els Mossos com acusació popular, davant la presumpta vulneració de drets humans i fonamentals de dos menors veïns de l’Hospitalet, i també de la seva família?

2) Estat estudi municipalització AIGUA

Volem preguntar al Govern per la moció aprovada per aquest Ple, el passat mes d’octubre de 2016. Amb els següents acords:

Ens agradaria saber quin és l’estat actual de compliment d’aquests acords? Quan podrem disposar els grups municipals i les veïnes de la ciutat, dels resultats d’aquest estudi de la viabilitat de la municipalització de l’aigua, aprovat ara fa 1 any?

3) Plataforma Pedro Àlvarez.

El passat mes de maig, des de la Plataforma Pedro Álvarez ens feien arribar la demanda de suport per tal que com a grup municipal sol·licitéssim el permís d’ocupació de via pública pertinent, per a la col·locació d’una taula informativa a la plaça de l’Ajuntament, durant els dissabtes dels mesos d’octubre i de novembre. Un cop atesa la nostra petició, per part de l’àrea corresponent, durant el mes de setembre, sense cap objecció al respecte de la ubicació de l’esmentada taula. Només un parell de dies abans de la col·locació de la primera de les taules informatives, l’àrea ens denegava el permís per fer-ho, sense cap explicació sobre aquesta negativa. Un cop aconseguim parlar del tema amb la responsable de l’Àrea, aquesta ens argumenta que existeix un acord entre l’Ajuntament i els/les veïnes de la plaça de l’Ajuntament per a la no realització d’actes a la pròpia plaça, més enllà dels pròpiament institucionals, organitzats pel propi Ajuntament.

Tenint en compte l’acord de suport a la Plataforma Pedro Álvarez, aprovat per aquest Ajuntament l’any 1999 i la seva posterior ratificació per part del propi Ple, l’any 2004. Tenint en compte que la demanda d’ocupació de via pública es concreta només en la col·locació de taules informatives a la plaça Mossèn Homar (a tocar de l’Ajuntament), durant els matins dels dissabtes d’octubre i novembre. I per últim, tenint en compte la realització per part d’una entitat de la ciutat: ANC L’H, d’una activitat exactament igual, el passat dissabte 3/09.

Voldríem saber a què es deu aquesta clara discriminació, des de l’Ajuntament, a la Plataforma Pedro Álvarez? I quins són els criteris per a la concessió del permís d’ocupació de via pública, a la plç. Mossèn Homar, a unes entitats i no a d’altres?

PREC

  1. Des de la CUP-PA preguem al Govern del PSC que revisi quants edificis, locals i/o equipaments de propietat municipal disposem a la ciutat, sense cap tipus de senyalització externa (placa identificativa) de la propietat municipal, més enllà de la titularitat de la gestió o de si el servei prestat a l’equipament és públic o privat. Alguns exemples podrien ser l’edifici dels Antics Jutjats de L’H o el Complex Esportiu Municipal Tennis L’H. Per tant, amb la voluntat de visualitzar i posar en valor tot aquell patrimoni del qual disposa aquesta administració (propietat de les seves veïnes), preguem al Govern que prengui les mesures necessàries per tal d’implementar la col·locació de plaques identificatives de propietat municipal, a l’entrada dels edificis/equipaments municipals esmentats i de tots aquells que es trobin en la mateixa situació.