Avui, 22 de novembre de 2016, presentarem a la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de l’Hospitalet 3 mocions. Dues amb altres partits, degut a la seva importància o caràcter i altre referent a la nostra comarca.

Així, van portar al ple, junt a ERC i ICV-EUiA-Pirates la «Moció Per l’esclariment de l’assassinat de en Pedro Álvarez» on exigim justícia i reparació per a la família d’aquest jove que va morir assassinat el 15 de desembre de 1992. El crim continua impune davant un procés judicial força opac i inservible que va deixar en llibertat a l’únic sospitós del cas, un agent de la Policia Nacional, tot i que va ser identificat per testimonis i tot i que havia coincidència entre el seu vehicle i la seva arma.

cwm98gkweauoacx

El acords proposats a la moció son aquests, i una part són els mateixos que és van aprovar al ple de l’Hospitalet al any 1999:

 • PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill.
 • SEGON: Instar a les autoritats i institucions competents, tantes vegades com sigui oportú, que es realitzin les investigacions pertinents dins d’un procés adient perquè s’esclareixi definitivament l’assassinat d’en Pedro Álvarez, com a mostra inqüestionable que no existeix lloc per a la impunitat al nostre municipi.
 • TERCER: Instar a la futura figura del Síndic de Greuges Municipal, reglament pendent d’aprovació, a l’assumpció del seguiment i vigilància de les possibles accions per part de les institucions i autoritats competents sobre aquest cas en particular, i d’altres possibles casos, on es denunciessin presumptes situacions d’abús de poder, per part dels cossos de seguretat de l’Estat, de la Generalitat i del municipi, ja sigui prèvia demanda ciutadana o d’ofici.
 • QUART: Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a totes les campanyes d’informació i difusió de la feina de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la facilitació institucional necessària per a fer ús de la via pública, dels equipaments públics i/o la difusió pels canals institucionals de la seva activitat.
 • CINQUÈ: Instar als mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet a concedir un espai informatiu o entrevista a la família Álvarez, per tal d’explicar la seva lluita SISÈ: Donar Trasllat al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, als grups municipals amb representació a l’Ajuntament.

La segona de les mocions conjuntes té com objectiu, forçar a l’equip de Govern a que compleixi la seva responsabilitat sobre el servei públic prestat al tanatori com el cementiri municipal, donant la màxima difusió a les tarifes i bonificacions a disposició de totes les veïnes i veïns de l’Hospitalet. Moció per garantir l’accés a la informació i les millores condicions dels serveis funeraris a l’Hospitalet de Llobregat i recull es següents acords:

 • PRIMER.- El Govern municipal INICIARA el procediment per modificar i actualitzar l’actual ordenança que regula els serveis funeraris de L’Hospitalet de Llobregat, així com el reglament regulador del servei públic del cementiri municipal, per adequar-los a la legalitat existent, tot tenint en compte les següents condicions:
  · Que en el tràmit d’aquesta actualització es doni audiència, per tal que pugui
  assessorar-ne la redacció, a l’Associació contra els Abusos en els Serveis Funeraris
  així com altres que demostrin la seva vinculació amb el tema a tractar.
  · Promoure i facilitar la lliure competència a les empreses amb habilitació legal.
  · Que abans de les seves aprovacions definitives siguin enviades a l’Agència Catalana de la Competència per demanar un dictamen sobre les mateixes.
 • SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ, mitjançant un protocol intern, per a que es faciliti una complerta i veraç informació a les persones que s’adrecin al consistori per a informar-se del servei de cementiri municipal.
 • TERCER.- INSTAR a ÀLTIMA a donar la completa i veraç informació a les persones que s’adrecin als serveis funeraris ofertats a la nostra ciutat.
 • QUART.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INCORPORARÀ a la seva web
  municipal, la informació fàcil i entenedora del servei municipal de cementiri. A més, es realitzarà una campanya informativa des de tots els instruments comunicatius de
  l’Ajuntament, per donar a conèixer tota la informació d’interès tant del serveis funeraris com del cementiri, amb el conjunt de preus i bonificacions.
 • CINQUÈ.- L’Ajuntament VETLLARÀ per a què en centres de titularitat pública on es
  produeixen decessos, el personal que atengui a les famílies disposi de tota la informació que
  pugui ser d’interès i la faciliti en el cas de ser requerida.
 • SISÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, VETLLARÀ des de l’OMIC per GARANTIR els drets de la ciutadania com a consumidors, en relació als serveis funeraris.
 • SETÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ pel compliment de la Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris per part de totes les empreses funeràries que operin en el municipi, en especial de l’article 3.3, segons els criteris que estableixi l’Agència Catalana de la Competència.
 • VUITÈ.- REQUERIR a l’empresa ÀLTIMA que revisi tots els serveis funeraris prestats durant la seva licitació a L’Hospitalet de Llobregat, i que en cas d’haver aplicat la tarifa estàndard pel concepte “Sala de vetlla”a ciutadans empadronats a L’Hospitalet de Llobregat, reemborsi immediatament la diferència entre aquest import i el que es va pactar en la licitació. Així com d’altres serveis facturats de manera errònia.
 • NOVÈ.- L’Ajuntament de l’Hospitalet estudiarà la possibilitat d’operar mitjançant un operador municipal propi.
 • DESÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’empresa Àltima, l’empresa Mèmora, a les
  associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, als hospitals, ambulatoris, residències per a gent gran i centres de dia de la ciutat, així com també a l’entitat “Asociación contra Abusos Funerarios”.


En tercer lloc, presentarem la «Moció per aturar el Pla Caufec-Porta de Barcelona». Un projecte a Esplugues, al costat de la nostra ciutat, que té molt a veure amb el desenvolupament urbanístic del PDU-Granvia Llobregat per la seva transcendència i pel canvi irreversible per a la vida de les veïnes de la zona, així com per la pèrdua de patrimoni natural.

caufec3

Els acords proposats son el següents:

 • PRIMER.- Sol·licitar l’aturada cautelar del Pla Caufec-Porta Barcelona a les administracions competents.
 • SEGON.- Exigir l’actualització dels estudis d’impacte ambiental, viari i social, incloent-hi un estudi sobre l’impacte del Centre Comercial en el comerç local d’Esplugues i de l’Hospitalet de Llobregat.
 • TERCER.- Treballar per crear una Comissió d’estudi i avaluació amb caràcter vinculant entre les parts interessades per tal d’adaptar el projecte urbanístic, d’acord amb la realitat actual d’Esplugues i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta Comissió han de poder participar en igualtat de condicions, a banda dels representants de les empreses
  promotores (Sacresa i ACS) i els grups municipals dels Ajuntaments dels municipis limítrofs amb els terrenys afectats pel Pla Caufec, les associacions de veïns i veïnes, les associacions de comerciants i la Plataforma NO al Pla Caufec-Porta Barcelona.
 • QUART.- Fomentar la informació ciutadana i la participació veïnal en el Projecte Pla Caufec-Porta BCN.
 • CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les Associacions de Veïns i Veïnes d’Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat, a les associacions de comerciants d’Esplugues i de l’Hospitalet de Llobregat, als Promotors Sacresa i ACS, i a la Plataforma No al Pla Caufec-Porta Barcelona.