A continuació, exposarem un resum de les votacions al Ple Municipal, que va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat, el passat 22/11/2016. Dins del contingut destaquem diverses declaracions institucionals: sobre l’esclariment de l’assassinat d’en Pedro Álvarez i sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència envers les Dones.

Juanjo Álvarez, pare del noi assassinat a l’Hospitalet el 15/12/1992

La primera va sorgir d’una moció conjunta presentada per CUP-Poble Actiu, ERC i ICV-EUiA-Pirates. Mentre, el manifest 25-N, per la seva banda, va comptar amb les esmenes/aportacions aportades pel nostre grup municipal, per tal de posar l’accent en qüestions claus com la importància del lideratge dels femenismes, en aquesta lluita front la violència heteropatriarcal.

També al ple de novembre és va aprovar -per unanimitat- una ‘Iniciativa ciutadana popular per a l’impuls de mesures urgents contra la desocupació permanent d’habitatges d’entitats financeres i grans propietaris presentada per la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Ciutat de l’Hospitalet’.

Lectura de la iniciativa ciutadana popular per part d’una portaveu de la PAH Ciutat de l’Hospitalet

MOCIONS CONJUNTES

Moció a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba

Presentada per PSC-CP i ICV-EUiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i manifestar-se a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.

SEGON.- Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la necessitat que, en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica, expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a Cuba, així com els encoratgi a derogar, tan aviat com es pugui, les lleis Helms Burton i Torricelli.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació, al Govern de l’estat espanyol, als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units ubicades a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol.

 Aprovada amb el vot en contra del PP


Moció de rebuig als actes de difusió d’idees feixistes i/o totalitàries

Presentada per PSC-CP i ICV-EUiA-Pirates amb l’adhesió de ERC, CUP-Poble Actiu i CiU

20161122_190534

Acords:

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Hospitalet a aquest i a qualsevol acte d’exaltació d’idees feixistes i/o totalitàries.

SEGON.- Sol·licitar la l’Arquebisbat de Barcelona que prengui les mesures necessàries per evitar la reiterada utilització de la parròquia del barri de Sanfeliu amb finalitats ideològiques i polítiques i traslladi a alguna altra parròquia de fora de la nostra ciutat i de manera immediata al mossèn Custodio Ballester..

TERCER.- Expressar el ferm compromís d’aquest Ajuntament amb la memòria històrica i els valors democràtics com arrels de la convivència i tarannà de la nostra ciutat.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Arquebisbat de Barcelona i a les parròquies de l’Hospitalet; a la Fundació per la Pau, i a les entitats del barri de Sanfeliu.

 Aprovada amb l’abstenció molt xiulada del PP


Moció per garantir l’accés a la informació i les millors condicions dels serveis funeraris a l’Hospitalet de Llobregat

Presentada per CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates i CiU 

PRIMER.- El Govern municipal INICIARA el procediment per modificar i actualitzar l’actual ordenança que regula els serveis funeraris de L’Hospitalet de Llobregat, així com el reglament regulador del servei públic del cementiri municipal, per adequar-los a la legalitat existent, tot tenint en compte les següents condicions:

  •  Que en el tràmit d’aquesta actualització es doni audiència, per tal que pugui assessorar-ne la redacció, a l’Associació contra els Abusos en els Serveis Funeraris així com altres que demostrin la seva vinculació amb el tema a tractar.
  • Promoure i facilitar la lliure competència a les empreses amb habilitació legal.
  • Que abans de les seves aprovacions definitives siguin enviades a l’Agència Catalana de la Competència per demanar un dictamen sobre les mateixes.

SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ, mitjançant un protocol intern, per a que es faciliti una complerta i veraç informació a les persones que s’adrecin al consistori per a informar-se del servei de cementiri municipal.

TERCER.- INSTAR a ÀLTIMA a donar la completa i veraç informació a les persones que s’adrecin als serveis funeraris ofertats a la nostra ciutat.

QUART.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INCORPORARÀ a la seva web municipal, la informació fàcil i entenedora del servei municipal de cementiri. A més, es realitzarà una campanya informativa des de tots els instruments comunicatius de l’Ajuntament, per donar a conèixer tota la informació d’interès tant del serveis funeraris com del cementiri, amb el conjunt de preus i bonificacions.

CINQUÈ.- L’Ajuntament VETLLARÀ per a què en centres de titularitat pública on es produeixen decessos, el personal que atengui a les famílies disposi de tota la informació que pugui ser d’interès i la faciliti en el cas de ser requerida.

SISÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, VETLLARÀ des de l’OMIC per GARANTIR els drets de la ciutadania com a consumidors, en relació als serveis funeraris.

SETÈ.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat VETLLARÀ pel compliment de la Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris per part de totes les empreses funeràries que operin en el municipi, en especial de l’article 3.3, segons els criteris que estableixi l’Agència Catalana de la Competència.

VUITÈ.- REQUERIR a l’empresa ÀLTIMA que revisi tots els serveis funeraris prestats durant la seva licitació a L’Hospitalet de Llobregat, i que en cas d’haver aplicat la tarifa estàndard pel concepte “Sala de vetlla”a ciutadans empadronats a L’Hospitalet de Llobregat, reemborsi immediatament la diferència entre aquest import i el que es va pactar en la licitació. Així com d’altres serveis facturats de manera errònia.

NOVÈ.- L’Ajuntament de l’Hospitalet estudiarà la possibilitat d’operar mitjançant un operador municipal propi.

DESÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’empresa Àltima, l’empresa Mèmora, a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat, als Consells de Districte, al Consell de Ciutat, als hospitals, ambulatoris, residències per a gent gran i centres de dia de la ciutat, així com també a l’entitat “Asociación contra Abusos Funerarios”.

 Aprovada a excepció dels acords 8 i 9 que van ser rebutjats per PSC, els no adscrits i amb l’absència a la votació d’una regidora. Això va provocar un empat tècnic, que amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, com presidenta del Ple, va acabar rebutjant aquests 2 acords. No obstant això, l’acord novè va ser rescatat «in voce» a la moció de Ciutadans sobre el mateix tema.  


MOCIONS INDIVIDUALS

Moció per a la supressió dels interessos abusius d’hipoteques referenciades a l’IRPH

Presentada per PSC-CP

PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a la modificació, amb caràcter urgent, de la Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” en el sentit de suprimir l’IRPH Entitats, així com a incoar els procediments administratius i judicials, si s’escau, per tal de garantir la restitució, a favor de les famílies i persones afectades, de les quantitats injustament cobrades amb els interessos que corresponguin, així com la reposició de la realitat alterada i rescabalament de danys i perjudicis, des de l’entrada en vigor de Llei 14/2013 de 27 de setembre, “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”.

SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que a través de l’Agència Catalana de Consum, posi a disposició dels afectats per interessos abusius d’hipoteques referenciades a l’IRPH, la informació necessària per tal que aquests puguin instar la seva revisió a través de la mediació i/o arbitratge o iniciar les accions legals que s’escaiguin.

TERCER.- Impulsar i reforçar el Servei d’Intermediació del Deute Hipotecari (SIDH) que ofereix l’Oficina Municipal de l’Habitatge, incorporant un servei específic d’atenció i assessorament a les famílies afectades per l’IRPH, així com la mediació amb les entitats financeres per a la seva supressió.
QUART.- Traslladar aquests acords a les Entitats Municipalistes, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa del congrés dels Diputats, al Síndic de Greuges, a l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH, a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques i a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet de Llobregat.

Aprovada amb el vot en contra del PP al acord 1.

(Comentari: durant el ple es va parlar de que s’havien detectat fins a 200 casos amb IRPH per part de la Oficinal Local de l’Habitatge)


Moció per a la transparència dels serveis funeraris municipals

Presentada per Ciutadans

Acords:

PRIMER: INSTAR al Govern Municipal a procedir a la publicació a la Web municipal del Reglament Municipal dels Serveis Funeraris de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB de 7 de juliol de 1998).

SEGON: INSTAR al Govern Municipal al fet que iniciï el procediment de modificació del vigent Reglament Municipal dels Serveis Funeraris de l’Ajuntament de L’Hospitalet, per a la seva adaptació a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, perquè, si escau, incorpori les modificacions introduïdes en aquesta Llei pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

TERCER: INSTAR al Govern municipal a assegurar el compliment de l’article 3.2 de la Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris, exigint a les entitats que presten serveis funeraris que li facilitin la informació actualitzada sobre prestacions i preus i que siguin publicitats a la pàgina Web de l’Ajuntament en un espai de fàcil accés per al ciutadà; ressaltant, en particular, els serveis funeraris integrals subjectes a preu públic més econòmics, a fi que les persones que vulguin accedir als citats serveis puguin disposar d’aquesta informació.

QUART: INSTAR al Govern municipal a publicar a la Web municipal, de conformitat amb l’estipulat en l’article 13.4, de la reiterada Llei 19/2014, la concessió ( de data 16 de novembre de 1987), dels serveis funeraris en favor de l’empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en l’actualitat: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); i en particular: a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació amb la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei; b) Els drets i deures dels usuaris i c) Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració en relació amb la prestació del servei.

CINQUÈ: INSTAR al Govern municipal al fet que publicite en el Diari de l’Hospitalet (tant en format paper com a digital), com a mínim trimestralment, els serveis funeraris integrals més econòmics subjectes a preu públic. La informació ha de ser clara i comprensible i ha de detallar la totalitat de serveis que s’incorporen (Feretro, furgó de recollida local, personal de recollida, sudario, enferetramiento, preparació del mort, materials i vestimiento, certificats i impresos, sala vetlla, ús oratorio, agenciat sepultura, nombre recordatoris, tanatoestética i furgó de trasllat al cementiri local). Es farà esment en l’anunci que els ciutadans disposen de la informació detallada de la resta de serveis funeraris i els seus preus a la Web municipal.

SISÈ: TRASLLADAR la present moció a l’Alcaldia-Presidència, als Grups
Municipals del Consistori, a l’Associació d’Abusos Funeraris i a les empreses que
prestin serveis funeraris en el nostre municipi: Áltima Serveis Funeraris S.L, Tanatori Mèmora l’Hospitalet.

Amb l’ESMENA «in voce» per part dels proposants de la moció anterior sobre aquest tema i que es va quedar sense efecte per l’absència a la votació d’una regidora.

Acord aprovat «in voce»: «l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiarà la possibilitat d’operar mitjançant un operador municipal propi» que es converteix en l’acord sisè de la versió aprovada de la moció.

Aprovada


Moció sobre els comptadors telegestionables

Presentada per ICV-EuiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades.

TERCER.- Instar al Govern del a Generalitat que obligui a les companyies elèctriques a que, de la mateixa manera que han instal·lat el nou comptador als habitatges, traslladin aquests comptadors de dins dels habitatges a les zones comunes, sobre la base del principi de precaució, tot i no poder provar que aquest dispositius tinguin cap efecte nociu per la salut de les persones, plantes i/o animals.

QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de comunicació a la població sobre els acords d’aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat a través dels mitjans de comunicació locals i del diari de L’Hospitalet, que s’embustiarà a totes les llars de L’Hospitalet de Llobregat sobre aquests acords del Ple.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a donar suport a la decisió de la ciutadania de Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.

SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’informació al Consumidor, s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines Municipals d’Informació donaran suport a la decisió de la ciutadania que desitja mantenir el seu comptador antic i als ciutadans als quals se’ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se’ls restitueixi immediatament.

SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les empreses instal·lin els comptadors. I ordenar que aixequin un acta de la denúncia.

VUITÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i ACM, a les Associacions de veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat i a la ciutadania de la ciutat.

NOVÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i posada en marxa d’aquests aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure competència.

DESÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d’acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final:

a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i  concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la
implementació d’aquests dispositius.
f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les persones.

ONZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució,faci els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

DOTZÈ.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.

TRETZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l’aplicació del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.

CATORZÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, instar a la revisió d’aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.

QUINZÈ.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials promotores de la proposta: Plataforma Stop comptadors, les associacions de veïns i veïnes i particulars adherits a la Plataforma.

SETZÈ.- Donar trasllat dels presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (Federació Catalana de municipis i Associació Catalana de Municipis), a les entitats ambientalistes de la ciutat, a la federació d’AAVV de L’Hospitalet i a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la confederació d’Associacions veïnals de Catalunya i a la plataforma Stop comptadors telegestionats, promotora de la proposta.

Aprovada amb l’abstenció de PSC, Cs i PP, així com l’abstenció de CiU als acords 4 i 7. Vot favorable: ICV-EUiA-P + CUP-Poble Actiu + ERC + No adscrits


Moció per la gestió directa de serveis d’atenció a les persones i millora del PIM i PAM, 2017-2019

Presentada per ICV-EUiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Incloure al pressupost municipal de 2017 i com element estratègic d’aquest mandat, la gestió directa del servei d’Escoles Bressol d’aquest Ajuntament; estudiant d’igual manera el millor calendari, respectant aquelles concessions en vigor, a no ser, que les empreses concessionàries volguessin cancel·lar la concessió i retornar la gestió directe a l’Ajuntament. D’igual manera, l’Ajuntament faria tempteig a totes les escoles bressol per saber l’estat del compliment dels contractes.

SEGON.- Que s’inclogui, durant les inversions del PIM, la construcció d’una residència de Gent Gran al barri que per elements tècnics, sigui el més necessitat.

TERCER.- Assumir per via de la gestió directa, el conjunt de serveis que presta Serveis Socials per atenció a persones.

QUART.- Garantir els fons necessaris per dissenyar uns pressupostos de Rescat Social per les persones més necessitades.

CINQUÈ.- Inscriure a l’Ajuntament de l’Hospitalet com empresa constructora.

SISÈ.- La creació d’un viver d’empreses, pel foment de noves empreses impulsades per veïns i veïnes de la ciutat o que vulguin generar riquesa i ocupació a la nostra ciutat.

SETÈ.- Donar trasllat al conjunt d’AMPAS de les Escoles Bressol de la ciutat, a la Xarxa Groga, a les entitats i col·lectius signants del pacte local per a l’educació, a la Marea de Pensionistes, a les seccions sindicals de l’Ajuntament de la ciutat, a les associacions de comerciants i empresaris de la ciutat, a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat i a la Federació d’Associacions de veïns i veïnes de la ciutat.

Rebutjada amb els vots en contra dels regidors no adscrits, PSC, l’abstenció del PP a gairebé tots els acords i el vot en contra de Cs i Ciu a l’acord 5è


Moció per l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de l’Hospitalet de llobregat

Presentada per ICV-EUiA-Pirates

Acords:

PRIMER.- Destinar una partida econòmica anual de, mínim, 800.000 € en els pressupostos d’ aquest mandat per la adquisició de pisos que siguin destinats a ampliar la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de la ciutat i estudiar de quina manera l’ajuntament pot exercir el seu dret de preempció sobre els habitatges i subrogació d’hipoteques de casos concrets de dació en pagament.

SEGON.- Estudiar i incorporar una partida econòmica anual suficient per  l’adequació, rehabilitació i manteniment dels estàndards mínims d’habitabilitat digne dels pisos comprats que així ho necessitin.

TERCER.- Que les noves adquisicions de pisos destinats a la xarxa d’habitatge social sigui gestionat per l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament amb criteris d’inclusió social i transparència per a l’adjudicació dels habitatges.

QUART.- Estudiar la possibilitat d’Impulsar incentius als propietaris de pisos buits (excepte entitats bancàries i grans tenedors) per incorporar-los a la borsa de pisos de lloguer gestionat per l’Oficina d’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes, a la PAH, a l’associació d’estudiants de L’Hospitalet, a les entitats de joves de la ciutat i a les entitats socials que lluiten contra la pobresa de la ciutat.

Aprovada amb el vot en contra de PSC i no adscrits


Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la millora dels parcs infantils a l’Hospitalet

Presentada pel Partit Popular

Acords:

PRIMER.- Que s’elabori una ordenança on s’estableixin els criteris bàsics d’accessibilitat i supressió de les barreres i obstacles físics o sensorials en les àrees de joc infantil, i es recullin els requisits mínims obligatoris de seguretat sobre la instal·lació, conservació i manteniment de l’equipament recreatiu.

SEGON.- Que es dugui a terme una planificació de millora de les àrees de joc infantil de L’Hospitalet que persegueixi, entre d’altres objectius, una adequada integració i participació dels nens amb diversitat funcional al costat dels altres nens.

TERCER.- Que es realitzi un catàleg de totes les àrees de joc infantil existents, on es detallin les característiques generals, així com les dades d’accessibilitat, tant pel que fa als itineraris i rampes d’accés, com als propis equipaments recreatius de totes i cadascuna d’elles; perquè es posi a disposició de la ciutadania.

QUART.- Que s’adaptin progressivament els parcs infantils existents, aprofitant les tasques de manteniment i reposició, per incorporar jocs que compleixin les
condicions d’accessibilitat marcades en la normativa existent i les lleis aprovades per tal efecte.

CINQUÈ.- Que es doti les àrees de joc infantils més concorregudes de la ciutat, tant en els barris del centre de la ciutat com en els dels altres barris, d’alguna instal·lació (gronxador individual o joc múltiple) adaptada per a nens amb un alt nivell de diversitat funcional, per a nens que necessitin d’una cadira de rodes per desplaçar-se i així possibilitar la integració de tots els nens, amb i sense discapacitat.

Aprovada amb el vot en contra de PSC + no adscrits a l’acord 1r


Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per impulsar la promoció i l’estímul del comerç local a la ciutat.

Presentada per Partit Popular

Acords:

PRIMER.- Crear la Taula del Comerç Local, on representants del comerciants, de
l’Ajuntament i de les forces polítiques de la ciutat, treballin per tal d’estimular i
promocionar el comerç i dinamitzar la ciutat mitjançant un Pla de Foment del Comerç Local.

SEGON.- Que s’elabori un Programa de Dinamització Comercial, abans d’acabar
l’any, per tal de planificar les iniciatives comercials per l’any 2017.

TERCER.- Donar suport al comerç local mitjançant el finançament i la difusió de
campanyes publicitàries invitant a les compres de proximitat.

QUART.- Iniciar una campanya de sensibilització en les escoles de primària i
secundaria sobre el valor del comerç local, proposant visites a establiments de la
ciutat i a les zones comercials més importants de L’Hospitalet.

CINQUÈ.- Introduir modificacions abans de l’aprovació definitiva de les Ordenances
Fiscal per tal de bonificar l’obertura de nous comerços o d’aquells que realitzin
millores en els seus establiments.

SISÈ.-Incloure abans de l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2017 una
partida especial d’ajudes al comerç local.

SETÈ.-Comunicar els anteriors acords a totes les entitats comercials de la ciutat.

Aprovada parcialment. Rebutjats els acords 5 i 6 pel vot contrari de PSC, no adscrits i l’abstenció d’ERC.


Moció per la transparència en les titulitzacions hipotecàries

Presentada per Esquerra Republicana de Catalunya ERC

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern espanyol que exigeixi a la Comissión Nacional del
Mercado de Valores que exerceixi com un veritable registre públic, organitzant
els fulls, escriptures i annexos d’actius titulitzats, a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible, la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons d’inversió.

SEGON.- Instar al Govern espanyol a impulsar les modificacions legals
oportunes per tal que es garanteixi el compliment de l’obligació d’inscriure al
Registre de la Propietat la cessió de la titularitat d’un crèdit hipotecari, amb la
finalitat de dotar de major transparència i accessibilitat a la informació referent a les titulitzacions d’hipoteques i dotar de majors garanties als deutors afectats.

TERCER.- Sol·licitar a els entitats financeres que publiquin al seu web, al costat
del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen
aquest fons de titulització.

QUART.- Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre
el problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui
saber si el seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat
financera i les mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de
l’Oficina d’Habitatge de l’Hospitalet sessions informatives i d’orientació
gratuïtes a tots els districtes.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Jutjat degà de l’Hospitalet per a què, si
s’escau, pugui acordar la suspensió dels procediments d’execució fins que cada
entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.

SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti a la Diputació de Barcelona, en el
marc de les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat
de Catalunya, a través d’un servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les
sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació
de llançament hipotecari.

SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a les oficines centrals de les entitats
financeres amb sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, a les
formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals, de consumidors i
plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l’habitatge
digne.

Aprovada parcialment. Rebutjat l’acord 5 amb el vot contrari de PSC, Cs i l’abstenció del PP


Moció de suport al dret a decidir de la nació catalana i a la convocatòria d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya

Presentada per Esquerra Republicana de Catalunya ERC

Acords:

PRIMER.- Manifestar el recolzament a l’exercici de la democràcia i a l’exercici
del dret de decidir del poble de Catalunya mitjançant un referèndum.

SEGON.- Facilitar des de l’Ajuntament de l’Hospitalet totes les eines
necessàries perquè el conjunt de la població tingui tota la informació i el
coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i promoure la seva
participació en el procés del referèndum acordat pel Parlament de Catalunya.

TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, a les
formacions polítiques, al Consell de Ciutat, als consells de Districte, a les
entitats de l’Hospitalet, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, i al Pacte pel Dret de Decidir de l’Hospitalet.

Rebutjada amb els vots en contra de PSC, PP i Cs


Moció per la democràcia i la sobirania local

Presentada per Esquerra Republicana de Catalunya ERC

Acords:

PRIMER.- Donar suport al govern de Badalona com a representant democràtic de la ciutadania, davant les represàlies polítiques i jurídiques que pugui rebre.

SEGON.- Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el calendari laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la ciutadania.

TERCER.- Lamentar la judicialització de la vida política de l’Estat espanyol, pretenent que els tribunals resolguin el que caldria debatre i acordar en l’àmbit polític.

QUART.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona, al jutjat d’instrucció número 5 de Badalona, al Jutjat contenciós número 14 de Barcelona i a la Delegació del Govern Espanyol.

Rebutjada amb el vot contrari de PSC, Cs, PP i no adscrits


Moció per aplicar el sistema d’identificació canina a través de l’extracció de l’ADN de les femtes dels gossos.

Presentada per CiU

Acords:

PRIMER.- Incloure aquest projecte com a eix de treball prioritari dins del procés participatiu, que actualment s’està realitzant amb la ciutadania, associacions, entitats i consells de districte, per a la redacció de la nova Ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d’animals, així com mesures similars per tal de corregir conductes incíviques al nostre espai públic.

SEGON.- Continuar l’estudi que actualment està realitzant el Servei de Salut de l’Ajuntament amb d’altres municipis per tal de tractar d’implementar el projecte d’empremta genètica de manera conjunta i donar resposta a les demandes socials del conjunt de municipis que territorialment estem annexats i a qualsevol altre que es vulgui afegir. Aquest estudi haurà de presentar-se al coneixement de la ciutadania, associacions, entitats i consells de districte durant el primer trimestre del 2017.

TERCER.- Estudiar quins mecanismes o quines mesures podem com a administració local implementar per a garantir el cobrament de les multes interposades tant per incivisme com per tinença de gossos perillosos amb la finalitat de fer especial incidència en la correcció de comportaments incívics. Aquest estudi hauria d’estar acabat durant el primer trimestre del 2017.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns de la ciutat, a les associacions animalistes i a les associacions de comerciants i als Consells de Districte.

 Aprovada amb el vot en contra de CUP-Poble Actiu


Moció per aturar el Pla CAUFEC – Porta BCN

Presentada per CUP-Poble Actiu

Acords:

PRIMER.- Sol·licitar l’aturada cautelar del Pla Caufec – Porta Barcelona a les administracions competents.

SEGON.- Exigir l’actualització dels estudis d’impacte ambiental, viari i social, incloent-hi un estudi sobre l’impacte del Centre Comercial en el comerç local d’Esplugues i de l’Hospitalet de Llobregat.

TERCER.- Treballar per crear una Comissió d’estudi i avaluació amb caràcter vinculant entre les parts interessades per tal d’adaptar el projecte urbanístic, d’acord amb la realitat actual d’Esplugues i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta Comissió han de poder participar en igualtat de condicions, a banda dels representants de les empreses promotores (Sacresa i ACS) i els grups municipals dels Ajuntaments dels municipis limítrofs amb els terrenys afectats pel Pla Caufec, les associacions de veïns i veïnes, les associacions de comerciants i la Plataforma NO al Pla Caufec-Porta Barcelona.

QUART.- Fomentar la informació ciutadana i la participació veïnal en el Projecte Pla Caufec-Porta BCN.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les Associacions de Veïns i Veïnes d’Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat, a les associacions de comerciants d’Esplugues i de l’Hospitalet de Llobregat,

Rebutjada amb els vots en contra de PSC, Cs i l’abstenció dels regidors no adscrits, CiU i PP; i el vot favorable d’ERC, ICV-EUiA-Pirates