L’últim ple de l’any de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va tenir lloc el passat 20 de desembre. Entre d’altres temes d’interès va destacar l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2017, a les que la CUP-Poble Actiu hi va votar en contra per una total manca de progressivitat. «La progressivitat fiscal és una eina imprescindible per a la redistribució de la riquesa», va argumentar Khristian Giménez, regidor de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, durant la seva intervenció.

Khristian Giménez, regidor de CUP-Poble Actiu, instants abans de l’últim ple de l’any 2016

A més a més, al Ple van sorgir temes de gran actualitat i importància com són la incorporació de les clàusules socials a la contractació pública de serveis, subministraments i/o obres, mitjançant una moció conjunta d’ERC i Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu. També, els habitatges turístics; l’auditoria a la contracta de FCC davant les notícies de presumptes irregularitats a d’altres municipis on l’empresa presta els mateixos serveis, i fins i tot un intent de trencar el pacte de Govern entre PSC i els regidors trànsfugues, suprimint la figura de les regidories adjuntes.

A continuació fem un repàs de totes les mocions presentades, els acords proposats i el resultat de les votacions.

Mocions conjuntes defensades per CUP-Poble Actiu: 

16.- MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A COMPLIR AMB ELS SEUS COMPROMISOS DE REUBICAR I REASSENTAR A LES PERSONES REFUGIADES (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a:

a) Agilitzar de manera significativa el procés de trasllat de persones refugiades a l’Estat espanyol mitjançant la seva reubicació

b) Complir en el termini previst amb els seus compromisos adquirits amb la UE d’acollir a 17.337 persones

SEGON.- traslladar aquest acord al President del Govern espanyol, a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a Amnistia Internacional, al Consell de Ciutat i a Creu Roja de l’Hospitalet

Aprovada (Tots els grups a favor, menys les 3 abstencions del PP)


19.- MOCIÓ PER A UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONTRACTA DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Que es garanteixi la realització periòdica, per part dels serveis municipals competents, dels controls de la qualitat del servei de recollida dels residus municipals, neteja viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de la nostra ciutat. Aprovat

SEGON.- Realitzar una tasca de conscienciació des dels mitjans públics, centres educatius, centres esportius, etc… per tal d’arribar al màxim de la població possible per tenir un millor estat de neteja i conservació dels carrers i mobiliari urbà de la nostra ciutat . Aprovat

TERCER.- Que es creï una comissió permanent de seguiment del compliment del servei de neteja  formada pels grups polítics i tècnics municipals fins que finalitzi la contracta actual Aprovat

QUART.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat encarregui una auditoria externa per a avaluar quantitativament i qualitativament el compliment, per part de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, del servei de neteja en base al contracte vigent. I que s’incorpori l’adequació d’ una partida econòmica per a tal finalitat en el pressupost municipal de 2017. Rebutjat: 13 vots contraris (PSC+No adscrits) i 11 a favor (ICV-EuiA-P, CiU, ERC, CUP-Poble Actiu, Cs) Abstenció: 3 (PP).

CINQUÈ.- Que sigui la comissió de seguiment esmentada en el tercer acord qui s’encarregui de buscar l’empresa que s’haurà de fer càrrec de realitzar aquesta auditoria. Aprovat

SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants,  als Consells de Districte i al Consell de Ciutat Ciutat . Aprovat


20.- MOCIÓ PER LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (text íntegre)

Font: Guia de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona

Acords:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet impulsi un grup de treball dins de la Taula de valors i cohesió i la Taula de desenvolupament econòmic, garantint la representació del tercer sector, comerciants, sindicats, cooperatives, associacions de veïns, associacions de petita i mitjana empresa, economia social i solidaria per realitzar en un termini de 6 mesos una guia de contractació pública social.

SEGON.- Promoure entre els treballadors/es públics, un pla de formació en aquestes clàusules, especialment en la seva actualització al nou escenari socioeconòmic.

TERCER.- Que les mesures de contractació pública social s’incorporin en els plecs de clàusules administratives o en el ple de condicions dels diferents procediments de contractació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, a la Federació d’Associacions de Veïns, CCOO, UGT, CATAC-IAC, a les associacions de comerciants de l’Hospitalet, a la Xarxa d’Economia i Solidaria de Catalunya, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i als Presidents i secretaris de les Taula de Valors i cohesió social i Taula de desenvolupament econòmic

Aprovada per unanimitat


Altres mocions conjuntes:

17.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA D’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. (PSC + Ciutadans) (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Exigir al Govern d’Espanya a recuperar el calendari d’implantació de la Llei, garantint el correcte finançament a les Comunitats Autònomes.

SEGON.- Exigir al Govern d’Espanya a incorporar al Regim General de la Seguretat Social als cuidadors familiars, amb la corresponent restitució dels drets de cotització retirats.

TERCER.- Sol·licitar la eliminació dels increments de copagament introduïts l’any 2012 i suprimir les restriccions en matèria d’incompatibilitats.

 QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar la despesa en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència i incrementar significativament els recursos destinats per a places residencials.

CINQUÈ.- Establir la garantia de gestió pública de la valoració, seguiment i inspecció, i reforçar la gestió pública del sistema

 SISÈ.- Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya, a la FAVLH, a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya i a les entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit.

Aprovada amb l’abstenció del PP als acords 1, 2  i 3


18.- MOCIÓ D’IMPULS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL. (PSC + Ciutadans) (text íntegre)

Queda a sobre la taula


Mocions individuals

Presentades per Ciutadans:

21.- MOCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE LA FIGURA DE LA REGIDORIA ADJUNTA DE LA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL  (text íntegre)

Acords:

PRIMERO.- INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN del artículo 21 del vigente Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; con la finalidad de suprimir el apartado 21.3 del citado Reglamento, que establece: “Així mateix, es podran constituir Regidories adjuntes, com a auxili a la gestió de l’Àrea, les quals sota la dependència directa del titular de l’Àrea portaran a terme aquelles facultats que li siguin atorgades en el decret de creació”.

SEGUNDO.- INSTAR A LA DESIGNACIÓN, en el plazo máximo de 15 días de la aprobación de esta moción, de conformidad con el artículo 62 del ROAS, de una comisión de estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de modificación del artículo 21 del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. De conformidad con el artículo 62.2 del ROAS, la comisión estará formada por:

-Los portavoces de los Grupos municipales del Consistorio. Previa comunicación a la Presidencia de la Comisión, el portavoz podrá ser sustituido por cualquier Concejal del mismo Grupo municipal.

-La Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento o técnico en quien delegue. La delegación será comunicada a la Presidencia de la Comisión de estudio. Será de aplicación a la Comisión de estudio lo establecido en los artículos del 13 al 20 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña.

TERCERO.- La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento o técnico en quien delegue, ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión de estudio. La Secretaría de la Comisión convocará a sus miembros dentro de la segunda semana del mes de enero de 2017; fecha en la que se constituirá la Comisión. En dicha sesión se establecerá el calendario de trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Cuarto de esta moción.

CUARTO.- La Comisión elevará, para su aprobación inicial, la propuesta del anteproyecto en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta moción.

QUINTO.- TRASLADAR la presente moción a los Grupos municipales del Consistorio y a la Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento.

Rebutjada amb el vot contrari dels regidors no adscrits, CiU i PSC. Abstenció del PP i ERC i vot favorable de CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates i Cs


22.- MOCIÓ PER EXECUTAR LA ZONA VERDA QUE ESTABLEIX EL PGM EN L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I SANTIAGO RUSIÑOL, QUE FACILITI L’ACCÉS A LA PLAÇA DE CAMILO JOSÉ CELA DES DEL CARRER SANTA EULÀLIA  (text íntegre)

Acords:

PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a que, en el plazo máximo de seis meses y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado SEGUNDO de este Acuerdo, inicie los trámites oportunos para ejecutar el PGM en el ámbito discontinuo de la esquina de las calles de Santa Eulalia y de Santiago Rusiñol; que permitan un esponjamiento de los tejidos de edificación de la zona y que faciliten el acceso a la plaza de Camilo José Cela desde la calle Santa Eulalia a través de un espacio de zona verde.

SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal a que inicie los trámites oportunos que permitan un proceso participativo y consensuado con los vecinos y las entidades del Barrio de Santa Eulalia en la implementación de las medidas urbanísticas adecuadas para la ejecución del PGM; y, en consecuencia, emprenda las acciones pertinentes para desarrollar las obras que permitan abrir la calle Santa Eulalia a la plaza Camilo José Cela para recuperar dicho espacio como zona verde de la Ciudad.

TERCERO.- DAR TRASLADO de la presente moción a las asociaciones de vecinos y
entidades del Barrio de Santa Eulalia; al Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, a la Agencia de Desarrollo Urbano de L’Hospitalet (ADU) y a los Grupos municipales del Consistorio.

Rebutjada. Vots en contra: PSC, no adscrits. Abstenció: PP, ERC i CiU. A favor: CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P i Cs


Mocions presentades per ICV-EUiA-Pirates:

23.- MOCIÓ PER ATURAR EL LLOGUER ABUSIU (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles immobiliàries, o en el seu cas, què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri.

SEGON.- Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris.

TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a què a la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan l’habitatge hagi estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Tanmateix,  es considerarà abusiu el lloguer, per grans tenidors d’habitatges i als que siguin propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris.

QUART.- Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent en la  “concertació de lloguers abusiu” definit en els termes descrits anterior.

CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del Congrés i Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Rebutjada. Vots en contra als acords 1, 2 i 5 (PSC, PP ) i amb en contra als acords 3 i 4: PSC, PP, ERC, no adscrits. A favor: ICV-EUiA-P i CUP-Poble Actiu


24.- MOCIÓ PER UNA XARXA D’ESPAIS FAMILIARS PER A LA PETITA INFÀNCIA (0-3)  (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern municipal a dur a terme, en un termini d’un any, una xarxa pública d’espais familiars en equipaments municipals de la ciutat amb personal especialitzat per tal de cobrir totes les etapes de desenvolupament dels infants. Aquesta xarxa pública ha de garantir l’accés al servei de tots els ciutadans amb un mínim d’un espai familiar per barri. Així com la cessió d’espais públics als grups de lactància i criança per tal que puguin desenvolupar la seva activitat.

SEGON.- Instar al Govern municipal a la creació d’un catàleg amb els serveis públics per a infants que sigui distribuït a les famílies dels nadons nascuts a L’Hospitalet, així com a la seva publicació a la web municipal.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als Centres d’Atenció Primària de la ciutat, el Consell Educatiu de l’Hospitalet, a la totalitat dels centres educatius de la ciutat i a les AMPAS i AFAS d’aquests mateixos centres i a la resta d’entitats relacionades amb la infància.

Rebutjada 14 vots en contra i 3 abstencions. A favor: Cs, CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-P


Mocions presentades per PP:

25.- MOCIÓ PER INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL AL CARRER DURANT LA CAMPANYA DE NADAL.  (text íntegre)

PRIMER.-  Dotar a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet dels recursos necessaris, ja siguin tècnics o econòmics per poder portar a terme amb èxit els dispositius policials previstos per les Festes de Nadal i Reis de 2016/2017.

SEGON.- Incrementar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana que fan patrullatge a peu pels principals carrers comercials per evitar furts i robatoris a particulars i comerciants.

TERCER.- Traslladar els següents acords al Cap de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, a les entitats comercials de L’Hospitalet, a les Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet.

Aprovada amb els vots a favor de PSC, Cs, CiU i els vots en contra de CUP-Poble Actiu. Abstenció dels no adscrits, ERC i ICV-EUiA.


26.- MOCIÓ SOBRE LA REACTIVACIÓ DEL PROJECTE DE L’EDIFICI DE L’ÒPERA DE L’HOSPITALET   (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Que s’inicien quan abans millor les converses amb la família Boixadera per tal de designar els nous interlocutors i procedir a la firma d’un nou conveni.

SEGON.- Instar a la família Boixadera a modificar el projecte constructiu per tal que recollir les esmenes i modificacions plantejades per la Generalitat de Catalunya i que es pugui aprovar de forma definitiva la modificació puntual del PGM.

TERCER.- Revisar les valoracions econòmiques del conveni mitjançant una taxació oficial per tal d’actualitzar-les a la realitat actual dels immobles de la zona centre.

QUART.- Traslladar els següents acords a la família Boixadera, a la A.VV. del Centre i al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC, Cs, PP, PSC. Abstenció: No adscrits En contra: CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-P


Mocions presentades per ERC:

27 MOCIÓ PER REGULAR ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSITC (HUT), A L’HOSPITALET. (Text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Elaborar i aprovar la regulació dels habitatges d’ús turístic (HUT) a l’Hospitalet, en un termini no superior als sis mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta moció.

SEGON.- Incloure en aquesta regulació les mesures de detecció, inspecció i control del compliment presencial i telemàtic dels requeriments i condicions establerts legalment, manteniment i actualització del cens, així com l’establiment de les taxes municipals i sancions corresponents.

TERCER.- Estudiar el mecanisme necessari per poder establir una moratòria en la concessió de noves llicències d’HUT fins, com a mínim, l’entrada en vigor de la regulació esmentada, com s’ha fet a la ciutat de Barcelona.

QUART.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet impulsi i treballi conjuntament amb altres municipis veïns i administracions l’elaboració i coordinació d’estratègies metropolitanes comunes en l’àmbit de la promoció d’un turisme sostenible, ordenat i de qualitat.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords adoptats a la Federació d’AA.VV. de l’Hospitalet, a l’Associació del Gremi d’hostaleria de l’Hospitalet i comarca, al Consell de Ciutat, al Parlament de Catalunya i al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat.

Rebutjada amb vots contraris de PSC, Cs, no adscrits. A favor: CUP-PA, ICV-EuiA-P, ERC i Ciu als acords 1, 2, 4 i 5. Abstenció CIU als acords 3


Mocions presentades per CiU:

28.- MOCIÓ PER MILLORAR LA DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DELS ACTES DE LA CIUTAT. (text íntegre)

Queda a sobre la taula


29.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL DE JOVES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a crear un grup de treball de joves de l’Hospitalet dins de la Taula de valors i cohesió social que depèn del Consell de Ciutat on estarien representades totes les entitats juvenils de la nostra ciutat que així ho desitgin.

SEGON.- Donar trasllat a les AMPA’s de la ciutat, equip directiu d’escoles i instituts de la ciutat, entitats juvenils de la ciutat i associacions de veïns.

Aprovada. A favor: No adscrits, PSC, ERC, PP. Vot contra: Cs i Abstencions: CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA


Moció presentada por CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

30.- MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT MUNICIPI DE CULTURA DE PAU. (text íntegre)

Acords:

PRIMER.- Declarar l’Hospitalet de Llobregat municipi de Cultura de Pau.  Institucionalitzant oficialment la celebració dels dies 30 de gener, Dia Mundial contra la Violència, i 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau.

AprovatVots a favor: no adscrits, CiU, ERC, Cs, ICV-EUIA, PSC. En contra: PP

SEGON.- Assumir un paper actiu en la difusió de la Cultura de la Pau, difonent i divulgant els diversos aspectes que la conformen a través de declaracions institucionals en favor de la cultura de la pau (a favor del desarmament, contra els conflictes armats i la venda d’armes) i donant suport a activitats específiques sobre aquestes qüestions, com ara: cursos, xerrades i exposicions a favors de la pau i la no violència.

Aprovat. Vots a favor: no adscrits, CiU, ERC, Cs, ICV-EUIA, PSC. En contra: PP

TERCER. Donar suport a aquelles entitats o ONGs que impulsin iniciatives per ajudar les poblacions civils de països en guerra o postguerra i prioritzar aquest criteri aleshores de sufragar projectes de cooperació internacional des de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Rebutjat. Vots en contra: PP, PSC, no adscrits. Abstenció: CiU. A favor: ERC, ICV-EuiA i Cs

QUART.- Participar activament en les xarxes internacionals que aposten per a la promoció i defensa dels Drets Humans i la construcció de la Pau. I Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes locals, nacionals, estatals i internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització.

Rebutjat. Vots en contra: PP, PSC Abstenció: CiU. A favor: no adscrits, ERC, ICV-EuiA i Cs

CINQUÈ.- Retirar de les instal·lacions municipals i de l’espai públic la simbologia militar.

Rebutjat. Vots en contra: PP, Cs, PSC  A favor: no adscrits, CiU, ERC, ICV-EuiA 

SISÈ.- Instar als responsables municipals oportuns a no cedir cap instal·lació municipal o via pública per a actes de l’exèrcit o organitzacions paramilitars.

Rebutjat. Vots en contra: PP, Cs, PSC  Abstenció: CiU A favor: no adscrits, CiU, ERC, ICV-EuiA

SETÈ.- No organitzar, promoure o assistir, a títol institucional, a actes de caire militar o paramilitar sense perjudici que la representació municipal recau dintre de les competències de Alcaldia.

RebutjatVots en contra: PP, Cs, PSC  Abstenció: CiU A favor: no adscrits, CiU, ERC, ICV-EuiA

VUITÈ.- Instar al Departament d’Ensenyament la inclusió i el tractament efectiu de la cultura de la pau i la no violència, i els temes relacionats, als currículums educatius i al PEC de cada centre.

Aprovat. Vots a favor: no adscrits, CiU, ERC, Cs, ICV-EUIA, PSC

NOVÈ.- Instar al Departament d’Ensenyament per a què no realitzi cap activitat formativa als centres educatius amb la presència d’armes, ni l’organització de fires i salons d’ensenyament o formació professional amb la presència de l’exèrcit espanyol o dels cossos i forces de seguretat de l’Estat o la Generalitat.

RebutjatVots en contra: PP, Cs, PSC, no adscrits.  A favor: CiU, ERC, ICV-EuiA

DESÈ.- Fomentar que els centres educatius de la ciutat s’adhereixin a la campanya ‘Desmilitaritzem l’Educació’, mitjançant la difusió del contingut de la mateixa i posant a disposició de tots els centres educatius del municipi recursos educatius (llibres, programacions, recursos audiovisuals) que fomentin i treballin la pau i la no violència.

Rebutjat. Vots en contra: PP, Cs, PSC,  A favor: CiU, ERC, ICV-EuiA, no adscrits

ONZÈ.- Recuperar el contingut de la campanya d’escoles objectores i la promoció de l’objecció fiscal amb les despeses militars, des dels mitjans propis amb els quals compta aquesta institució.

Rebutjat. Vots en contra: PP, Cs, PSC,  A favor: CiU, ERC, ICV-EuiA, no adscrits

DOTZÈ- Donar trasllat dels acords adoptats a la Federació d’AA.VV. de l’Hospitalet, a l’equip directiu i a les AMPAs de les escoles i els instituts de la ciutat, a la Subdelegación del Gobierno en Catalunya, al Ministerio de Defensa, així com al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Rebutjat. Vots en contra: PP, Cs, PSC,  A favor: CiU, ERC, ICV-EuiA, no adscrits