El ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat va aprovar per unanimitat la moció presentada per CUP-Poble Actiu i relativa a la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano a l’Hospitalet (8 d’abril) així com a instar al Govern de la Generalitat a incloure la història del 600 anys del poble gitano a Catalunya en el currículum escolar. Al ple van venir representants de l’associació Lachó Bají Calí, veïnes de Sant Adrià del Besòs i de l’associació Veus Gitanes per a donar suport a aquesta proposta que elles mateixes, juntament amb les companyes de Sant Adrià, havien treballat i que és una reivindicació seva des de fa més de 25 anys.

Malauradament, l’altre moció que presentava CUP-Poble Actiu sobre la difusió i consolidació del dret a l’empadronament sense domicili i/o sense suport documental només va comptar amb l’aprovació del primer acord, relatiu al compliment de la normativa vigent i no pas la resta d’acords que parlaven sobre formació del funcionariat, campanyes de comunicació als barris… Companyes de la PAH (plataforma d’afectades per l’hipoteca) van venir també al saló de ples per donar el seu suport a aquesta iniciativa de moció.

A continuació, fem un recull de les principals votacions que van tenir lloc a la sessió plenària del passat 25 d’abril de 2017. (ordre del  dia del ple)

PART RESOLUTÒRIA DEL PLE MUNICIPAL

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

1) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: SÍNDIC/A I COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.

Aprovat

A favor: regidors no adscrits, CiU, ERC, PP, ICV-EUiA-Pirates, Cs i PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu


2) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN NOU ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE CARÀCTER LOCAL (7B) AMB LA CONCRECIÓ DE L’ÚS ESPORTIU, DESTINAT A CAMP DE FUTBOL, ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA, DISTRICTE II DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 3321/2017)

Aprovat

A favor: no adscrits, CIU, ERC i PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu, PP, ICV-EUiA-Pirates

En contra: Cs


3) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS.

Aprovat

A favor: no adscrits, CIU, ERC, Cs i PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates

En contra: PP


21) ACORD RELATIU A NO ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD FORMULADA PER EUCAGEST, RELATIVA A LA REVISIÓ D’OFICI PREVISTA A L’EMPARA DE L’ART. 102 DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE I DESESTIMAR-LA PEL QUE FA A LA RESTA DE SUPÒSITS DE LA REVISIÓ D’OFICI, DE L’ACORD DEL PLE DE 6 DE NOVEMBRE DE 1998, QUE DONA INTERPRETACIÓ A LA CLÀUSULA 31 I A L’ANNEX IV DEL PLEC DE CONDICIONS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS A PRESTAR AL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD. (EXP. 11011/2017)

Aprovat

A favor: no adscrits, ERC i PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu, CIU,  Cs, PP, ICV-EUiA-Pirates


22) ACORD RELATIU A L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONOMIA CIRCULAR”. (EXP.10872/2017)

Aprovat per unanimitat


23) ACORD RELATIU A L’ADDENDA DE PRÒRROGA, PER A L’ANY 2017, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. (EXP. 4154/2017)

Aprovat

A favor: no adscrits, CIU, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Cs i PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu i PP

MOCIONS CONJUNTES:

27) MOCIÓ DE SUPORT A LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ DE L’AEROPORT DEL PRAT

Presentada per CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, ERC i PSC

Aprovada gairebé per unanimitat (text de la moció)

En contra: PP


28) MOCIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’EMPRESES MULTISERVEIS

(Presentada per PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC a petició d’UGT)

Aprovada gairebé per unanimitat (text de la moció)

En contra: PP.

CUP-Poble Actiu va votar contrar l’acord 3 de la moció per no ser admesa una esmena que reforçava aquest punt


29) MOCIÓ PER A LA RETIRADA URGENT DEL FIBROCIMENT A L’IES LLOBREGAT I A LES NAUS DEL SEU VOLTANT

(Presentada per ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA)

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


30) MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL

Presentada per PSC i ICV-EUiA-Pirates amb l’adhesió de Cs

Aprovada (text de la moció)

A favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC, PP, PSC, ICV-EUIA-P i Cs

En contra: CiU


31) MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A PERMETRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERAVIT

Presentada per PSC amb l’adhesió de Cs.

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


32) MOCIÓ PER AL COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA NORMATIVA DE TRÀFIC EN MATÈRIA D’IDIOMA DE LES INSCRIPCIONS I INDICACIONS DE LES SENYALS DE TRÀFIC.

(Presentada per CIUTADANS amb l’adhesió del Partit Popular)

Rebutjada parcialment (Aprovat només acord 1) (text de la moció)

A favor: Cs, PP i PSC a l’acord 1

En contra: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CIU, ERC i PSC


34) MOCIÓ DE SUPORT A LA SUPRESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

(Presentada per ICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de Ciutadans)

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


35) MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT

(Presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES)

Aprovada (text de la moció)

A favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUIA-P, Cs i PSC

Abstenció: PP

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

36) MOCIÓ PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE L’ACORD DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, DE DATA 28/7/2015, I EN EL QUE ES VA APROVAR REGULAR LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA DE L’HOSPITALET EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, DECIDINT EL DESTÍ DIRECTE DEL 0,5 % DEL PRESSUPOST ECONÒMIC D’INGRESSOS, DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’AJUNTAMENT, PER FINANÇAR UN O VARIS PROJECTES.

Rebutjada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA- P i Cs

En contra: No adscrits i PSC

Abstenció: ERC


INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

37) MOCIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ A DENUNCIANTS DE CORRUPCIÓ

Aprovada (text de la moció) (text de la moció)

A favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, PP (acord 2), ICV-EUiA- P, Cs i PSC

Abstenció: PP (acord 1)

PARTIT POPULAR

38) MOCIÓ PERQUÈ ES REALITZIN LES GESTIONS NECESSÀRIES PER AL RETORN IMMEDIAT DE “LA CABEZA DE MEDUSA”

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


39) MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL A L’HOSPITALET

Aprovada (text de la moció)

A favor: No adscrits, CiU, ERC, ICV-EUiA- P, PP, Cs i PSC

En contra: CUP-Poble Actiu


40) MOCIÓ PER GARANTIR LA QUALITAT I EL SERVEI DEL PETIT COMERÇ

Rebutjada (text de la moció)

A favor: CiU (acords 1, 2, 4 i 5) ICV-EUiA-P (acords 1, 2 i 5), Cs (acords 1, 2, 3 i 5)

En contra: No adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC i PSC

Abstenció: CiU (acord 2), ICV-EUiA-P (acords 3 i 4) Cs (acord 4)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

41) MOCIÓ SOBRE ELS 40 ANYS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

Aprovada (text de la moció)

A favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA- P, Cs (acord 1) i PSC

En contra: PP, Cs (acord 2)


42) MOCIÓ EN SUPORT DE LES PIMES DE L’HOSPITALET CONTRA LA MOROSITAT

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


CONVERGÈNCIA I UNIÓ

43) MOCIÓ PERQUÈ ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS S’ADAPTIN ALS CRITERIS DE L’ACCESSIBILITAT COGNITIVA

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


44) MOCIÓ PER COMMEMORAR EL 25È ANIVERSARI DELS JOCS OLÍMPICS

Aprovada (text de la moció)

A favor: no adscrits, CiU, ERC, PP, ICV-EUiA, Cs i PSC

En contra: CUP-Poble Actiu (acord 1)

Abstenció: CUP-Poble Actiu (acord 2)


45) MOCIÓ PER OBRIR UN PROCÈS PARTICIPATIU SOBRE EL PARC DE CAL TRABAL

Aprovada (text de la moció)

A favor: no adscrits, CiU, i PSC

En contra: CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA, ERC i Cs

Abstenció: PP

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

46) MOCIÓ PERQUÈ LA HISTÒRIA DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA SIGUI INCLOSA AL CURRÍCULUM ESCOLAR

Aprovada per unanimitat (text de la moció)

47) MOCIÓ PER DIFONDRE I CONSOLIDAR EL DRET A L’EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Aprovada parcialment, només acord 1 (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-P, Cs, CiU (acords 1, 3, 6 i 7), no adscrits i PSC (acord 1)

En contra: PP, no adscrits (acords 2-7), PSC (acords 2-7)