El passat dimarts 23 de maig, les treballadores del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) van ser unes de les protagonistes del Ple ordinari del mes de maig, a l’Hospitalet. Al voltant de l’adjudicació de la gestió d’aquest servei municipal, amb un concurs que es troba a la seva recta final, les delegades sindicals d’UGT (amb el suport de les seves companyes de CCOO, també) van intentar sense èxit (abans del Ple), parlar amb l’equip de Govern per a sol·licitar-los certes correccions als plecs de condicions de l’esmentat concurs. Especialment aquelles contràries al marc del IV conveni col·lectiu del sector.

Davant aquesta negativa dels responsables municipals, a trobar-se per a parlar sobre qüestions pràctiques del SAD, diversos grups de l’oposició van rebre les seves demandes i van consensuar presentar una moció conjunta amb voluntat de fer un manifest polític sobre com hauria de ser la relació entre l’Ajuntament i les treballadores que porten a terme aquest servei municipal.

Però, abans de presentar aquesta moció, el representant d’UGT l’Hospitalet va demanar la paraula al Ple per a expressar la posició sindical, sobre aquest punts en conflicte.

Les delegades sindicals del SAD de l’Hospitalet, sentint la intervenció del seu representant d’UGT l’Hospitalet.

Per consultar la MOCIÓ PER GARANTIR LA QUALITAT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A L’HOSPITALET I ELS DRETS LABORALS DE LES SEVES TREBALLADORES, presentada per ICV-EUiA-Pirates, CiU, ERC i CUP-Poble Actiu  pots clicar aquí.

Finalment, es van aprovar els acords 1, 2, 8 i 9, essent rebutjats els altres per l’abstenció de Ciutadans (acords 3, 4 i 5) i del PP (als acords 3, 5, 6 i 7); amb el vot en contra dels regidors no adscrits i del PSC a tota la moció. Acords de la moció:

PRIMER.- Vetllar pel compliment del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària corregint, si s’escau, els possibles desajustos als plecs de condicions del concurs d’adjudicació del SAD de l’Hospitalet, descrits a la part expositiva d’aquesta moció, per tal de garantir el marc legal laboral de les treballadores familiars que presten aquest servei municipal i complir amb el compromís expressat per part de l’Ajuntament, d’exigència d’acompliment dels convenis col·lectius.

SEGON.- Instar al Govern local a la implementació de canvis als plecs de condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Hospitalet (actuals o futurs) adreçats a: la inclusió de la figura de la coordinació de gestió; a dotar d’autonomia a l’equip del SAD respecte a la gestió dels horaris d’atenció a les persones usuàries, per tal de poder garantir la millor coordinació entre les necessitats dels usuaris/es, el nombre de treballadores disponibles i també la conciliació familiar de les mateixes treballadores. També, a incloure dins dels plecs un sistema de control de presència per part de l’Ajuntament, que generi una coordinació entre les treballadores familiars i els Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

TERCER.- Instar al Govern local a la implementació de clàusules socials als plecs de condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Hospitalet (actuals o futurs), adreçades a la millora de les condicions laborals de les treballadores, garantint així el compromís expressat per aquest Ajuntament, d’un sou digne per sobre dels 1.000 euros, tenint en compte que les jornades reduïdes i l’organització de la feina dins del SAD fins ara comportava sous molt precaris. I també per tal de garantir que la prioritat en l’adjudicació d’un servei adreçat a les persones, no estigui basada únicament en criteris econòmics i empresarials.

QUART.- Instar al Govern local a incloure als plecs de condicions del concurs d’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària (actuals i futurs) una clàusula amb la qual es determini la ràtio d’usuaris/es/treballadores, per tal de garantir la correcta qualitat del servei municipal prestat.

CINQUÈ.- Instar al Govern local a incloure als plecs de condicions del concurs d’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliàri (actuals o futurs), el canvi en el còmput del temps d’atenció directa als usuaris/es, de tal manera que l’hora d’atenció facturada per l’empresa i als usuaris de copagament sigui sencera, 60 minuts, i per a corregir així les disfuncionalitats que es poden derivar de la inclusió dels 10 minuts de desplaçament, dins de l’hora d’atenció domiciliària, tant per a les treballadores com per als usuaris/es.

SISÈ.- Instar al Govern local a l’elaboració d’una auditoria de l’últim període de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària adjudicat per l’Ajuntament d’Hospitalet a l’empresa Suara Cooperativa, Sccl, per a determinar amb quines condicions laborals (sou, hores per contracte laboral, nombre de noves contractacions i les seves particularitats, les condicions de salut laboral de la plantilla) s’ha vingut duent a terme aquest servei municipal.

SETÈ.- Elaborar un estudi sobre la viabilitat de la remunicipalització del servei, adreçat no només a la valoració de l’impacte de la gestió directa d’aquest servei d’atenció domiciliària, des del punt de vista econòmic, sinó també a definir les millores qualitatives de la creació d’una coordinació integrada dins de l’equip de Serveis Socials, de la figura de la treballadora familiar i del SAD.

VUITÈ.- Instar al Govern local a posar en valor la professionalitat de les treballadores familiars, tenint en compte a més a més, el factor i visió de gènere i la feminització del sector, així com la creació d’una unitat/sistema de coordinació efectiva entre el SAD i els equips d’atenció primària de Serveis Socials.

NOVÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), al Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), a l’Associació Estatal d’Entitats de Serveis d’Atenció al Domicili (ASADE), a la Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i a l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) d’una part, i a les organitzacions sindicals FSC-CCOO de Catalunya (Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO), Federació de Serveis Públics (FSP) UGT de Catalunya i a la IAC – CATAC l’Hospitalet.

D’altra banda, la situació que pateixen les veïnes dels blocs A i B d’habitatges públics del cr. Víctoria Kent, també va centrar gran part del debat, al ple municipal. Aquests immobles, de titularitat de la Generalitat, són HPO on l’Ajuntament reallotja part de les persones que són a la seva mesa d’emergència habitacional de la ciutat. Des de fa anys, aquestes veïnes es troben amb un grup organitzat de gent que ocupa per a especular amb la precarietat de la resta de persones, cobrant pel lloguer o per l’obertura de l’habitatge, a vegades fins i tot, quan existeix un procediment de desnonament en curs. És a dir, no fomenten l’okupació per motius de necessitat, sinó que utilitzen una metodologia mafiosa, amb clar ànim de lucre per aprofitar-se de la impossibilitat d’altres veïns/es per a accedir al mercat ordinari de l’habitatge i a més a més, no dubten a realitzar tots tipus d’actes vandàlics i de pressió, cap a la resta de llogaters/es, quan aquests/es planten cara a les injustícies i al clima de mala maror que han instal·lat als blocs d’habitatges.

Una representació dels veïns i veïnes dels blocs, van ser presents al Ple amb l’objectiu de reclamar responsabilitats a les autoritats locals, sobre els greus fets que porten tant de temps denunciant i que la Generalitat i l’Ajuntament ens van confirmar a CUP-Poble Actiu, mitjançant respostes oficials a les preguntes fetes per aquest grup municipal, durant els últims mesos.

Recull de la resta de punts i mocions votats al Ple municipal del mes de maig de 2017.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 3028/2017, DE 7 D’ABRIL, RELATIU A L’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS D’ASSESSORAMENT A L’ALCALDIA A PERSONAL EVENTUAL

Aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals


ACORD RELATIU A LA DESESTIMACIÓ EXPRESSA DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI, EFECTUADA PER LA MERCANTIL “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.”, DE L’APARTAT SEGON DE LA CLÀUSULA 2.C) DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC PRAT DE LA RIBA, 50-52, APROVADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 26 DE JULIOL DE 2006 I SIGNADA L’11 DE JULIOL DE 2006

Aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals


ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2/2017 DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT 

Aquest acord és una consolidació de places dins de la plantilla dels Serveis Socials, que des d’ara passaran a formar part del cos de funcionariat de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Aprovat amb el vot favorable del PSC, regidors no adscrits, CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates i CUP-Poble Actiu. I amb l’abstenció de Cs i del PP.


ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 58 I 74/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aprovat.


ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 31 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 76/2017 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aprovat


MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

Presentada per ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA:

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017

Aprovada amb els vots favorables de ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, PSC i regidors no adscrits.

Vot en contra del PP i de Cs als acords 1 i 2 


MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

MOCIÓ PER A LA BÚSQUEDA D’UN AMPLI CONSENS POLÍTIC I CIUTADÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PDU GRANVIA-LLOBREGAT (Text moció)

Rebutjada

Vots a favor: Cs, Cup-Poble Actiu, ERC, PP i ICV-EUiA-Pirates

Vots en contra: PSC, CiU, regidors no adscrits,


MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA GESTIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT, DELS HABITATGES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA UBICATS A LA NOSTRA CIUTAT I ADOPTAR LES MESURES OPORTUNES PER EVITAR L’ACTUACIÓ DE GRUPS ORGANITZATS QUE TRAFIQUEN AMB ELS HABITATGES (Text moció)

Aprovats els acords 2 i 3

Vots en contra: Regidors no adscrits, CiU (acord 1) i PSC

Vots a favor: PP, CiU (acords 2 i 3), ERC (acords 2 i 3), ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu

Abstencions:  ERC (acord 1)


ICV-EUiA-P 

 MOCIÓ SOL·LICITANT LA COBERTURA DE LES VACUNES RECOMANADES (Text moció)

Aprovada

A favor: regidors no adscrites, CUP-Poble Actiu, CiU,   PP (acords 2 i 3), Cs, PSC

Abstenció: ERC

Contra: PP (acord 1)


MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES A LA DEIXALLERIA  (Text moció)

Aprovada

A favor: regidors no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, Cs,  PSC

Abstenció: PP,


MOCIÓ PER A DONAR SUPORT AL MANIFEST “MILLORAR EL SISTEMA SANITARI: ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA” IMPULSADA PER LES ENTITATS: FOCAP, TSCAT, ALFICC, C0NFAVC, CAMFIC I REBEL·LIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA, AMB EL SUPORT DE LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA, ALTRES PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I MILERS DE PROFESIONALS I USUARIS DE LA SANITAT PUBLICA DE CATALUNYA  (Text moció)

Aprovada

A favor: regidors no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, Cs, PSC


 PP

MOCIÓ PER A LA REAPERTURA DE LA RÀDIO DE L’HOSPITALET I L’INCREMENT DE L’EMISSIÓ DE LA TELEVISIÓ  (Text moció)

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Cs


MOCIÓ PER DECLARAR A L’HOSPITALET CIUTAT LLIURE DE VIOLÈNCIA A L’ESPORT  (Text moció)

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Cs


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ SOBRE LA MOROSITAT A LES COMUNITATS DE VEÏNS PELS IMPAGAMENTS DE LA BANCA  (Text moció)

Aprovada

Vots a favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, PP (acords 2 i 3), ICV-EUiA-Pirates Cs (1 i 3) i PSC

Vots en contra: Cs (acord 2)

Abstencions: PP (acord 1)


MOCIÓ REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI A TXEXÈNIA  (Text moció)

Aprovada

Vots a favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, PP (acords 1, 4 i 5), ICV-EUiA-Pirates, Cs i PSC

Abstencions: PP (acords 2 i 3)


MOCIÓ SOBRE LA REFORMA HORÀRIA I EL DIA DELS HORARIS EUROPEUS  (Text moció)

Aprovada

Vots a favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-Pirates, Cs i PSC


CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MOCIÓ DE REBUIG A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES  (Text moció)

(Es va quedar sobra la taula)


MOCIÓ DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS AMB MOROSITAT BANCÀRIA  (Text moció)

Aprovats acords 1, 3, 4 i 5

A favor: regidors no adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC PP(acords 1, 3, 4 i 5), ICV-EUiA-P, Cs (1, 3, 4 i 5) i PSC

Abstenció:

En contra: PP (acord 2), Cs (acord 2) PSC (acord 2)


MOCIÓ SOL·LICITANT LA MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA  (Text moció)

Aprovada

A favor: regidors no adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs i PSC