Tot i que les protestes socials de No Més Blocs, de les treballadores socials en lluita o de la Plataforma Pedro Álvarez van ser les protagonistes del ple municipal del mes de juny de 2017, el ple del 27/06 va sotmetre a debatre i votació molts i molt variats temes que a continuació entrem a detallar.

Comissió d’Alcaldia-Presidència

1) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 29 D’ABRIL DE 2014 PEL QUE FA A LA RETRIBUCIÓ BRUTA MÀXIMA TOTAL ANUAL DELS DIRECTIUS DE LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.(EXP. 16419/2017)

A favor: no adscrits, PSC, Cs

Abstenció: ERC

En contra: CUP-Poble Actiu,  CiU, PP, ICV-EUiA-Pirates,

2) DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 2961/2017, DE DATA 6 D’ABRIL, APROVANT UNA DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 8.000,00 EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017. (EXP. 9023/2017)

Assabentades

3) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NUMS. 3816/2017, DE 10 DE MAIG I 4374/2017 DE 30 DE MAIG, PELS QUALS, RESPECTIVAMENT, ES RESOL LA CONVOCATÒRIA I ES RECTIFICA L’ERRADA MATERIAL, DE LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE TREBALL RESERVAT A FUNCIONARIS/ES AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, DE VICEINTERVENTOR/A FUNCIÓ COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, AIXÍ COM NOMENAR PER L’ESMENTAT LLOC DE TREBALL AL FUNCIONARI ANTONIO CALPE JORDA. (EXP. 813/2016)

Assabentades

4) ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016 I 22 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXP. 239/2016)

A favor: no adscrits, PSC, CiU, ERC, PP, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció:

En contra:

Assabentades:

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL CARRER DE LA RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ D’UN SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU A UN EQUIPAMENT DOCENT, I D’UN SÒL DESTINAT A SISTEMA VIARI A UN SÒL QUE ES DESTINA A SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS ACTUALS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C), DE CARÀCTER ESPORTIU. (EXP. 13121/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, CIU, Cs

Abstenció: PP,  ICV-EuiA-P,

En contra:

Assabentades:

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

6) DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 2586/2017, QUE DECLARA APROVADA DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ (MERCAT DEL TORRENT GORNAL) (EXP. 1714/2017)

Assabentades

7) ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER L.F.M., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 9397/2016)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció:  CiU, PP

En contra:

Assabentades:

8) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.14277/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció:  CiU, PP

En contra:

Assabentades:

9) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ X.A.CH., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.14288/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció: CiU, PP

En contra:

Assabentades:

10) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA E.H.A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 16068/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció: CiU, PP

En contra:

Assabentades:

11) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 34 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 73/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 15669/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció: CiU, PP

En contra:

Assabentades:

12) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 39 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 7/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 16897/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, Cs

Abstenció: CiU, PP, ICV-EuiA-P

En contra:

Assabentades:

13) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 93/2017 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I 94/2017 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17173/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, Cs

Abstenció: CiU, PP, ICV-EuiA-P

En contra:

14) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 99-100 I 102/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17355/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, ICV-EuiA-P, Cs

Abstenció: CiU, PP

En contra:

15) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 44 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 133/2017, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17.969/2017)

A favor: no adscrits, PSC, ERC, Cs

Abstenció: CiU, PP

En contra: ICV-EuiA-P

16) DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.03.2017 (1ER TRIMESTRE 2017). (EXP. 14477/2017)

Assabentades

 MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU

38) MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL CARRER LEONARDO DA VINCI AL BARRI DE SANT JOSEP.

Aprovada. La secretaria del ple serà qui decideix com es pot donar solució a l’assumpte donat que ja hi ha una licitació de l’obra. (llegir més)

A favor: CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU, CUP-Poble Actiu,

Abstenció:

En contra: Regidors no adscrits, PSC

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA amb l’adhesió de ERC i CiU:

 39) MOCIÓ DE SUPORT A LA INCORPORACIÓ DE 500 MOSSOS D’ESQUADRA I LA CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA.

Aprovada

A favor: PSC, ERC,  CiU, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P i Cs

Abstenció: PP

En contra:

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA amb l’adhesió de CIUTADANS

40) MOCIÓ DE SUPORT A LA IGUALTAT DE CONDICIONS EN TOTS ELS TRANSPORTS PÚBLICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I ELS SEUS ACOMPANYANTS.

A favor: PSC, CIUTADANS, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EuiA-P, PP i no adscrits

Abstenció:

En contra:

Aprovada

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA amb l’adhesió de CiU i CUP-PA

41) MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA.

A favor: ERC, CiU, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, PSC i no adscrits

Abstenció:

En contra: PP i Cs

Aprovada

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

 42) MOCIÓ PER MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA I LA PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.

Aprovada

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP, ICV-EUiA-P

Abstenció:

En contra: no adscrits, PSC

43) MOCIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DELS PASSOS DE VIANANTS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Aprovada

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP,  ICV-EUiA-P

Abstenció:

En contra: no adscrits, PSC

 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

 44) MOCIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AMB LA INCLUSIÓ DE ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.

Aprovada

A favor: no adscrits (acord 1), CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP (acords 1, 4 i 5), Cs

Abstenció: PP (acords 2 i 3)

En contra: no adscrits (acords 2, 3, 4 i 5)

Assabentades:

45) MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PARCS I ESPAIS PÚBLICS PER A INFANTS.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP, Cs

Abstenció:

En contra:

 PARTIT POPULAR

 46) MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A QUE COMPLEIXI LA LLEI 19/2013 DE TRANSPARÈNCIA.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, ICV-EUIA-P, PP i PSC

47) MOCIÓ DE REBUIG AL REFERÈNDUM IL·LEGAL I ANTIDEMOCRÀTIC.

 Ni aprovada, ni rebutjada.

A favor: PP i Ciutadans

Abstenció: PSC i no adscrits

En contra: CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, ICV-EUiA-Pirates,

Davant l’empat tècnic i la no voluntat de la presidència del ple (l’alcaldessa) aquesta moció es queda en un llimbs: Ni aprovada, ni rebutjada.

 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 48) MOCIÓ EN SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE L’HOSPITALET.

Aprovada

A favor: No adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P, PP i PSC

Abstenció: Ciutadans,

En contra:

49) MOCIÓ EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Ni aprovada, ni rebutjada

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P, ERC

Abstenció: no adscrits, PSC

En contra: PP, Cs

50) MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P,  PSC

Abstenció: Cs,

En contra: PP

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 51) MOCIÓ PER LLUITAR CONTRA LES MÀFIES D’OCUPACIÓ IL·LEGALS D’HABITATGES.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu (acords 1 i 2) ERC (acords 3, 4 i 5), CiU, PP,  ICV-EUiA-P (acords 3, 4 i 5) I PSC

Abstenció: CUP-Poble Actiu (acord 3) i  ERC (acords 1 i 2), ICV-EUiA-P (acords 1 i 2)

En contra: CUP-Poble Actiu (acords 1 i 2)

52) MOCIÓ PER POSAR MARQUESINAS A LES PARADES DE BUS DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE I L’ICO.

Aprovada 

A favor:  no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans, PP, i PSC (acords 1 i 3)

Abstenció: (acord 2- esmena de CUP-Poble Actiu a proposta de l’associació Sumem: senyalètica al terra per a facilitar la baixada de la rampa i el lloc adient per als passatgers que esperen el bus)

En contra:

53) MOCIÓ SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’HOSPITALET.

Aprovada

A favor:  no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans, PP, i PSC

Abstenció:

En contra:

 CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

 54) MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-Pirates,  PSC,

Abstenció: CiU, PP, Cs,

En contra:

55) MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER I L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS.

Rebutjada

A favor: ERC, Ciutadans, PP (acords 2 i 3), ICV-EUiA-P

Abstenció: CiU,

En contra: PP (acord 1), PSC, no adscrits

56) MOCIÓ PER A LA VISUALITZACIÓ DEL MERCAT DEL TORRENT GORNAL.

Aprovada

A favor: no adscrits, CUP-Poble Actiu, CiU, PP, Cs, PSC, ERC, ICV-EUiA-P

Abstenció:

En contra: