Durant les primeres setmanes de gener del 2018, es pot consultar a l’Ajuntament de l’Hospitalet tota la documentació de l’expedient corresponent a la proposta de Pressupostos Municipals 2018. Com a presentació de la proposta del Govern municipal del PSC, respecte al repartiment dels diners públics del municipi, comptem amb aquesta petita presentació que podeu consultar en aquest enllaç.

Com a valoració prèvia i genèrica, el grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet considera que els pressupostos municipals estan patint vàries ressaques. Per un cantó, la baixa proporció que representen respecte al total dels diners públics, en comparació amb d’altres municipis europeus. Per altra part, la intensa crisi social que ja dura 10 anys, efecte de la punxada de la bombolla immobiliària i del rescat bancari. Si a la pobresa crònica de barris sencers, hi afegim les polítiques antisocials del «Gobierno Español», amb intenses polítiques de retallades i austeritat, emparades en la reforma de l’article 135 (pagar el deute a qualsevol preu) de la Constitució, de PSOE i PP, i posteriorment amb la recentralització generadora de desigualtat: la RSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), així com les diferents versions legals i il·legals de l’aplicació de l’article 155, ara ens trobem amb l’ofec financer i polític dels ajuntaments. Considerem que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no és prou bel·ligerant amb aquesta situació, i el PSC-PSOE n’és corresponsable, juntament amb el PP de tot aquest panorama dramàtic.

Dit això, des de la CUP-Poble Actiu volem remarcar la necessitat de disposar d’uns pressupostos molt més participatius que el actuals i amb un clar gir social que actualment entenem que no es dona, tot observant les diferents aportacions i comportament dins de l’evolució de les partides pressupostàries durant els últims anys, així com la proporcionalitat sobre el total del pressupost i els desequilibris en partides essencials com ara Cooperació, Dona, Participació Ciutadana o Educació, entre d’altres. Des de la CUP-Poble Actiu plantegem la necessitat d’equilibrar aquestes partides.

A partir de les propostes de modificació que plantegem, generaríem més equitat en la distribució, partint de la base, d’una banda, de l’increment d’ingressos generats per l’aplicació de coeficients més elevats de l’IBI als usos diferenciats, i d’una altra banda, de l’anàlisi de la despesa per tal de reduir aquella que és consideri inoperant, optimitzant-ne la mateixa en aquells capítols que no afectin a serveis socials i essencials per a les persones.

Com a eix bàsic, entenen que aquestes aportacions han d’anar adreçades clarament a les següents partides pressupostàries: Serveis Socials, Dona, Cooperació, Manteniment de Centres Educatius i Participació Ciutadana.

PROPOSTES CUP-POBLE ACTIU

INCREMENT D’INGRESOS:

PROPOSTA 1- La proposta de l’IBI d’incrementar fins a un 1,1 de coeficient l’IBI per usos diferenciats (industrial, comercial, oficines, etc.) per a valors cadastrals superiors a 350.000€, fet que garanteix que aquesta pujada no afecti a la petita i mitjana empresa, veritable motor econòmic de la nostra ciutat.

PROPOSTA 2- Existeix marge per incrementar l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en determinats sectors, per exemple passant del 3,61 al 3,8 a carrers de primera categoria i emplaçaments del Centre Comercial La Farga.

PROPOSTA 3- Iniciar el procediment de sanció dels habitatges buits, més enllà del gravamen de l’IBI per tal d’agilitzar la seva sortida al mercat o negociar la gestió per part de l’Ajuntament.

PROPOSTA 4- Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana → Incrementar de 3,2% a 3,5% el gravamen pel període d’1 a 5 anys, per tal de reduir processos d’especulació urbanística que tenen una repercussió molt negativa, a l’hora de garantir l’accés a l’habitatge de la població.

REDUCCIÓ DE DESPESES:

PROPOSTA 1: -Capítol 2, Article 2: Despeses corrents en béns i serveis

– Capítol/article 22: Reducció d’un milió d’euros, mitjançant l’optimització dels consums en funció de les necessitats reals. Aquesta partida és actualment de 87.085.430,18€ (34’78% del total del pressupost) i contempla com a despeses principals els estudis tècnics a tercers, els subministraments de materials d’oficina i altres despeses diverses. Per tant, entenem que fent una revisió acurada es podria reduir la despesa en aquests conceptes.

PROPOSTA 2: – Àrea 1: Seguretat

– Programes 1320 i 1321: Reduir progressivament el pes de la seguretat en el conjunt del pressupost fins a assolir taxes del 8%, fet que suposaria un estalvi de 5 milions d’euros anuals. Seguretat i ordre públic representen actualment 25.791.731,72€, el 10,3% del pressupost total. Enguany amb una inversió de 725.000€ per una nova sala de control de la Guàrdia Urbana i la creació de 20 noves places d’agents policials. Cal pensar quin model de seguretat necessitem i volem, i si els problemes de convivència es resolen amb un major presència policial o amb l’aposta decidida per la consolidació d’una política de gestió i resolució positiva dels conflictes. Entenem que aquesta és una de les partides menys transparents, tenint en compte que existeixen despeses i unitats d’intervenció, les quals considerem són absolutament innecessàries (antiavalots, cotxes sobrevalorats, etc.).

PROPOSTA 2: – Àrea 9: Actuacions de caràcter general:

– Programa 9206: Es destinen 2.669.639,17€ a comunicació, imatge i promoció de la ciutat. Proposta: Reduir en 1 milió d’euros aquesta partida per a destinar-los a usos més necessaris.

 -INCREMENT DE LES PARTIDES EXISTENTS AMB ELS INCREMENTS D’INGRESSOS I EXCEDENTS PER LA REDUCCIÓ DE DESPESES PROPOSADES:

Aquests fons conjuntament amb l’increment ja proposat a l’avantprojecte, generen noves capacitats de destinació a d’altres partides pressupostàries, les quals són:

PROPOSTA 1: – Àrea 2: Actuacions de Protecció i Promoció Social

– Grup 231: Incrementar la despesa destinada a la protecció i promoció social, fins als 35 milions d’euros. El pes d’aquesta àrea disminueix en un 8,8%, passant dels 31,38 milions d’euros fins als 28,62 milions, tot i que hi ha un creixement real del 3,25%. Aquesta partida acaba representant l’11,43% del pressupost total, xifra inferior a la que es destina a d’altres ciutats com Barcelona, on la despesa en protecció social representa el 14,9% del pressupost municipal. Davant la greu crisi que estem patint i la seva especial incidència sobre els col·lectius més vulnerables, les reiterades denúncies per part del personal dels Serveis Socials de la nostra ciutat, demostren la manca de voluntat política del Govern municipal de combatre realment els problemes de la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social que pateixen els/les veïns/es del nostre municipi. Ens calen polítiques decidides i orientades a reduir la pobresa i la desigualtat, les veritables claus per a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social, als barris.

PROPOSTA 2: Incrementar la partida en àmbits d’igualtat i LGTBI (Programa econòmic 2312) en un 15% (uns 194.800€). Actualment la dotació és de 1.298.888,67€ (0,52% del pressupost total).

PROPOSTA 3: Incrementar la partida en Cooperació (Programa econòmic 2314) en un 20% (uns 110.000€). Actualment la dotació és de 549.426,32€ (0,22% del pressupost total). Els àmbits d’actuació haurien de ser: Atenció als refugiats i altres emergències socials.

PROPOSTA 4:  Incrementar la partida en Manteniment de Centres Educatius (Programa econòmic 3230) en un 15% (uns 982.000€). Actualment la dotació és de 6.552.223,68€ (2,62% del pressupost total). S’han de garantir les reparacions pendents a tots els centres educatius de la ciutat, tot sol·licitant els permisos per a realitzar obres de gran importància, per tal d’arranjar o substituir aquelles instal·lacions obsoletes.

PROPOSTA 5: Incrementar la partida en Participació Ciutadana (Programa econòmic 9240) en un 50% (uns 325.000€). Actualment la dotació és de 650.872,25€ (0,26% del pressupost total). Els àmbits d’actuació haurien de ser: Dotar programes específics, sobre projectes participatius que es treballin als diferents barris de la ciutat i que aquests tinguin capacitat vinculant de decidir sobre aquestes partides. Ampliar i consolidar un equip interdisciplinar de professionals tècnics municipals, que implementin aquests programes, plans i projectes, al territori.

PROPOSTA 6: – Àrea 1: Habitatge

– Programes 1522 i 1523:  Incrementar el pes d’aquests programes fins a l’1,4% del pressupost total per a realitzar polítiques actives de creació d’habitatge públic al municipi, així com la posada en marxa de mesures que permetin el control o la influència en els preus dels mercats de lloguer i venda d’habitatge lliure. Davant del greu problema de l’habitatge, l’Ajuntament de l’Hospitalet dedica un 0,97% del seu pressupost a polítiques actives d’habitatge, davant de l’1,4% d’altres ajuntaments com el de Barcelona. Cal incrementar la despesa en polítiques enfocades a garantir l’accés a l’habitatge de les habitants de la ciutat. Si bé és cert que la despesa en habitatge i urbanisme suposa el 6,57% del pressupost total (16,44 Milions d’euros), la gran majoria es destinen a pavimentació i manteniment de vies públiques (11,93 Milions d’euros).

CREACIÓ DE NOVES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES:

Conjuntament amb aquestes mesures especifiques de partides pressupostàries, la CUP-Poble Actiu L’Hospitalet de Llobregat sol·licita que es doti de les partides pressupostàries necessàries per tal de poder realitzar durant el primer semestre els estudis de sobre els costos de municipalització dels següents serveis i que es presentin les dades al Ple del mes de setembre de 2018.

  • Servei d’abastiment d’aigua.
  • Servei d’escoles bressol.
  • Serveis funeraris.