Abans d’abandonar el Ple municipal de gener de 2018, com a mostra de rebuig a l’estat d’excepcionalitat, repressió i amenaces jurídiques / policials que ha portat l’article 155 a Catalunya (més informació en aquest enllaç), defensarem una moció transcendental, en matèria de transparència municipal.

CUP-Poble Actiu ha decidit, conjuntament amb ERC, forçar el posicionament de la resta de grups polítics municipals, al Ple municipal de gener que tindrà lloc el proper dimarts dia 23. Volem forçar el seu compromís, respecte a la justificació de les despeses associades a l’assignació municipal que rep cadascun dels grups, per a fer tasca política municipal, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Concretament, cada any: 11.650 euros per grup + 11.650 euros per cadascun dels regidors/es del grup.

Ho farem amb una moció que fa un històric dels incompliments d’aquest Ajuntament, a l’hora de presentar la comptabilitat dels grups municipals. Ho fem per transparència i pel deure que tenim amb totes les veïnes de la nostra ciutat, respecte a l’ús dels diners públics.

Durant pràcticament un any, els grups municipals hem tingut sobre la taula una proposta d’articulat per a fixar requisits i criteris compartits en la manera que presentem davant l’administració i davant la ciutadania, les diferents despeses. Sense aquest acord ratificat pel propi Ple, la llei no exigeix cap justificació de les assignacions municipals o deixa a la voluntat dels grups portar al dia la seva comptabilitat i al Ple l’única possibilitat de reclamar-la, però no obliga ara per ara a presentar puntualment, exercici a exercici aquestes comptes.

La proposta inclosa a la moció com a Annex, prové de la Intervenció General de l’Ajuntament.  Aquesta moció la recupera, amb l’objectiu de forçar que abans que finalitzi la legislatura, tots els grups estiguem obligats a presentar els nostres comptes davant l’opinió pública.  Durant aquest temps, tot i preguntar freqüentment sobre el tema, hem comprovat que no existeix cap voluntat política per treure’l endavant i es per això, que volem que tothom es posicioni davant el compromís vinculant que pot suposar l’aprovació d’aquesta moció.

A continuació, el text sencer de la moció

MOCIÓ PER A ESTABLIR ELS  REQUISITS I CRITERIS OBJECTIUS I HOMOGENIS DE LA COMPTABILITAT ESPECÍFICA ASSOCIADA A LES APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB TRANSPARÈNCIA

Al llarg de les diferents legislatures en democràcia, els grups municipals polítics han disposat d’una aportació de diners públics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat adreçada a portar a terme la seva tasca municipal

D’altra banda, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió plenària del 19 de juny de 2015, durant el ple d’organització posterior  a les eleccions municipals de maig de 2015, va aprovar la dotació econòmica pel mandat iniciat el 13 de juny de 2015 a favor dels grups politics municipals constituïts en el consistori a càrrec del pressupost municipal d’acord amb l’establert pels articles 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article i  23.2 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

La part dispositiva d’aquest acord diu.

PRIMER.- Determinar la dotació econòmica a favor dels vuit grups polítics municipals que s’han constituït en aquest consistori, d’acord amb les determinacions de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la quantitat que resulti de la suma, aplicada individualment a cada grup, dels següents imports:

 Una dotació fixa d’onze mil sis-cents cinquanta euros (11.650 €) anuals, igual per cadascun dels grups polítics municipals.

La quantitat que resulti de multiplicar onze mil sis-cents cinquanta euros (11.650 €) € anuals pel nombre de regidors/es adscrits/es a cada grup.

 La quantitat resultant es percebrà mensualment amb efectes de la data del present acord, a raó d’una dotzena part o la part proporcional que correspongui.

 SEGON.- Disposar que en compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els grups polítics municipals resten obligats a portar una comptabilitat especial d’aquesta dotació econòmica que hauran de posar a disposició del Ple en el moment que els hi sigui requerida; i no podran destinar aquesta dotació al pagament de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

 TERCER.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec del pressupost municipal de la corporació, sens perjudici que es procedeixi, si s’escau, a la tramitació dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a l’executivitat del present acord. ..//

Igualment, el Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió del 24 de gener de 2017, va aprovar per unanimitat la moció que duia per títol “Moció per a fer efectiva la transparència de la comptabilitat dels grups municipals en relació amb les assignacions públiques” i  que en la part dispositiva determina:

“PRIMER.- Instar als Grups Municipals a aportar, dins del primer bimestre de cada any natural, la comptabilitat associada les aportacions que haguessin percebut amb càrrec als Pressupostos Municipals. La comptabilitat anirà acompanyada de la següent documentació significativa: moviment bancari, factures i altres documents justificatius de les disposicions i pagaments realitzats amb càrrec a les citades assignacions percebudes pels Grups municipals. Aquesta documentació es traslladarà a la Intervenció General a efectes de control financer  i la seva inclusió en el Pla anual de Auditories. Aquesta obligació de justificació de les assignacions percebudes pels grups municipals tindrà efectes des de la data de constitució de l’actual consistori, incloent els grups municipals que a data d’avui s’hagin dissolt.

SEGON: Instar al Govern municipal al fet que procedeixi a publicar a la pàgina Web de l’Ajuntament la informació detallada en l’acord anterior.

TERCER: Traslladar la present moció als Grups Municipals del Consistori i  als Regidors no adscrits Vist el que disposen l’article 14 quatre i la disposició final segona  de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de Finançament dels partits polítics,  en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, que preveuen respectivament que, en relació al retiment de comptes dels grups polítics de les corporacions locals s’estarà al que disposin els seus respectius reglaments o legislació específica respectant els principis generals de la citada Llei orgànica 8/2007, així com l’aplicació supletòria de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

A efectes de donar compliment als dos anteriors acords del Ple i a la disposició legal citada, es considera necessari establir els requisits i criteris objectius i homogenis de la comptabilitat específica associada a les aportacions als grups polítics municipals als efectes de dur a terme el control financer de la Intervenció General  en el marc del Pla anual d’auditories.

En el ANNEX I d’aquesta moció, es recull el detall del contingut i articulat proposat per tal d’establir aquests requisits i criteris homogenis mitjançant la incorporació d’un nou capítol, el Sisè, a les bases d’execució dels pressupostos municipals.

Atès el no compliment de tots els punts dels anteriors acords aprovats pel ple municipal a data de 19 de juny de 2015 i de 24 de gener de 2017, i atesa la manca de voluntat política per a fixar i consensuar els requisits i criteris respecte a la comptabilitat especial de les aportacions municipals al grups politics a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Els grups municipals ERC i CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat presenten al ple els següents acords:

PRIMER.- Aprovar els  requisits i criteris objectius i homogenis de la comptabilitat específica associada a les aportacions als grups polítics municipals als efectes de dur a terme el control financer de la Intervenció General  en el marc del Pla anual d’auditories amb la incorporació a les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018 de l’esmentat nou capítol Sisè i que el seu contingut es pot consultar en el ANNEX I d’aquesta moció al document ‘Propostes de regulació i control de la dotació econòmica  dels grups polítics municipals’

SEGON.- Requerir a tots els grups municipals posar en disposició del ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, abans del 31 de març de 2018, la comptabilitat especial de la dotació econòmica municipal dels anys 2015, 2016 i 2017, en virtut del compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

TERCER.- Instar al Govern municipal al compliment de l’acord segon de la “Moció per a fer efectiva la transparència de la comptabilitat dels grups municipals en relació amb les assignacions públiques’ aprovada per unanimitat el 24 de gener de 2017” i que encomanava per acord vinculat “la publicació a la pàgina Web de l’Ajuntament de la informació detallada en l’acord anterior”.

QUART.- Donar trasllat de l’aprovació d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.

ANNEX I:

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018 D’UN NOU CAPÍTOL SISÈ:

REGULACIÓ I CONTROL DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA  DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 ARTICLE 50. Requisits formals d’acreditació.

Els grups polítics municipals hauran d’acreditar el compliment en relació a la comptabilitat específica a presentar al Ple municipal, d’acord amb el previst a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article 23 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per tal de possibilitar la realització del control financer per part de la Intervenció General:

 1. Disposar d’un nombre d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat del partit polític al que estigui vinculat.
 2. Disposar d’un compte corrent de la seva titularitat.
 3. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha de reunir els requisits següents:
  1. Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions d’ingressos rebuts i despeses satisfetes.
  2. Emparar les operacions registrades amb les corresponents factures o documents equivalents justificatius de les despeses realitzades els quals compliran amb els requisits exigits per la legislació vigent i estaran emesos amb el NIF i a nom del grup municipal.
  3. Reflectir els moviments de la tresoreria.
  4. Practicar les corresponents retencions i ingressos en favor de l’Administració tributària quan abonin honoraris professionals o altres despeses subjectes a retenció a càrrec de les dotacions econòmiques al grup polític municipal.
 4. Disposar dels justificants d’ingressos i despeses que suportin els assentaments comptables.
 5. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que estiguin obligats com a perceptors de fons públics.
 6. Disposar dels mecanismes de control intern de la gestió de la comptabilitat i de l’autorització i disposició de les despeses.
 7. El nomenament de/de la regidor/a del grup municipal responsable de la gestió de la comptabilitat específica de les aportacions rebudes a càrrec del pressupost municipal, quan sigui diferent de la persona que ocupa el càrrec de portaveu, qui és el responsable d’autoritzar i conformar les despeses i de signar la documentació de la justificació anual de les despeses a retre a la Intervenció General per ser sotmesa a control financer.

Article 51. Criteris de les despeses elegibles.

Els criteris, el destí de les despeses i els comptes d’imputació en la comptabilitat específica de les activitats dels grups polítics municipals sufragades amb les aportacions aprovades pel Ple municipal:

 1. Criteris generals:
  1. Les quanties de les despeses respectaran amb el principi de proporcionalitat entre l’import de les actuacions i el preu just de l’actuació que s’acrediti i es destinaran proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les funcions i activitats pròpies dels grups politics
  2. Les despeses no es podran destinar, en cap cas, a:
   1. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació.
   2. L’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial i inventariable.

Es consideraran béns inventariables els que reuneixin les característiques assenyalades en la normativa reguladora de l’estructura pressupostaria de les entitats locals a efectes de la seva imputació al capítol 6  d’Inversions reals.

 • Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d’acord amb la legislació vigent, s’hagin de satisfer directament a cada regidor.
 1. Subvencions o transferències destinades a finançar un partit polític.
 1. En el cas que determinats serveis del Grup Municipal siguin prestats per un partit polític, s’haurà d’acreditar fefaentment mitjançant l’aportació dels corresponents documents i justificants que la despesa final s’ha destinat a les finalitats especificades en l’apartat següent.

 

 1. Destí dels fons públics i comptes d’imputació a emprar en la comptabilitat específica. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups polítics a efectes de la justificació dels fons públics rebuts les següents, les quals s’imputaran als comptes del Pla general de comptabilitat que s’indiquen: 
  1. Material d’oficina no inventariable. (6291)
  2. Material informàtic fungible. (6293)
  3. Serveis de professionals independents. (6230). S’inclouran les despeses derivades de contractes de serveis d’assessorament a les tasques i obligacions pròpies del grup municipal en l’exercici de l’actuació corporativa, incloses les despeses de manteniment de la web del grup polític
  4. Despeses de representació i defensa jurídica. (6231). Únicament per raó del seu càrrec sempre que no siguin assumides pel propi  Ajuntament de l’Hospitalet.    
  5. Material de transport. (6240). Com taxis, lloguer de vehicles.
  6. Publicitat i propaganda. 6270). Despeses de difusió en mitjans de comunicació, confecció de díptics, o similars.
  7. Despeses diverses d’atencions protocol·làries i representatives. (6271). S’inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors, diputats, alcaldes, destinades a la coordinació de politiques o assumptes relacionats o que afectin a les tasques del grup polític a l’Ajuntament.
  8. Despeses diverses per reunions i conferències. (6272). Seran despeses derivades d’actes públics realitzats pels grups municipals de difusió a associacions, grups polítics i societat civil en general respecte d’iniciatives i politiques relacionades amb l’activitat municipal.
  9. Comunicació i altres serveis (6290). Inclouran les despeses com les de missatgeria o les postals.
  10. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. (6292). Sempre que no procedeixi a seva inclusió a l’inventari.
  11. Despeses de formació (6440). Destinada als membres del grup i relacionada amb les tasques desenvolupades per aquest
  12. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del grup. (6260)
  13. Altres despeses diverses (6299). S’imputaran a aquest concepte aquelles despeses, que complint amb les finalitats de l’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els apartats anteriors.

Article 52. Procediment de justificació i reintegrant.

Els requisits per a la justificació i reintegrament de les aportacions als grups polítics municipals aprovats pel Ple a càrrec del Pressupost general municipal seran:.

 1. Els grups municipals presentaran a la Intervenció General Municipal dins del primer trimestre de cada any natural, el compte justificatiu de les despeses corresponents a l’exercici anterior en el model que aquesta li faciliti, als efectes de la realització del control financer d’acord amb el Pla anual d’auditories i d’actuacions de control financer.  

Quan es dissolgui els grups polítics municipals, per motiu de finalització del mandat o qualsevol altre causa legal, el compte justificatiu de tancament es  presentarà en el termini d’un mes a comptar  d’aquesta data. La manca o deficient justificació comportarà l’inici del procediment de reintegrament  

 1. El compte justificatiu s’acompanyarà de les factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici objecte de justificació i estarà  signat pel membre responsable designat pel grup municipal.
 2. Les factures i documents acreditatius hauran d’estar emeses a nom i amb el NIF del grup municipal. Han de tenir correctament identificat el concepte i el destí final de la despesa, l’import i el proveïdor.
 3. Al compte justificatiu s’adjuntaran el llistat dels moviments bancaris del compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses efectuades. En el cas de pagaments en efectiu s’haurà d’acreditar a la factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de “pagat en efectiu”, el segell de l’empresa i la signatura del seu representant.
 4. La justificació de les despeses de desplaçament, s’efectuarà mitjançant informe justificatiu que acrediti la celebració de l’acte o que motivi la necessitat del desplaçament, acompanyat de:
  1. El bitllet corresponent, en el cas d’utilització de transport públic.
  2. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s’ha fet servir transport propi. La indemnització es retribuirà d’acord amb el preu per quilòmetre establert per la legislació vigent i per aquestes Bases. S’accepten com a justificants el tiquets justificatius de les despeses de pàrkings i peatges.
 5. La Intervenció General Municipal, d’acord l’assenyalat amb el Pla d’Auditories i d’Actuacions de control financer, efectuarà el control financer del compte justificatiu de les aportacions als grups polítics municipals mitjançant certificació auditora.
 6. Els comptes justificatius presentats pels grups polítics seran sotmesos a examen i a informe favorable de la Comissió especial de comptes[1], que actuarà com comissió informativa permanent als efectes de la justificació de les aportacions als Grups polítics municipals.

Examinada la comptabilitat i els comptes justificatius de les aportacions als grups per la Comissió especial de comptes s’emetrà informe per aquest òrgan, que es posarà a disposició del Ple municipal, prèvia audiència dels Grups polítics municipals, per tal que en doni conformitat, insti, si s’escau el procediment de reintegrament o acordi l’adopció d’altres altres mesures previstes legalment.

La Comissió Especial de Comptes tindrà en darrera instància la facultat per a interpretar la determinació final sobre l’admissió de les despeses.

 1. Efectuat el control financer i aprovada la justificació de les despeses, les quantitats no gastades o incorrectament justificades seran deduïdes de l’aportació d’exercicis posteriors.

Així mateix, la manca de presentació del corresponent compte justificatiu dins del termini assenyalat en el punt 1 anterior també suposarà la paralització de les aportacions mensuals al grup polític incomplidor fins a la seva presentació.

 1. Finalitzat el procediment anual de comprovació, atès el caràcter plurianual vinculades al mandat de les dotacions, les quantitats no gastades o no justificades romandran retingudes transitòriament a nom de cada grup en un concepte no pressupostari obert a l’efecte, fins al saldo resultat de la justificació dels exercicis posteriors.

Article 53. Transparència.

Es publicarà en la pàgina Web de l’Ajuntament el resultat del control financer de les aportacions als grups polítics municipals 

Article 54. Règim transitori d’exercicis anteriors.

La justificació de les aportacions rebudes  corresponents al  15 de juny al 31 de desembre de 2015, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016 i de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017,  es presentaran abans del 31 de març de 2018 amb un únic compte justificatiu d’acord  amb el que es determina en aquest capítol.

[1] En aplicació de l’art. 127 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals