La participació del grup municipal CUP-Poble Actiu al Ple, és una de les eines que tenim al nostre abast per a visibilitzar i portar al debat polític local els eixos polítics que ens mouen. És per això, que des de fa mesos, la nostra assemblea ha decidit mostrar un posicionament de treball de control i tasca municipalista continuada (amb la feina diària del grup municipal) i per altra banda, evidenciar que no existeix cap normalitat política a Catalunya. Ho fem, amb la convicció que no podem normalitzar i assumir passivament l’estat de màxima excepcionalitat i persecució política que estem vivint actualment: amb desenes de persones dels CDRs investigades, professors/es d’instituts citats a declarar, amb presos polítics…

És per això que, la decisió de  CUP-Poble Actiu ha estat participar amb treball de fiscalització, opinió pròpia i denúncia, a la primera part del Ple municipal, la corresponent al control del Govern local i de les mocions conjuntes; i el portaveu del grup, Khristian Giménez, va abandonar el Ple després, com a mostra de rebuig a mantenir una normalitat institucional quan el 155 està segrestant la sobirania, la capacitat de decisió i acció, de tot el poble de Catalunya.

A continuació, farem un desglossament dels resultats de les votacions al Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat del mes de gener de 2018, amb enllaços al propi contingut, esperem siguin del vostre interès.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1) ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Durant tot el procés de creació de la figura del Síndic/a de Greuges al municipi i durant l’elaboració del Reglament per a la seva selecció i tasques associades, CUP-Poble Actiu es va abstenir a les diferents votacions. Existien dubtes i no s’estava d’acord amb els criteris per a seleccionar les candidatures corresponents, fet que ha provocat que finalment només una candidatura pogués ser votada. Llavors, al Ple municipal del 23 de gener, tot i ser un vot secret, el portaveu de CUP-Poble Actiu va explicar que el seu vot seria en blanc, al nomenament de Merche García, com a Síndica de Greuges. (Votació nominal: calia escollir la candidata proposada o votar en blanc).

Resultat de la votació: 16 vots a favor de Merche García; 11 en blanc (el resultat va superar la majoria necessària de tres cinquenes parts, en primera votació).

2. ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

CUP-Poble Actiu va votar: en contra

Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de: regidors no adscrits, CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates i PSC. Abstenció: PP i Ciutadans.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 9821/2017, DE 29 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2017, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2018, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018

Sense votació

4.- ACORD RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I D’ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER DUT A TERME PER LA INTERVENCIÓ GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT L’ANY 2017, REFERIT A L’EXERCICI 2016 

Sense votació.

Tanmateix, aquesta va ser l’intervenció del Portaveu del grup CUP-Poble Actiu, explicant algun dels apartats reflectits a les pròpies auditories eleborades per la Intervenció General:

Ens agradaria comentar alguns assumptes inclosos a l’expedient de control financer, elaborat per la Intervenció General d’aquest Ajuntament:

 • El primer cas és la concessió opaca i no justificada del complex esportiu Tennis L’Hospitalet i la constatació d’irregularitats en la gestió pública del concurs que ha fet l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Cal explicar a la ciutadania que, un equipament esportiu de propietat municipal, com és el complex municipal de Tennis, segons la pròpia Intervenció municipal no està essent controlat com marca la llei, quan es fa una concessió demanial com aquesta.

Des de fa més d’un any, CUP-Poble Actiu ha anat demanat documentació sobre aquesta concessió perquè olora bastant malament, des de fa massa temps. En un primer moment, tot i les mancances i crítiques sobre com es gestiona una federació esportiva, semblava tenir sentit que la Federació Catalana de tennis gestionés un centre esportiu de tennis. Almenys, sota l’esperit d’una concessió demanial en la qual l’administració que permet aquesta cessió, ha de garantir que compleix amb la funció prevista, que com diu el contracte vigent, recull garantir que hi hagi classes per a totes les franges d’edat i el 2% d’ús gratuït/social de tenis/pádel/piscina… entre d’altres requisits i controls irrenunciables.

Però, a l’any 2015, la Federació va vendre per 500.000 euros el seu contracte de concessió demanial, a una empresa anomenada: ‘Futbol és nuestra vida’ participada, segons dades fiscals al 100%, per una constructora: Centro de Obras, Proyectos y Adecuaciones Torriente SA, amb seu a Madrid, i que disposa d’una marca comercial anomenada: Soccer World. Però que, quan vas al Complex Municipal de Tennis de l’Hospitalet, es transforma en l’Hospitalet Raquet Club.

Tot, a més a més, afectat dins de l’àmbit del sector 2 del PDU-Granvia Llobregat. El projecte preveu que l’espai quedi reservat a equipaments, però també inclou un asterisc molt a prop, que parla de nous equipaments… quins en té previst el Govern, ens preguntem??

Des de la seva entrada, aquesta nova empresa va acomiadar a tot el personal del complex que portava anys en aquests lloc de feina, monitors i tècnics de manteniment del complex. La nova empresa tampoc ha afrontat l’estat de deteriorament evident de l’espai, com caldria i s’ha constatat una baixada també del nombre de socis/es del club i segons el propi informe de la intervenció general, no s’ha presentat la documentació necessària en un clar incompliment del contracte. Literalment de l’informe d’Intervenció General:

La Intervenció municipal no en té constància i nosaltres tampoc. Què està fent el Govern, en relació a l’incompliment contractual per part de l’empresa concessionària del Complex de Tennis Municipal L’H, esmentat per la Intervenció General?

Li volem recordar a l’equip de Govern i a l’Àrea d’Esports que és la seva obligació vetllar per a garantir el compliment de les condicions del contracte i per tant, si no ens equivoquem, segons la clàusula XXIV del contracte de cessió demanial, l’Ajuntament té la capacitat de deixar sense efecte aquesta concessió i així li tornem a demanar des d’aquest grup municipal. Davant la constatació que mostra la Intervenció general d’aquest Ajuntament de l’incompliment del contracte, voldrà aquest equip de govern treballar per a retornar a la gestió municipal aquest equipament?

 • El segon cas seria l’absència de justificació de les assignacions del grups polítics municipals, una lluita per la transparència que el nostre grup porta reclamant des de l’aprovació d’una moció al Ple, ara fa 1 any.

I aquesta serà la proposta que presentarem avui mateix al Ple, com a part fonamental de la moció conjunta amb ERC.

 • També volem destacar la valoració de la Intervenció general, sobre els contractes menors promoguts pel Govern actual:

Demanem el màxim d’escrupolositat possible al Govern, a l’hora de promoure aquest tipus de contractacions.

A continuació, l’ordre del dia del Ple va incloure els punts de control i fiscalització de la Junta de Govern local (punts informatius, sense cap votació)

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES

5.  DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 47, 48, DEL 19 I 29 DE DESEMBRE DE 2017, I LES NÚMEROS 1 I 2 DEL 9 I 16 DE GENER DE 2018, RESPECTIVAMENT

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 13 DE DESEMBRE AL 29 DE DESEMBRE DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS 9329 AL 9839, I DEL 2 DE GENER AL 16 DE GENER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS 1 AL 231.

Justament després va començar la part relativa a les mocions conjuntes del grups polítics municipals. CUP-Poble Actiu va ser proposant o es va adherir a totes les mocions presentades al Ple de gener de 2018.

7.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE 

Text Moció de: ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA amb l’adhesió de C’S 

Moció rebutjada. Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates, ERC i Ciutadans. Vots en contra: regidors no adscrits, CiU i PSC. Abstenció: PP

Degut al poc temps al torn de paraula, el portaveu Khristian Giménez no va poder desenvolupar a les répliques, el posicionament que CUP-Poble Actiu hi tenia preparat:

Per a la CUP-Poble Actiu, el PDU-Granvia Llobregat, tal i com està plantejat el projecte, amb l’afectació de gairebé el 10% del total del territori del municipi, és la més gran agressió al medi ambient de la nostra ciutat i de nou, obeeix a criteris especulatius, comercials i privats, per sobre de concebre l’urbanisme com una eina al servei de les necessitats de les persones. De nou, una oportunitat perduda per a generar un altre model de ciutat.

Com hem repetit en moltes ocasions, aquesta és una decisió política de gran impacte que no compte amb cap consens veïnal, social i polític a la nostra ciutat, ni a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A banda d’aquestes consideracions polítiques i jurídiques, com és el fet que aquest Pla Director Urbanístic, mai ha estat votat en aquest Ple municipal, ni per descomptat s’ha presentat a cap consulta popular, a la nostra ciutat. També critiquem que es faci ús de determinades eines urbanístiques, des del nostre punt de vista incorrectament. El PDU-Granvia Llobregat, amaga interessos que van més enllà de les necessitats del nostre municipi. Per això, juntament amb ERC, hem presentat un recurs contenciós administratiu que actualment està actiu en la secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que acceptat la nostra demanda.

Un dels nostres objectius és evidenciar les incongruències i inviabilitat de portar a terme els objectius presentats i la seva dissonància amb els mateixos objectius estratègics que es marquen dins del propi PDU, i que suposadament el motiven.

Especialment cridaners són els objectius ambientals fixats i com aquest Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat, ni tan sols podrà garantir el seu assoliment, ens al contrari, tal i com està definit al propi informe, es constitueix com l’amenaça directa i perjudicial més important per a determinats eixos vinculats al respecte, per les zones agràries periurbanes, el gaudi de les veïnes respecte a la seva natura, la reducció de les emissions contaminats atmosfèriques o de protecció del medi ambient i la fauna, entre d’altres.

Entre d’altres qüestions, destaquen el recull d’agressions i riscos envers la natura, l’ecosistema i l’última zona agrària de l’Hospitalet de Llobregat, especialment per a les 100 espècies faunístiques que viuen, nidifiquen i/o descansen a Cal Trabal i per a la recuperació del corredor ecològic del Llobregat.

Però també, qüestions cabdals com ara el risc pel trànsit de mercaderies perilloses, qüestió que ha forçat el canvi de lloc de la zona d’indefensió vial, recollit per imposició legal a la nova versió del PDU i que condiciona tot el seu desenvolupament. O també el risc d‘inundacions a la zona, per haver de fer-se les obres sobre l’aqüífer del Llobregat, d’uns 100 hectòmetres cúbics de capacitat i considerat d’estratègica importància, en matèria de reserves hídriques.

Aquest recurs contenciós, a l’igual que la resolució del Parlament que, CUP Crida Constituent va treballar amb CSQP, demanen l’aturada immediata i cautelar de tots els projectes i accions associades al PDU Granvia-Llobregat, per a preservar la totalitat dels terrenys de Cal Trabal, la darrera zona agrícola de l’Hospitalet, i incorporar aquest espai al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Però també els hi diem que el projecte urbanístic es pararà al carrer, el pararà la gent. De nou, tot el nostre suport com a grup municipal a l’Assemblea No Més Blocs que tan bona feina ha fet per a difondre la realitat que s’amaga darrere del PDU-Granvia i a tots els col·lectius i entitats ecologistes, socials i culturals de la ciutat que li donen suport. I doncs, quan arribi el moment, quan la gent impedeixi que es materialitzi el PDU, vostès els promotors d’aquesta operació urbanística, tindran un problema molt important. Fins ara s’han aprofitant de l’opacitat i han presentat el projecte un cop tancat i aprovat per la Conselleria de Territori de la Generalitat. Quan comencin les obres i la gent sigui conscient de l’impacte sobre les seves vid de la construcció de fins a 26 nous gratacels.

8.- MOCIÓ PER A ESTABLIR ELS REQUISITS I CRITERIS OBJECTIUS I HOMOGENIS DE LA COMPTABILITAT ESPECÍFICA ASSOCIADA A LES APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB TRANSPARÈNCIA.

Text de la moció ERC i CUP-PA

Moció rebutjada. Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ERC, Cs. Vots en contra: regidors no adscrits, PSC, PP i CiU. Abstenció: ICV-EUiA-Pirates

Així va explicar el portaveu de CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez, els motius de presentació d’aquesta moció:

9. MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN L’ESTACIÓ DE RODALIES DE BELLVITGE 

Foto: El Far

Text moció d’ERC amb l’adhesió de PSC, C’S, ICV-EUiA-PIRATES, CiU i CUP-PA

Aprovada amb el vot en contra del PP

Posicionament CUP-Poble Actiu sobre aquest tema:

Només dir, sobre aquesta moció, que és una vergonya que durant tants anys, les veïns i veïns de Bellvitge només hagin rebut promeses i promeses, totes elles paper mullat provinent dels 2 partits polítics que han governat el Congrés dels Diputats: PSOE i PP. Podem instar i exigir a d’altres administracions en aquest Ple, tot allò que vulguem, però nosaltres ja no ens creiem cap promesa més.

Recollim també, l’opinió expressada a Twitter per part de l’associació Sumem. 

MOCIONS INDIVIDUALS

Tot i abandonar el ple municipal, CUP-Poble Actiu ha preparat quin seria el seu posicionament i intervenció, sobre totes i cadascuna de les mocions individuals presentades.

 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

10. MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 87 I 88 DE LA LLEI DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL (Text moció)

Moció aprovada. Vots a favor: PSC, regidors no adscrits, ERC, CiU, PP, ICV-EUiA-P i Ciutadans

Sobre aquest tema, algunes consideracions:

1) Actualment són considerats autoritat els treballadors/es de la Sanitat, l’Educació i el Transport públic.

2) La consideració d’un col·lectiu de treballadors/es com a «autoritat» no evita les possibles agressions que desgraciadament poden patir, aquests/es mateixos/es treballadors/es. Simplement en cas d’agressió i de judici, es pot considerar com un agreujant.

3) La competència en aquesta matèria la té la Generalitat de Catalunya, així que tot hi que l’Ajuntament de la ciutat aprovi una moció política en aquest sentit, servirà de ben poc inicialment. La Generalitat és qui hauria de modificar la llei per a considerar aquest col·lectiu de treballadors/es, com a autoritat.

Per tant, com a CUP-PA el nostre posicionament és:

1) Entenem les demandes, però no creiem que la consideració d’autoritat eviti les agressions.

2) Entenem que seria molt més efectiu que es reforcés el servei; és a dir, que aquestes persones treballin en parella.

CIUTADANS

11. MOCIÓ DE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Text Moció rebutjada amb els vots en contra dels regidors no adscrits i ERC en alguns acords i el vot PSC, ICV-EUiA-Pirates a tota la moció.

Algunes aportacions de CUP-Poble Actiu sobre el context:

 • El gran desaparegut a tot el text proposat, és TMB i la seva gestió econòmica.
  • A l’agost del 2016 es van fer públics, per primera vegada, els sous de 21 càrrecs directius de TMB, només entre aquests/es es repartien 2,5 milions d’euros (Enllaç). La informació no ha estat actualitzada (web consultada el passat 20 de gener).
  • Hi ha 571 treballadors/es amb sou fora de conveni, dades que no s’han fet públiques.
  • Ha estat i segueix sent la menjadora de polítics en retirada, com és el cas de «Dídac Pestaña, alcalde socialista de Gavà entre el 1985 i el 2005, va cobrar uns 160.000 euros anuals, entre el 2012 i el 2014, però el 2011 havia arribat als 179.000″. [extret d’article Crític].

Sobre la proposta d’acords:

 • Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
  CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor
 • SEGON: Instar al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat i al Govern Metropolità a incloure la tarificació del transport públic metropolità com una eina bàsica en la disminució de les emissions i la millora de la qualitat de l’aire, per a incentivar l’ús del transport públic.
  CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor
 • TERCER: Reclamar a l’ATM que congeli les tarifes de transport per a l’any 2018 i demanar a l’ATM un replantejament de l’actual model tarifari.
  CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor, sense congelació no hi ha negociació
 • QUART: Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen feina; els joves i  estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social als sistemes de  transport públic de Catalunya. Així com un tracte preferent, tant per a les persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat obligada, com per a col·lectius amb especials dificultats econòmiques que no es vegin inclosos per les actuals tarifes socials. En aquest acord, enssobra el condicionant de les persones aturades «que busquen feina». Considerem aquesta proposta, burocràticament difícil, políticament absurda.

CUP-Poble Actiu hi hagués votat en contra

 • CINQUÈ: Demanar a l’ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment la targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport Públic, per tal que es corresponguin més amb la variació del cost de la vida, de les condicions salarials de l’any anterior i que incentivi l’ús del transport públic.
  CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor
 • SISÈ: Traslladar aquests acords a l’ATM, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l’Administració General de l’Estat, a l’Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC i a la plataforma Stop Pujades Transport.

CUP-Poble Actiu hagués proposat incloure-la la FAVL’H, com un nou trasllat de la moció.

 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES:

12. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT (Aquesta moció es va quedar sobre la taula)

13. MOCIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI PROTEGIT: TORRE GRAN, CAL MASOVER NOU I CAN RIGAL

Text Moció aprovada parcialment . Aprovats acords 1 i 4

Vots a favor: Regidors no adscrits (acords 1 i 4), CiU (acords 1 i 4), ERC (tota la moció) ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans (acords 1, 3 i 4), PSC (1 i 4).

Vots en contra:   Regidors no adscrits (acords 2 i 3), CiU (acords 2 i 3), Ciutadans (acord 2), PSC (acords 2 i 3).

Aportacions de context i posicionament CUP-Poble Actiu:

A la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat existeix un Pla especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), aprovat al 2001 i vigent actualment, que contempla la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest Pla especial és d’obligat compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme als seus valors i significació, i els diferents nivells de protecció.

Actualment trobem que els edificis patrimonial de La Torre Gran (Fitxa 99 del PEPPA amb protecció nivell C),  Cal Masover nou (Fitxa 27 del PEPPA amb protecció nivell C) i la casa pairal de Can Rigal (Fitxa 13 del PEPPA amb protecció nivell C), així com molts altres,  pateixen des de fa ja molts anys un deteriorament per la manca de manteniment (afegint-hi a més a més, diversos actes vandàlics), que ha afectat a la seva estructura, paraments i altres elements de gran importància, per a la preservació de la seva identitat històrica.

Per a CUP-Poble Actiu és curiós observar que la mateixa administració que al 2001 va impulsar i aprovar l’actual Plà de Protecció de Patrimoni Arquitectònic, avui dia mira cap a una altra banda, en tot allò que es refereix a responsabilitats en aquest àmbit.

Tot i que l’Ajuntament de L’Hospitalet, hauria de vetllar per la conservació del patrimoni històric de la ciutat, en tot aquest temps des de l’aprovació del Pla especial, no s’ha fet cap actuació ni per part de la propietat actual, dels edificis que només espera la requalificació dels terrenys agrícoles per assolir importants beneficis, ni per part de l’administració pública, en format de sancions cap a la propietat, per assolir aquest objectiu, deixant l’edifici patrimonial en un estat lamentable i prop de la ruïna i el col·lapse total.

Resulta intolerable que l’actual Govern del PSC només vinculi la protecció i recuperació del patrimoni arquitectònic, als grans plans urbanístics de caire especulatiu (com el sector de Can Trinxet, la Plaça Europa, l’ARE de la Remunta, el PDU Granvia-Llorebagt, etc.) i que en molts casos, s’acaben els nous edificis deixant en ruïna “ad eternum” els edificis patrimonials.

PARTIT POPULAR

14. MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DE LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE

Text Moció rebutjada

En contra: regidors no adscrits, CiU, ERC, ICV-EUiA-Permanent, ICV-EUiA-Pirates, PSC

A favor: PP,

Abstenció: Ciutadans

Posicionament CUP-Poble Actiu sobre aquest tema:

Per a CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat, la presó permanent revisable és un eufemisme, per no parlar de cadena perpètua. A l’Estat Espanyol es va aprovar al 2015 amb la majoria absoluta del PP. Ara sembla que tots els grups parlamentaris menys el PP, estan per la seva derogació, que es podria concretar durant els propers mesos. I el PP recull signatures i mocions a favor de la cadena perpètua. Nosaltres estem en contra de l’enduriment del codi penal i de lleis repressores i de control social. Al capitalisme, la burgesia i els seus servidors, generen el dret necessari per a garantir l’explotació i la opressió de les classes populars. Per endurir aquestes normatives s’aprofiten atemptats, crims mediàtics i de violència de gènere i els mitjans dels sistema i del règim, per fer allò que els estudiosos han anomenat populisme punitiu. Es promouen penes més dures i llargues, i es recapten vots generats per la por. No cal dir que la creuada real és contra els/les pobres, contra els/les treballadors/es, contra els/les dissidents polítics. La policia no és un cos contra el delicte, sinó el conjunt d’homes/dones armats que garanteixen la dominació. L’exèrcit no serveix per a defensar-se d’una invasió, sinó per decantar la lluita de classes a favor de la burgesia, tal i com va fer Franco i el PP coneix perfectament.

El règim del 78, el resultat d’una transició que no va castigar cap culpable del cop d’estat de Franco, i de la repressió i dictadura posterior, està en la fase d’abandonar les aparences democràtiques formals. Els partits del 155, ajuden explícitament amb aquesta tasca. En particular el PP, autor del principal expoli de diners públics, tant amb la forma d’apropiació directa, com amb la forma de rescat bancari (rescat a les constructores del IBEX, rescat a Florentino Pérez…), el resultat d’aquestes i d’altres operacions s’acumula en forma de deute públic, i genera retallades a la sanitat, a l’ensenyament, a les pensions, a les prestacions i subsidis d’atur i d’altres. I els partits que defensen el règim saben que per a implementar aquestes polítiques de despossessió i empobriment de les classes populars, necessiten abandonar els vestigis de la democràcia formal. Nosaltres lluitem contra aquesta deriva. El codi penal no resol l’augment de la desigualtat. Els/les delinquents d’oficina haurien d’omplir les presons. I han de sortir d’elles els/les presos/es polítics/ques i els/les que han robat per pura supervivència.

15. MOCIÓ DE REBUIG A LA PUJADA DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC PREVISTES PER A 2018 PER L’ATM

Text Moció rebutjada

A favor: PP, Ciu i Cs

En contra: regidors no adscrits, ERC, ICV-EUiA-Pirates, PSC,

A banda dels arguments expressats anteriorment amb la moció de Cs, sumem un parell reflexions al voltant del sistema de transport públic:

 • Transparència: volem que es facin públics els plecs del contracte de la T-Mobilitat i les retribucions dels 603 càrrecs directius de TMB. El transport, com a servei públic, ha d’estar al servei de la classe treballadora i sotmès al control popular.
 • Volem un model de titularitat i gestió íntegrament públiques: la Caixa, Indra i altres empreses gestionaran els títols de transport a través de la T-Mobilitat i les pèrdues les cobrirà l’administració amb els diners de totes. Ja hi ha gestió externalitzada a empreses privades al Tram, els autobusos nocturns i interurbans, la L9, el Bicing o serveis com el manteniment, la neteja o la seguretat.

Respecte als acords concrets de la moció del PP:

 • «El rebuig total de l’ajuntament de l’Hospitalet a les pujades injustificades del transport públic per part de la *ATM per aquest 2018».
  CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor
 • «Instar a l’ATM al fet que s’estudiï urgentment la rebaixa de les tarifes del transport públic fins a la congelació».
  Per a CUP-Poble Actiu, la congelació és innegociable i ha de ser el punt de partida per estudiar qualsevol altra mesura.

CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor

 • » Instar a l’ATM a rebaixar totes les T-Jove i la creació de la T-Jove tarifa plana el cost de la qual no superi els 20 € mensuals i que serveixi per a totes les zones.
  CUP-Poble Actiu estaria d’acord amb la tarifa plana però no només per a la T-jove. No només els joves necessiten moure’s entre zones per a accedir al lloc de feina, o per relacions d’afinitat, familiars, etc.

CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor, amb esmena

 • «Treballar en un nou model de tarifa que no contempli increments per sobre de l’IPC i que d’acord amb la creació d’una taula social del transport estableixin l’aplicació de noves bonificacions socials ampliant la cobertura dels títols de transport públic més utilitzats i per a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat social, famílies nombroses i a totes les persones en situació d’atur amb ingressos inferiors al SMI».

CUP-Poble Actiu hi hagués votat a favor

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

16. MOCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE CARREGADORS SOLARS PER A DISPOSITIUS MÒBILS A L’HOSPITALET.

Text Moció rebutjada

Vots a favor: CiU, PP, Cs i ERC

Vots en contra: regidors no adscrits,

Abstenció: ICV-EUiA-P

Aportacions elaborades per CUP-Poble Actiu:

Trobem que tindria molt més sentit si fos als poliesportius o a les biblioteques, on s’oferís aquest servei.

Relatiu als acords concrets de la moció:

Primer.- Que l’Ajuntament realitzi un estudi sobre el nombre i la ubicació d’aquests dispositius ‘street charge’ amb l’objectiu de realitzar les proves pilot en diversos llocs de la ciutat durant 2018.

CUP-Poble actiu hagués votat A FAVOR i ja existeixen aquests llocs, biblioteques, casals o poliesportius.

Segon.- Que l’Ajuntament sondegi la possibilitat d’arribar a acords de patrocini (Per exemple empreses d’àmbit local) perquè aquest nou servei suposi la mínima o cap despesa afegida.

CUP-Poble Actiu s’hagués abstingut

Tercer.- Que l’Ajuntament asseguri que els carregadors comptin amb un sistema de protecció que garanteixi la seguretat de mòbils i amb la protecció antivandàlica corresponent.

CUP-Poble Actiu haguès votat A FAVOR

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de l’Hospitalet, a l’ONCE de l’Hospitalet, a La Saboga, als membres del Consell de Ciutat, als consellers de Districte. –

A FAVOR

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 17. MOCIÓ PER OBRIR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER REMODELAR LA RAMBLA DE JUST OLIVERAS

Text Moció Aprovada

A favor: no adscrits, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Cs i PSC

Abstenció: PP,

Posicionament CUP-Poble Actiu: A FAVOR

Des de la CUP-Poble Actiu, entenem que qualsevol canvi a la ciutat que es basi en un procés participatiu, és la millor manera de fer democràcia directa. Pensem que cal fer de la nostra Rambla, un espai mes amable per a les veïnes i que es pugui obrir d’una vegada per totes, un carril-bici real i en condicions. Tanmateix, proposem que aquestes consultes sobre les modificacions urbanístiques  s’implementin a tota la ciutat.

Les mocions de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet queden de nou, sobre la taula

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

18. MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

19. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.