El Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, va decidir el passat 23 de gener de 2018 rebutjar dotar-se d’uns criteris i requeriments compartits, per tal que tots els grups municipals justifiquin en què han gastat les ingents assignacions de fons públics que es concedeixin en funció del nombre de regidors/es, més una quantia fixa cada any, per grup. Només hi vam votar a favor Cs, ERC i CUP-Poble Actiu. En contra: Regidors/es no adscrits, PSC, PP i CiU. Per la seva banda, ICV-EUiA-Pirates s’hi va abstenir.

Així explicava, el portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez, l’abast de la moció i l’històric d’aquesta vergonyosa i injustificable situació de buit legal provocat intencionadament i que deixa sense efecte, tota legalitat marc que obliga a portar una rigorosa comptabilitat als grups municipals:

Aquesta manca de voluntat, es constata igualment, a l’auditoria i fiscalització interna que cada any presenta Intervenció Municipal (figura funcionarial estatal que ha de vetllar pel correcte funcionament dels comptes de cada Ajuntament). A la seva revisió de l’any 2016, ja constata la impossibilitat de fer una revisió del correcte ús de les despeses fetes pels grups municipals, amb aquestes assignacions municipals.

Extracte de l’auditoria de la Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:

Sembla impossible de creure, però fins ara i des de les eleccions municipals del 1978 a l’Hospitalet, mai els grups polítics municipals han tingut l’obligació de justificar les despeses, amb documentació comptable davant la ciutadania de l’Hospitalet. Mai. Cap fiscalització, cap control sobre aquestes assignacions que són diners públics. Però, per entendre les dimensions d’aquest forat negre del municipalisme a l’Hospitalet, cal aportar-hi dades. Durant els últims 20 anys, des del 1997 fins al 2017, el conjunt de tots els grups polítics municipals, han rebut gairebé 8 milions d’euros (7.884.107,06 €). Com aquesta assignació es fa proporcionalment als regidors assolits, el PSC hi destaca. Des del 1997, el PSC ha rebut gairebé 4 milions d’euros (3.873.611,84 €).

 

A continuació, al següent enllaç podeu consultar totes les assignacions de fons públics municipals destinades als grups municipals i desglossades per any. (Legislatures 1997-2003  i legislatures 2004-2019).

Ara per ara, un munt de diners públics que no podem saber en què s’han gastat. Tampoc podem dir si s’ha fet correctament, destinant aquest fons només a la tasca de política municipal o si han existit irregularitats, com seria aprofitar per pagar el lloguer de seus del partit, contractar personal o injectar liquiditat al propi partit polític. No ho podem dir nosaltres, però tampoc ho podrà denunciar ningú, ja que fins ara no existeix cap normativa marc municipal que reguli com justificar comptablement, què s’ha fet amb aquests diners.

Incredulitat de la GAIP:

Prova d’aquesta incredulitat, es veu a la resolució emesa des de la GAIP (la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública). La GAIP, segons explica la seva web, és «un òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada».

La GAIP va rebre la reclamació d’un ciutadà que reclamava l’acreditació comptable del destí de les assignacions de tots els grups municipals. Davant d’aquesta negativa, la GAIP va reclamar a l’Ajuntament de l’Hospitalet que presentés aquesta documentació i l’Ajuntament li va contestar que no podia fer-ho, perquè no tenia aquesta informació al seu abast. Llavors la GAIP es va adreçar directament a cadascun dels grups municipals. Ens consta que vam lliurar documentació diversa només: Ciutadans, ERC i CUP-Poble Actiu. PSC i PP van presentar una reclamació al no estar d’acord amb la sol·licitud, mentre el nom de CanviemL’H (ICV-EUiA-Pirates) i de CiU ni tan sol apareix, constatant per tant que no han fet el lliurament que demanava la GAIP.  Extracte Resolució 6/2018, de 22 de gener de la GAIP:

Aquestes dotacions econòmiques, doncs, s’han de destinar a pagar les despeses de funcionament del grup i de la seva activitat, de manera que l’atribució d’aquests recursos a altres finalitats seria il·legal, especialment la destinació d’aquests recursos a la retribució de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació (inclosos els propis regidors) o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Així, la jurisprudència ha declarat la nul·litat dels pressupostos municipals o dels reglaments orgànics municipals que preveien que aquestes dotacions es destinessin a millorar la retribució, per qualsevol concepte, dels regidors dels grups o dels regidors no adscrits a cap grup municipal, per exemple (STS de 3 de juliol de 2012, ECLI:ES:TS:2012:5493). D’acord amb això, tot i la discrecionalitat amb què el grup municipal pot administrar aquestes aportacions dins dels límits de la finalitat legalment establerta, la gestió d’aquestes aportacions està sotmesa a control de legalitat (inclús de la jurisdicció comptable) i a l’eventual exigència de responsabilitat dels seus administradors.

Considerant l’exposat, la informació relacionada amb la destinació donada a aquestes aportacions per part dels grups polítics perceptors és informació rellevant per a la finalitat de la transparència, en la mesura en què, d’una banda, posa a l’abast de la ciutadania la informació necessària per al control de legalitat de la destinació donada a aquests recursos finalistes, i de l’altra, permet el control ciutadà de l’oportunitat de les despeses fetes amb càrrec a aquests recursos públics, de manera que pugui formar-se una opinió crítica de l’actuació dels seus representants polítics a l’Ajuntament que pot fins i tot incidir en la determinació del seu vot en un futur. Un control ciutadà, finalment, que en el context de la transparència és molt rellevant facilitar i garantir, considerant que l’ús d’aquests fons escapa dels mecanismes ordinaris de control, com la fiscalització de la intervenció municipal (tret que el Reglament orgànic municipal prevegi una altra cosa, cosa que no és gens comú) i que, encara que la legislació de règim local atribueixi al Ple la potestat de control, el cert és que en la immensa majoria dels casos el Ple està fent deixament d’aquestes funcions.

L’interès públic en la divulgació d’aquesta informació, doncs, és indubtable. Caldrà veure, tanmateix, i això es dedicaran els propers FJ, si les obligacions de transparència de l’LTAIPBG es projecten sobre la gestió d’aquests recursos per part dels grups polítics municipals.

Es pot consultar tota la resolució que obliga a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a lliurar aquesta documentació al demandant, al següent enllaç.

Malauradament, la moció que vam presentar conjuntament amb ERC, no va aconseguir desbloquejar aquesta situació per a fixar la regulació interna del control d’aquests diners públics (els grups municipals portàvem un any amb aquest tema sobre la taula i sense assolir cap acord). I també fer públics els recursos dels quals disposem els grups. Per a aquesta legislatura, el total destinat cada any sencer és de 372.800 euros anuals per a tots els grups municipals: