El passat dia 27 va tenir lloc el Ple municipal ordinari del mes de febrer 2018 de l’Hospitalet de Llobregat. Un cop més, va ser un Ple llarg, amb una durada de 7 hores (entre les 17 i les 00 hores) i va estar protagonitzat pels següents temes: Vaga Feminista i Dia Internacional de la Dona treballadora, sistema públic de pensions, expulsió del PP del Regidor i Portaveu del grup municipal del PP: Javier Martín Hermosín i el pacte tàctic de gairebé tots els grups, per a reivindicar que l’hospital de referència al nord de la ciutat, sigui un hospital ubicat a la nostra ciutat, bé l’Hospital de Bellvitge, o bé recuperant dotacions de l’Hospital General de l’Hospitalet CSI (antic Hospital Creu Roja).

La sessió plenària va retre un minut de silenci en memòria de l’activista, ex-regidor del PSUC i pensador, Jaume Botey, desaparegut fa unes setmanes.

 

A continuació, compartim el desglossament dels punts tractats, amb l’enllaç al detall del contingut de la documentació més interessant i pública, i també el resultat de totes les votacions del Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat del 27/02/2018.

Part resolutiva del Ple. Comissió de Presidència:

Els punts de l’1 al 5 del Ple Municipal de febrer 2018, van tractar sobre l’expulsió del grup municipal del PP i del Partit Popular, del regidor i portaveu del grup Javier Martín Hermosín; i dels diferents canvis administratius al voltant de la seva nova situació com a regidor no adscrit, dins del Ple municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat.

 

1.- PRESA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR I LA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (Enllaç document)

2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 534/2018, DE 29 DE GENER, RELATIU AL CESSAMENT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL SR. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERMOSÍN COM A PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (Enllaç document)

3.-  DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (Enllaç document)

4.- ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (Enllaç document)

Aprovat.

 • Vots a favor: PSC, regidors/es no adscrits (Santón, Hermosín i Jiménez), CiU, PP i ICV-EUiA-Pirates
 • Abstencions: ERC, Ciutadans, CUP-Poble Actiu
 • En contra:

5.- ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016 I 27 DE JUNY DE 2017 (Enllaç document)

Aprovat

 • Vots a favor: PSC, regidors/es no adscrits (Santón, Hermosín i Jiménez), CiU, PP i ICV-EUiA-Pirates
 • Abstencions: ERC, Ciutadans, CUP-Poble Actiu
 • En contra:

6.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.668/2018, D’1 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 6375/2016, EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE REGIDOR/A PRESIDENT/A DELS DISTRICTES IV (LA FLORIDA-LES PLANES) I V (PUBILLA CASES-CAN SERRA) (Punt informatiu. No es vota) .

7.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 443/2018, DE 23 DE GENER, PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, AIXÍ COM ES DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL (Punt informatiu. No es vota)

8.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 444/2018, DE 23 DE GENER, RELATIU A LA CONCRECIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Punt informatiu. No es vota) .

9.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 512/2018, DE 26 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (Punt informatiu. No es vota)

L’Ajuntament ha aprovat la contractació d’una dona, com a assessora nivell 2 del Gabinet d’Alcaldia, amb un sou brut de 51.000 euros /anuals i que, segons les dades del seu propi currículum, porta treballant d’una o d’una altra manera pel PSC, des de l’any 1990 (el currículum i dades del sou són públiques, donades les característiques del seu nomenament).

10.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1091/2018, DE 19 DE FEBRER, PEL QUAL ES DELEGA DE MANERA PUNTUAL LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA DEL 20 DE FEBRER DE 2018.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

11.- ACORD RELATIU A LA DECLARACIÓ DE NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS DE DIFERENTS ACTIVITATS, APROVANT EL PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

Aprovat

 • Vots a favor: PSC, regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, i ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans
 • Abstencions:  regidor no adscrit Hermosín, PP,  CUP-Poble Actiu
 • En contra:

12.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI R.C.R. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Aprovat

 • Vots a favor: PSC, regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), Ciutadans
 • Abstencions: regidor no adscrit Hermosín,  CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:

13.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Aprovat

 • Vots a favor: PSC, regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), CUP-Poble Actiu, ERC,  Ciutadans
 • Abstencions: regidor no adscrit Hermosín, CiU , PP, ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:

14.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 000500/2018, DE 26 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT(Enllaç document)

15.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.12.2017 (4T TRIMESTRE 2017) (Enllaç document)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

Des del punts 16 al 24 són sancions per infracció sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. CUP-Poble Actiu l’Hospitalet sempre s’absté en aquest tipus de sancions.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 3, 4, 5, 6, 7 I 8 DEL 23, 25, 30 DE GENER I 6, 13 I 20 DE FEBRER DE 2018, RESPECTIVAMENT.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 16 DE GENER AL 20 DE FEBRER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 232 AL 1118.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA, EN RELACIÓ AL DOCUMENT DE SUPORT PEL DESENVOLUPAMENT DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA DEL DISTRICTE II DE LA CIUTAT 

Intervenció del portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, Khristian Giménez, responent a la demanda de suport al Projecte ICI de l’Hospitalet, feta a tots els grups municipals de la ciutat  des de l’Associació Educativa Itaca.

En primer lloc, una salutació efusiva als professionals de l’acció comunitària que formen part de l’equip tècnic del Projecte ICI, molt especialment a l’Emma de la Haba. Volem transmetre també els nostres agraïments a tots els agents socials implicats que fan possible el desenvolupament del procés comunitari, engegat a Collblanc – la Torrassa ara fa més 3 anys. Veïnes de totes les edats i orígens, entitats del barri, tècnics/es de les diferents àrees de l’Ajuntament i d’altres administracions. I a l’enorme equip de professionals del projecte ICI.

L’acció comunitària, com a política pública, és molt jove al nostre país. Inicialment, promoguda des del Departament de Benestar Social de la Generalitat (Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària), bàsicament a través de la implementació dels Plans de Desenvolupament Comunitari, a diferents barris de Catalunya (a l’Hospitalet: Gornal i la Florida – les Planes). I durant els 2 Governs tripartits, també a través de la vessant social del Plans Integrals que suposaven la implementació de la Llei de Barris, a moltes ciutats del país (A l’Hospitalet: Collblanc – la Torrassa primer i la Florida Pubilla Casas, després).

A principis de la present dècada, just quan comencen a finalitzar la majoria de Plans Integrals i la Llei de Barris els deixa de finançar, juntament amb el tancament de desenes de Plans comunitaris, a diferents barris d’habitatge social de Catalunya (primer Gornal al 2010 i després la Florida – les Planes al 2014, en el cas de L’H), comencen a aparèixer iniciatives privades d’intervenció comunitària. L’aparició dels ICI a diferents barris de tota Catalunya (13 a Catalunya, actualment), molt vinculats a la gestió comunitària de la realitat multicultural existent als nostres barris. Amb una metodologia d’intervenció comunitària intercultural i amb l’assessorament del mateix teòric que també va assessorar a la DGAC a l’inici del desplegament dels plans comunitaris a Catalunya (finals dels 90): Marco Marchioni. Per nosaltres és evident la tendència de privatització (tal i com està succeint també a d’altres àmbits de l’acció social) de l’acció comunitària a Catalunya, liderada des d’aquelles entitats financeres responsables de bona part de la situació d’emergència habitacional en la que ens trobem actualment, a Catalunya i a l’Hospitalet. La Caixa ens concedia les hipoteques a principis del S.XX i ara ens desnona quan no les podem pagar. I alhora, finança i lidera els projectes d’intervenció comunitària millor dotats econòmica i professionalment (quantitat de professionals), d’arreu del territori. I és absolutament contradictori, perquè si les veïnes no poden afiançar els seus llocs de residència als seus propis barris (desnonaments, augment de preus dels lloguers, etc), és molt complicat i tremendament contradictori, intentar cohesionar una comunitat en constant descomposició, amb veïnes que canvien de lloc de residència (carrer, barri, municipi), constantment. Però també he de saber que la seva aposta per l’acció comunitària o per determinats territoris, no serà eterna i sobretot no dependrà de criteris d’interès comú. Criteris que només pot detectar, promoure, vetllar i defensar, un organisme que vetlli per l’interés de totes les veïnes de l’Hospitalet: una administració pública o una potent organització comunitària.

L’acció comunitària és una aposta política de present i de futur, absolutament irrenunciable. Com a tota política pública, hauria de ser liderada per l’administració. De la mateixa manera que no defensaríem mai el lideratge de la Salut o de l’Educació públiques, des d‘empreses privades, no podem permetre que siguin empreses privades (Caixa Bank, a través de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que gestiona els programes de l’antiga Obra Social la Caixa) qui lideri el treball comunitari, als nostres barris més vulnerables.

Per això, nosaltres apostarem sempre per l’assumpció d’aquest lideratge des de l’administració local (tal i com sembla s’està fent actualment als Blocs Florida, al barri de les Planes, amb el Pla de Regeneració Integral), amb el suport pressupostari de la resta d’administracions. El lideratge de la política d’acció comunitària a l’Hospitalet, no pot dependre del que decideixin a les noves seus socials de Caixa Bank (València) o de la Fundació Bancària la Caixa (Palma de Mallorca). Les necessitats, els objectius, les estratègies i les prioritats als nostres barris, de la intervenció comunitària que es desenvolupa a la nostra ciutat les hem de decidir a l’Hospitalet. Amb la participació de tots els agents socials de la nostra ciutat.

PETICIÓ DE PARAULA CONJUNTA DE LES ENTITATS U.G.T. UNIÓ LOCAL DE L’HOSPITALET I CC.OO. UNIÓ LOCAL DE L’HOSPITALET, PER EXPOSAR ELS MOTIUS QUE SUSTENTEN LA CONVOCATÒRIA DE VAGA LABORAL PER A LA IGUALTAT, EL 8 DE MARÇ DE 2018

Davant les aturades de dues hores per torn proposades pels sindicats majoritaris, aquesta va ser la resposta donada des del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat:

Després de sentir l’opinió i visions de la resta de grups, el portaveu de la CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, Khristian Giménez, va expressar un parell de comentaris respecte a afirmacions fetes pels altres grups polítics.

MOCIONS CONJUNTES

(PSC i ICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de CiU)

26.-  MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2018. (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: PSC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, regidores no adscrits (Santón, Jiménez) CUP-Poble Actiu menys l’acord 1 (aturades de 2 hores), ERC, Ciutadans (menys abstenció 3 primers acords)
 • En contra: CUP-Poble Actiu (acord 1)
 • Abstencions: Hermosín, PP, Ciutadans (acord 1, 2 i 3)

PSC amb l’adhesió de CiU

 

 

 

 

27.- MOCIÓ PER LA DIGNIFICACIÓ DEL MÓN DEL TREBALL I EL SISTEMA PUBLIC DE PENSIONS. (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidores no adscrits (Santón, Jiménez), PSC i CiU
 • En contra: CUP-Poble Actiu
 • Abstencions:  PP, ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans, ERC

ERC i CUP-PA

28.- MOCIÓ PER LA LLIBERTAT D’ORIOL JUNQUERAS, JOAQUIM FORN, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART I PER PENJAR UNA PANCARTA DE “LLIBERTAT DE PRESOS POLÍTICS” I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT (enllaç moció) Moció que es queda sobre la taula. Més informació sobre aquesta decisió al següent comunicat CUP-Poble Actiu

ERC i CUP-PA

29.- MOCIÓ PER LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: Regidores no adscrits (Santón, Jiménez),PP, ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans, PSC, CiU, ERC, CUP-Poble Actiu l’Hospitalet
 • En contra:
 • Abstencions:

ERC i CUP-PA

30.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidors no adscrits (Santón, Jiménez), ICV-EUiA-Pirates, PSC, CiU, ERC i CUP-Poble Actiu
 • En contra:
 • Abstencions:  PP, Ciutadans, regidor no adscrit (Hermosín)

ERC i CUP-PA

31.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA (es queda sobre la taula)

MOCIONS INDIVIDUALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA:

32.- MOCIÓ PER EXIGIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: Martín Hermosín, regidores no adscrites (Santón i Jiménez), CUP-Poble Actiu, ERC, PP i ICV-EuiA-Pirates, PSC
 • En contra:
 • Abstencions: CiU

33.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ, A LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I DE COHESIÓ SOCIAL, I EN CONTRA DE LA SEGREGACIÓ DELS ALUMNES PER RAÓ DE LLENGUA (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: Regidores no adscrites (Santón i Jiménez), CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PSC
 • En contra:  regidor no adscrit Martín Hermosín, PP, Ciutadans,
 • Abstencions:

CIUTADANS:

34.- MOCIÓ PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A L’HOSPITALET (enllaç moció)

Rebutjada

 • A favor: ERC, PP, Ciutadans
 • En contra: Regidores no adscrites (Santón i Jiménez), PSC
 • Abstencions: CiU, ICV-EUiA-P,

CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va votar de forma desglossada per acords:

 • A favor: Acords 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 11
 • Abstenció: 8 i 10
 • En contra: acord 3. Considerem que les mesures de conciliació haurien de formar part de plans obligatoris d’Igualtat i haurien de ser una obligació, no pas un reconeixement públic.

35.- MOCIÓ PER RECUPERAR ELS SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS MÉS ECONÒMICS QUE HAN ESTAT SUPRIMITS DELS PREUS PÚBLICS FUNERARIS D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018 (enllaç moció

Aprovada (menys l’acord tercer)

 • A favor: CiU, ERC, regidor no adscrit Hermosín (menys abstenció al punt 3), ICV-EUiA-P, PP (menys abstenció al punt 3)
 • En contra: Regidores no adscrites (Santón i Jiménez), PSC
 • Abstencions:

CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va votar de forma desglossada per acords:

 • A favor: Acord 1 (modificació de preus públics). Acord 3 (estudi possible remunicipalització del servei). Acord 4 (actualitzar les tarifes a la web de l’ajuntament). Acord 5 (traslladar la moció a les diferents parts).
 • Abstenció: Acord 2 (pujar l’IPC).

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES:

36.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidores no adscrites (Hermosín, Santón i Jiménez) ERC, CIU, Ciutadans, PSC, PP, CUP-Poble Actiu
 • En contra:
 • Abstencions:

 37.- MOCIÓ PER A LA GARANTIA DE SUFICIÈNCIA DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PER A L’ANY 2018 (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: ERC, CiU, PSC, ICV-EUiA-Pirates
 • En contra: regidores no adscrites (Santón i Jiménez)
 • Abstencions: PP, Ciutadans

CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va votar de forma desglossada per acords:

 • A favor: l’acord 3r.
 • En contra: resta d’acords.

 PARTIT POPULAR:

 38.- MOCIÓ DE SUPORT I RECOLZAMENT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM A GARANTS DE L’ESTAT DE DRET (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidor no adscrit Hermosín, PP, Ciutadans, PSC
 • En contra: regidores no adscrites (Santón i Jiménez), ICV-EUiA-P, CiU, ERC, CUP-Poble Actiu
 • Abstencions:

39.- MOCIÓ PER ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (enllaç moció)

Rebutjada

 • A favor: regidor no adscrit Hermosín, Ciutadans, PP
 • En contra: regidores no adscrites (Santón i Jiménez), ERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates, PSC
 • Abstencions: CiU

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

40.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ARXIU I UN RECULL DE DONES HOSPITALENQUES RELLEVANTS (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidores no adscrites (Hermosín, Santón i Jiménez), PSC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu, PP, Ciutadans i CiU.
 • En contra:
 • Abstencions:

41.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE L’HOSPITALET (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: regidores no adscrites (Santón i Jiménez), PSC,  ICV-EUiA-P (menys, acord núm. 1), CUP-Poble Actiu, CiU, ERC
 • En contra: PP, Ciutadans, regidor no adscrit Hermosín
 • Abstencions:

42.- MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS (enllaç moció)

Rebutjada

 • A favor: CUP-Poble Actiu (excepte de l’acord 4, que va votar en contra), CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates (excepte de l’acord 4, que va votar en contra)
 • En contra:  regidores no adscrites (Santón i Jiménez), PSC
 • Abstencions: PP, regidor no adscrit Hermosín, Ciutadans

43.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, A LA VAGA FEMINISTA I A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PEL MOVIMENT FEMINISTA I PELS SINDICATS (enllaç moció

Aprovada

 • A favor: PSC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, ERC i CUP-Poble Actiu
 • En contra: regidors no adscrits (Hermosín, Santón i Jiménez), PP
 • Abstencions: Ciutadans (excepte de l’acord 1, que van votar a favor)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

44.- MOCIÓ PER MILLORAR L’ACCÉS DELS VEÏNS DE LA ZONA NORD DE L’HOSPITALET A L’HOSPITAL MOISÉS BROGGI (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, regidor no adscrit Hermosín
 • En contra: Cristina Santón, Rafa Jiménez
 • Abstencions: PSC

45.- MOCIÓ PER DEMANAR EL TRASLLAT DELS PRESOS ORIOL JUNQUERES, JOAQUIM FORN, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART A PRESONS CATALANES (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: PSC, ICV-EUiA-Pirates, ERC, Cristina Santón, Rafa Jiménez (no adscrits),CiU, CUP-Poble Actiu
 • En contra: Ciutadans, PP, regidor no adscrit Hermosín
 • Abstencions:

46.- MOCIÓ PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ESPAIS DE LLIURE EXPRESSIÓ A L’HOSPITALET (enllaç moció)

Aprovada

 • A favor: PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates, ERC, Cristina Santón, Rafa Jiménez, CiU, CUP-Poble Actiu
 • En contra:
 • Abstencions: PP, Martín Hermosín

 47.- MOCIÓ PER LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES (enllaç moció) 

Aprovada

 • A favor: PSC, Ciutadans, PP, ERC, CiU, CUP-Poble Actiu
 • En contra:  Cristina Santón, Rafa Jiménez
 • Abstencions: ICV-EUiA-Pirates

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

48.-  MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS (enllaç moció)

Rebutjada

 • A favor: CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu
 • En contra: Cristina Santón, Rafa Jiménez, Ciutadans i PSC
 • Abstencions: PP, Martín Hermosín,

49.-  MOCIÓ EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018 (enllaç moció)

Rebutjada

 • A favor: ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu
 • En contra: Cristina Santón, Rafa Jiménez, Martín Hermosín, PP, Ciutadans (excepte a l’acord 5, que van votar a favor) i PSC
 • Abstencions: CiU

PRECS I PREGUNTES:

Uns minuts abans d’arribar a les dotze de la nit, l’Alcaldessa Núria Marín, va tancar la sessió sense temps per a traslladar al Govern preguntes i/o precs.