El Ple ordinari de l’Hospitalet de Llobregat tindrà lloc el divendres 23 de març, en horari de matí, de forma excepcional degut al calendari festiu.

En aquest enllaç podeu trobar l’ordre del dia del Ple.

Per a aquest ple, presentem de forma conjunta amb ERC, ICV-EUiA-Pirates i CiU, una moció adreçada a l’urgent posada en marxa del protocol d’assistència, acompanyament i denúncia de les agressions sexuals en el marc de les Festes Majors i grans esdeveniments a la ciutat.

Aquest és el contingut de la moció:

MOCIÓ PER A VISIBILITZAR I EXTENDRE EL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va aprovar el passat setembre de 2016 una moció per a la posada en marxa d’un protocol contra les agressions sexistes en festes majors i altres esdeveniments de la ciutat.

Des de llavors fins ara, la pressa de consciència de la societat sobre les agressions masclistes i sexistes ha anat creixent entre la població degut a la feina constant i diversa dels diferents moviments feministes, amb la indignació col·lectiva davant determinats casos de violació i/o abusos en ambients festius o de celebració, i també amb la visibilització internacional que campanyes mediateques com el #Metoo han provocat.

Per tant, ara és important i urgent reforçar els mecanismes i actuacions des de tots els àmbits, també des del municipal, per a fer extensiva, coneguda i propera, a tota la ciutadania de l’Hospitalet, l’existència d’un protocol contra les agressions sexistes. Entenent aquest protocol com a una eina útil per a donar una resposta immediata a l’agressió, i també com a element de denúncia i cohesió veïnal davant tota mena d’assetjaments sexual o de gènere en els ambients festius, que genera un context de no tolerància que fa més complicat que es puguin produir aquestes agressions masclistes, verbals o físiques. Perquè el silenci i la tolerància davant fets com a aquests són un dels grans còmplices dels agressors masclistes.

Tal i com es senyalava a la ‘Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat’  aprovada al setembre del 2016 al Ple municipal de l’Hospitalet:

“El sexisme està present a tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes majors són un espai més d’expressió. Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.

Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau, existint uns barems simbòlics de gravetat, posats en dubte segons l’experiència de l’agredida. El sistema heteropatriarcal socialitza als homes des del rol del poder, la dominància i l’agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients. D’aquí es deriven infinitat d’actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades subtils per estar normalitzades dins de les formes de socialització acceptades, i de vegades evidents per una certa evolució de la societat. Ser dona durant una festa major, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… una variabilitat molt gran d’actituds que violenten i vulneren la integritat física, emocional i mental de l’agredida.

Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim qüestionar els límits de l’altre. La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments, la desresponsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals”.

Donat que l’informe de seguiment de les mocions aprovades de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, referent a la moció sobre aquest tema aprovada al setembre del 2016, diu que “en la Taula Sectorial de Dona, del Consell Municipal de Serveis Socials, s’està treballant el contingut del Protocol. Tanmateix s’’ha començat a contactar amb algunes Comissions de Festes dels barris de la ciutat per facilitar eines en quant a la realització de campanyes de suport i sensibilització”.

I afegeix que: “A l’edició de l’any 2017 de les Festes de Primavera es va distribuir una octaveta com a campanya específica de sensibilització, prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista. Aquest material, servirà com a model , del que es prepararà per les Festes Majors dels barris Des de principis de maig de 2017 s’han lliurat díptics informatius a les persones representants de les Comissions de Festes de cadascun dels barris de la ciutat, per tal que puguin fer la distribució en el marc de les Festes Majors”.

Donat que des del CAID s’està impulsat la sensibilització i formació sobre les agressions sexistes amb les Comissions de Festes de la ciutat i es farà difusió de diferent material informatiu amb motiu de les Festes de Primavera 2018, i donat que encara no serà possible aplicar un protocol o circuit d’atenció semblant, al que s’aplica davant agressions masclistes nivell 3 i que està recollit al  ‘Pla d’Atenció Integral de Prevenció i Tractament de la Violència contra les Dones’ de 2005.

Per tot això el grup municipal CUP-PA proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.-  Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la lluita activa contra les agressions sexistes a tots els àmbits de la ciutat, però amb especial incidència en el context de les Festes Majors i Grans Esdeveniments a la ciutat, expressant una postura clara de repulsa davant les actituds masclistes i sexistes amb l’esmen durant la lectura del pregó del compromís de l’Ajuntament de vetllar per a que les festes al municipi siguin espais lliures d’agressions i assetjaments masclistes i per avisar que haurà una resposta contundent quan es detectin aquests comportaments masclistes.

SEGON.-  Instar als responsables municipals a prioritzar l’urgència de l’elaboració i posada en marxa del protocol o circuit d’atenció per casos d’assetjament sexual o agressions dins de l’àmbit de les celebracions, festes Majors i d’altres moments de distensió a la ciutat, destinant tots els recursos econòmics, de personal i materials que tinguin al seu abast, per a que fer possible el compliment dels acords aprovats dins de la Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat’ aprovada el 27/09/2016.

TERCER.-  Promoure noves acciones municipals, recollint les aportacions i visió dels grups feministes i de dones de l’Hospitalet, i adreçades a donar a conèixer aquest futur circuit d’atenció davant la violència envers les dones, també dins del sector de l’oci nocturn, amb l’objectiu d’estendre la feina de sensibilització i posada en coneixement de les vies d’atenció i denúncia cap a totes les dones de l’Hospitalet de Llobregat, en cas d’assetjaments i agressions sexuals de qualsevol tipus.

QUART.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes, al conjunt d’entitats socials, veïnals, juvenils i de dones de la ciutat, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a l’Institut Català de les Dones, a la Diputació de Barcelona i al Consell Nacional de Dones de Catalunya, així com als comerços de la ciutat, i especialment aquells implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments festius a la ciutat.

Igualment, ens hem sumat a la moció conjunta amb ERC i CiU, a petició d’un grup de veïnes (finalment aquesta moció queda sobre la taula perquè l’equip de Govern Local s’ha compromès a donar una resposta durant el pròxim mes).

MOCIÓ PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS PELS PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE

El 15 de maig del 2017 l’ATC Hospitalense i un grup de pares i mares de van presentar una instància, sotasignada per 305 persones, en aquest ajuntament demanant la poda anual dels arbres de tipus plataners situats a l’interior de les instal·lacions esportives de l’ATC Hospitalense.

Aquesta demanda neix de la gran preocupació que tenen aquests pares i mares i el club vers la greu problemàtica que provoca aquest tipus d’arbre durant la seva floració i fructificació, especialment en aquells infants i adults amb problemes d’al·lèrgia.

Els plataners produeixen altíssimes quantitats de pol·len que poden desembocar en: rinitis, atacas d’esternuts, picor de nas i ulls, rinoconjuntivitis, dolor de gola, atacs forts de tos, picor de paladar i malestar generalitzat i irratibilitat.

El pol·len que genera aquest tipus d’arbre no és ni sa ni segur. Aquesta ja seria, de per si, una raó per poder dur a terme actuacions sobre aquest tipus d’arbrat però és que, a més, es dóna la particularitat que aquests arbres estan situats a l’interior i en les immediacions d’una zona esportiva amb nens practicant esport durant el qual, el cos incrementa la demanda d’oxigen, augmenta la freqüència respiratòria i es posen en marxa tots els músculs respiratoris, augmentant així molt més la inhalació del pol·len i, per conseqüència, augmentant els símptomes d’aquesta al·lèrgia abans descrits.

En alguns casos, algun infant s’ha vist obligat a abandonar el terreny de joc donat que aquests símptomes, en especial el dolor de gola, l’ofec i la tos no li han permès continuar amb l’activitat, inclús algun àrbitre ha fet constar la impracticabilitat del joc en aquestes condicions en el seu acta del partit.

Davant d’això, cal posar en valor la gran importància que té vetllar per la salut de la ciutadania (especialment els més petits) i intentar solucionar aquesta problemàtica abans que alguns dels problemes que hem descrit es pugui agreujar i haguem de lamentar que algun d’aquests infants pugui ofegar-se o se li produeixi un problema de salut greu.

A més, els problemes ocasionats per la floració i fructificació dels plataners no només afecta als infants que van a practicar esport si no que també afecten als assistents i demés persones que passegen pel seu entorn.

A hores d’ara, i tot i la instància presentada, aquesta problemàtica persisteix sense que s’hagi fet cap actuació per solucionar-la.

Per tot això, el grup polític de CiU-PDeCAT, proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a fer la poda dels arbres plataners del camp de l’Atlètico Centro Hospitalense per tal d’evitar els nombrosos problemes de salut que provoquen durant la seva època de floració i fructificació.

SEGON.-Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a realitzar un estudi d’alternatives, que contempli la tala únicament com última solució i que en tot cas contempli la compensació prèvia de la mateixa cobertura verda inicial, per tal de poder dur a terme la substitució d’aquest tipus d’arbre per uns altres que no ocasionin tants problemes per la  salut de la ciutadania. Un cop realitzat l’estudi, es donarà a conèixer a l’ATC Hospitalense i grups municipals i, en el cas que sigui viable la substitució, s’informarà del termini de temps en el qual aquesta es durà a terme.

TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a l’ATC Hospitalense així com a les associacions de veïns de la ciutat, al Consell Esportiu de l’Hospitalet i a la Federació Catalana de Futbol.