El Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, corresponent al mes de març de 2018 i celebrat el passat dia 23, va deixar moments d’enfrontaments polítics -i no tan  polítics-, entre gairebé tots els grups municipals al voltant de la conjuntura nacional, les lleialtats i posicionaments de cadascú.

Però també es van abordar un parell de temes cabdals per al futur de l’Hospitalet, com ara la regulació dels habitatges d’ús turístics, els anomenats HUTs, o l’aprovació de nou de l’elaboració urgent i prioritària d’un protocol contra les agressions i assetjaments sexistes en el marc de les Festes Majors. Aquesta va ser una proposta de moció el·laborada per la CUP-Poble Actiu, a la qual s’hi van sumar ERC, ICV-EuiA-Pirates i CiU.

Així vam defensar aquest protocol o circuit d’atenció d’agressions masclistes a l’Hospitalet de Llobregat:

A continuació, un recull de tots els temes i les votacions al #PleLH de març de 2018:

Ordre del dia del Ple de Març (23/03/2018):

PART RESOLUTÒRIA DEL PLE MUNICIPAL:

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

 1. DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET, EXERCICI 2017, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 10, APARTAT 11, DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET  (No es vota) (Documentació)
 2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1253/2018, DE 27 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ TEMPORAL DE LA DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (No es vota)(Documentació)
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (1R. TRIMESTRE 2018) (No es vota) (Documentació)
 4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1572/2018 DE 9 DE MARÇ, RELATIU A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.             (No es vota) (Documentació)
 5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1570/2018, DE 9 DE MARÇ, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT PEL DECRET 443/2018, DE 23 DE GENER.  (No es vota) (Documentació)

PART DEL PLE RELATIVA A SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME:

6. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN POLÍTIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE DE 2020-2023. (Documentació)

Acord aprovat per unanimitat 

Posicionament CUP-Poble Actiu, amb recull de demandes per a millorar el dret universal a la mobilitat a l’Hospitalet de Llobregat:

PART DEL PLE RELATIVA A COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ:

7. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

 Posicionament CUP-Poble Actiu l’Hospitalet: 

Votem en contra perquè considerem que la proposta de modificació del PGM adreçada a la regulació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat, no garanteix un dels objectes i finalitats que el mateix informe de l’ADU estableix:

“La prevalença del dret a l’habitatge per sobre de l’ús eventual de l’habitatge per destinar-lo a l’activitat econòmica d’allotjament turístic. Cal ordenar el nombre d’habitatges d’ús turístic i d’establiments destinats a l’allotjament temporal a l’Hospitalet, de manera que no es causi un detriment significatiu del nombre d’habitatges destinats a habitatge principal”.

El posicionament del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat en aquest video:

(Documentació Presentació Regulació HUTs l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)

Acord aprovat que suposa l’aprovació inicial de la regulació dels HUTs i l’obertura del període d’al·legacions. Votacions:

 • A favor: regidors/es no adjunts (Santón, Jiménez), CiU, PP i Ciutadans
 • Abstenció: ERC, regidor no adjunt Hermosín
 • En contra: CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-Pirates

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

8. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.12, REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.  (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PP,  ICV-EUiA-P,
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, ERC, regidor no adscrit (Hermosín)
 • En contra: CiU

Posicionament CUP-Poble Actiu l’Hospitalet:

Només volem remarcar que diverses veïnes de Can Serra han presentat al·legacions i tot i que aquestes contenien algun defecte de forma, les propostes per a millorar l’ordenança, no han estat ni tan sols considerades. Des de l’administració cal animar i fer tota la pedagogia possible, sobre com es poden relacionar les veïnes de la ciutat, amb el seu Ajuntament, amb els canals administratius existents. Amb aquest gest, es veu molt clara també la voluntat política o no, d’obrir pas a la participació i la implicació de les veïnes, a la revisió i redacció de les normatives i ordenances municipals que afecten al seu dia a dia.

Per exemple, aquestes al·legacions proposaven que les treballadores fixes als barris tinguessin la consideració de residents i per tant no haguessin de pagar cap taxa d’aparcament (tot i que tinguin descompte ara, respecte a la tarifa habitual). Elles són algunes de les persones més perjudicades amb l’arribada de la zona Aire, per exemple, al barri de Can Serra. També proposaven ajustar el tema dels familiars, tenint en compte els diferents models de família que ara per ara existeixen, i a les quals l’actual redactat de l’ordenança, les deixa fora de la possibilitat d’acollir-se a les avantatges, respecte a familiars de primer grau.

Per tot això, insistint sobre la consideració que el nostre model no passa per aquest tipus de mercantilització de l’espai públic. Ens hi abstindrem.

9. ACORD RELATIU A DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS, A L’ACTIVITAT D’ACE CAFE BARCELONA, SL, AL LOCAL CIÈNCIES, 105.

Acord Aprovat:

 • A favor: PSC, regidors no adscrits (Santón, Jiménez) CUP-Poble Actiu, CiU, Cs,  ICV-EUiA-P,
 • Abstenció: ERC
 • En contra:

10. ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI F.M.L., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA.

Acord aprovat: 

 • A favor: regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez), ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció:  CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP,
 • En contra:

11. ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI V.G.C. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

Acord aprovat: 

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez), Cs,  ICV-EUiA-P,
 • Abstenció: ERC, PP, CiU
 • En contra:

12. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 30/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

Acord aprovat: 

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez, ICV-EUiA-P,) i PSC
 • Abstenció: Cs, CiU, ERC
 • En contra: PP, regidor no adscrit (Hermosín)

13. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 78, 79 I 80/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI

Acord aprovat:

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez), ICV-EUiA-P, Cs i PP
 • Abstenció: CiU, ERC, regidor no adscrit (Hermosín)
 • En contra:

14. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1094/2018, DE 20 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2018, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2017 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS (No es vota)

15. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO 1178/2018, DE 22 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017 (Documentació). (No es vota)

16. DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017, D’ACORD AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC  (No es vota) (Documentació)


CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 21 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1119 AL 1667  (No es vota)

18. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 9, 10, 11 I 12 DEL 27 DE FEBRER I 2, 6 I 13 DE MARÇ DE 2018, RESPECTIVAMENT. (No es vota)


MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 MOCIONS CONJUNTES

19. MOCIÓ PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS PELS PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE (Presentada per ERC, CiU, CUP-Poble Actiu)

Finalment es queda sobre la taula amb el compromís del Govern local de donar solució a la situació plantejada.  (Documentació)

Comentaris: S’accepta una esmena d’ICV-EUiA-Pirates, per tal de prioritzar totes les solucions adients abans de la tala directe dels arbres.


20. MOCIÓ PER A VISIBILITZAR I EXTENDRE EL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT. 

(Presentada a proposta de CUP-PA i de forma conjunta amb ERC i amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES i CiU)

Moció Aprovada per unanimitat 

Presentem aquesta moció, juntament amb ICV-EUiA-Pirates, ERC i CIU amb un clar objectiu: posar de nou de manifest la urgència i la importància de comptar amb un protocol o circuit d’atenció clar, davant possibles assetjaments o agressions masclistes i/o sexistes en el context festiu, dins la nostra ciutat.

Quan manquen només unes setmanes per a les Festes de Primavera, i per a començar per tant amb la temporada de Festes Majors als barris, és important posar de nou el tema al centre del debat polític municipal. Al setembre del 2016, aquest mateix Ple va aprovar ja una moció adreçada a l’elaboració d’aquest protocol i encara no està en marxa.

Aquesta va ser la resposta de la regidora amb competències en Igualtat, María Ángeles Sariñena, qui va expressar aquests compromisos del Govern local amb l’aplicació de mesures de conscienciació i protecció durant les Festes de Primavera a l’Hospitalet de Llobregat:

Rèplica del portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez:

A continuació,  els acords de Ple aprovats:

PRIMER.-  Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la lluita activa contra les agressions sexistes a tots els àmbits de la ciutat, però amb especial incidència en el context de les Festes Majors i grans esdeveniments a la ciutat, expressant una postura clara de repulsa davant les actituds masclistes i sexistes, fent esment durant la lectura del pregó de les Festes de Primavera del compromís de l’Ajuntament de vetllar per a que les festes al municipi siguin espais lliures d’agressions i assetjaments masclistes, però també per avisar que hi haurà una resposta contundent quan es detectin aquests tipus de comportaments.

SEGON.-  Instar als responsables municipals a prioritzar la urgència de l’elaboració i posada en marxa del protocol o circuit d’atenció, per als casos d’assetjament sexual o agressions dins de l’àmbit de les celebracions, Festes Majors i d’altres moments de distensió a la ciutat. Destinant amb aquest objectiu, tots els recursos econòmics, de personal i materials que tinguin al seu abast, per tal de fer possible el compliment dels acords aprovats dins de la ‘Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat’, aprovada el passat 27/09/2016.

TERCER.-  Promoure noves acciones municipals, recollint les aportacions i visió dels grups feministes i de dones de l’Hospitalet, adreçades a donar a conèixer aquest futur circuit d’atenció davant la violència envers les dones, també dins del sector de l’oci nocturn, amb l’objectiu d’estendre la feina de sensibilització i posada en coneixement de les vies d’atenció i denúncia, a totes les dones de l’Hospitalet de Llobregat, en cas d’assetjaments i agressions sexuals de qualsevol tipus.


21. MOCIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA

Presentada a proposta de CUP-Poble Actiu, de forma conjunta amb ERC i amb adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES (es queda sobre la taula fins al proper Ple)


22. MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES I DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD.

(Enllaç contingut moció)

Posicionament CUP-Poble Actiu:

Des de la CUP-Poble Actiu, no entenem com s’ha deixat passar tant de temps en aquesta situació de precarietat, és ben sabut la situació desastrosa d’EUCAGEST, al capdavant d’aquestes instal·lacions esportives, entenem i sempre defensarem que el futur de les instal·lacions esportives ha de ser de gestió publica directa, al mateix temps que cal vetllar per a què les treballadores gaudeixin d’un salari just i suficientment digne.

Moció Aprovada per unanimitat:


MOCIONS INDIVIDUALS

PSC:

23. MOCIÓ PER DEMANAR LA FORMACIÓ D’UN GOVERN QUE GOVERNI PER CATALUNYA I LA NORMALITZACIÓ DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS. 

(Enllaç contingut moció)

Tal com va assenyalar el portaveu de CUP Poble Actiu, el nostre grup municipal va votar de forma desglossada segons els següents acords: En contra dels acords primer, quart i cinquè.  I abstenció als acords segon, tercer i sisè

Moció Aprovada:

 • A favor:  PSC, Cs, regidors no adscrits (Santón, Jiménez i Hermosín) PP (menys acord 5)
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu (acords 2, 3 i 6), ICV-EUiA-P,
 • En contra: CUP-Poble Actiu (acords 1, 4 i 5), ERC, CiU, PP (acord 5)

24. MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

(Enllaç contingut moció

Moció Aprovada per unanimitat


MOCIONS INDIVIDUALS DE CIUTADANS

 25.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 

(Enllaç contingut moció

Cal assenyalar que Cs va acceptar dues esmenes que van canviar el redactat de la moció presentada. La primera, proposta d’ICV-EuiA-P, que compartim totalment, i adreçada al canvi del terme discapacitat per diversitat funcional. La segona esmena va ser un ardit de primer de política de la regidora Santón. Va proposar un nou acord per a instar a la creació d’un fons estatal per l’accessibilitat universal (es dona la circumstància que Cs estatal va votar en contra al Congres dels Diputats).

Moció Aprovada:

 • A favor: CUP-Poble Actiu, ERC, PP, ICV-EUiA-P (menys acord 6), PSC, CiU, regidors no adscrits (Santón i Jiménez -menys acord 3; i Hermosín tota la moció),
 • Abstenció: A l’acord 3 dels regidors no adscrits (Santó i Jiménez) i abstenció a l’acord 6 per part d’ICV-EUiA-P
 • En contra:

26. MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’ACTIVITATS EN EL MARC DE L’ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 2018.

(Enllaç contingut moció

Moció Aprovada per unanimitat


MOCIONS INDIVIDUALS D’ICV-EUIA-PIRATES:

27. MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 87È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2A REPÚBLICA

(Enllaç contingut moció

A aquesta moció, CUP-Poble Actiu va votar els acords per separat:

 • A favor:  Acord 1 (CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, PSC) Acord 2 (PSC) Acord 5 (ERC i PSC); tots els acords menys el 4 (regidors/es no adscrits Santón i Jiménez)
 • Abstenció:  Acord 1 (Cs) Acord 2 (CUP-Poble Actiu, ERC, CIU) acord 3 (CUP-Poble Actiu, ERC, CIU, Cs) acord 4 (CUP-Poble Actiu, ERC, CIU) acord 5 (CUP-Poble Actiu, ERC, CIU, Cs)
 • En contra: Tota la moció: PP, regidor no adscrit Hermosín. Per acords: En contra l’acord 2 (Ciutandans) acord 3 (PSC ) acord 4 (PSC, Ciutadans ) 

Moció aprovada parcialment: Aprovat acords 1 i 2


28. MOCIÓ DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS I DE L’ENTORN DE RODALIES AL CENTRE – CAN SERRA

(Enllaç contingut moció

Moció Aprovada per unanimitat

 


29.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA L10 D’AUTOBÚS A L’HOSPITALET

(Enllaç contingut moció

Foto: Baixbus

Moció Aprovada parcialment (menys acord 2):

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidor no adscrit (Hermosín), CiU, ERC, PP, Cs, PSC  i regidors/es no adscrits Santón i Jiménez (a favor acords 1 i 3)
 • Abstenció:
 • En contra: Acord 2 (PSC i regidors/es no adscrits Santón, Jiménez i Hermosín )

Posicionament CUP-Poble Actiu:

Com les anteriors mocions presentades sobre línies d’autobusos concretes i itineraris parcials d’algunes línies insuficients, problemes d’accessibilitat, freqüència de pas, increment necessari de servei, etc., ens porta a recordar que tot i estar a favor el problema radica en un servei basat en anar apagant focs i posant-hi pegats, quan la solució vindria donada per abordat tant la necessitat d’un pla integral de mobilitat, un pla concret sobre el servei d’autobusos i d’abordar la socialització del transport públic, tarifes, accessibilitat, etc.

30. MOCIÓ PEL REFORÇ EN EL SERVEI DE PEDIATRIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  

(Enllaç contingut moció

Presentació del servei de consulta telemática pediátrica al CAP de Cobalt de l’Hospitalet amb el ex conseller Toni Comín Foto: lhdigital.cat

Moció Aprovada per unanimitat


 MOCIONS INDIVIDUALS DEL PP: 

31. MOCIÓ PER ADAPTAR TOTS ELS CONTENIDORS DE LA CIUTAT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA I MILLORAR LA VISIBILITAT DEL TIPUS DE CONTENIDOR.

(Enllaç Contingut Moció)

Moció Aprovada 

 • A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PSC, CS, PP i regidor no adscrit Hermosín
 • Abstenció: ICV-EUiA-P
 • En contra: Acord 1 regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez)

MOCIONS INDIVIDUALS D’ERC:

 32.- MOCIÓ PROPOSANT EL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA JUAN CARLOS I DE L’HOSPITALET.

(Enllaç Contingut Moció)

Moció rebutjada:

 • A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P i ERC
 • Abstenció:
 • En contra: regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez i Hermosín) PP, Cs, PSC

33.- MOCIÓ PER A LA REVERSIÓ DE LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.  (Enllaç Text Moció)

Moció Aprovada:

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors no adscrits menys acord 5 (Santón i Jiménez), CiU, ICV-EUiA-P,  PSC (menys acord 5)
 • Abstenció:
 • En contra: PP, Regidor no adscrit (Hermosín), Cs i contra l’acord 5 (regidors no adscrits Jiménez i Santón)

34.- MOCIÓ PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ A L’HOSPITALET. (Enllaç Text Moció)

Aquesta moció es queda sobre la taula fins el proper Ple municipal


35.- MOCIÓ PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DEL MIG. (Enllaç Text Moció)

Captura de mapa online de la carretera del Mig, a l’Hospitalet de Llobregat

Aquesta moció es queda sobre la taula fins el proper Ple municipal


 CIU:

36.- MOCIÓ PER DIFONDRE A TRAVÉS DE TELEGRAM LES NOTÍCIES, CONTINGUNTS I INFORMACIONS D’ALT VALOR DE SERVEI DE L’HOSPITALET. (Enllaç Text moció)

Moció Aprovada:

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors no adscrits (Jiménez i Santón), ERC i PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Hermosín, PP, Cs
 • En contra: ICV-EUiA-P

37.- MOCIÓ PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA BLAVA I VERDA DE LA CIUTAT. (Enllaç Text moció)

Parquímetre en l’Hospitalet de Llobregat.   Foto: La Farga

Moció Aprovada  

 • A favor:  ICV-EUiA-P, Regidor no adscrit Hermosín, PP,  Cs, PSC
 • Abstenció:  CUP-Poble Actiu
 • En contra:

38.- PRECS I PREGUNTES