El Ple municipal corresponent al mes d’abril va tenir lloc el 24 d’abril de 2018.  A continuació, podeu consultar en aquest enllaç l’ordre del dia del Ple i sota aquestes línies , el detall i desglossament de tota les votacions, el seu resultat i la documentació associada a cadascuna d’elles.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

1) ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2019. (Documentació).

Es determinen com a festes locals el 10 de juny i el 24 de setembre

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, ERC, 
 • En contra:  

2) ACORD DE MODIFICACIÓ D’ALGUNES DE LES SECCIONS ELECTORALS DEL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón) CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció:
 • En contra:  

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3) ACORD PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ A TIPUS SANITARI-ASSISTENCIAL, DOCENT I CULTURAL, D’UN EQUIPAMENT UBICAT A LA FÀBRICA GODÓ I TRIAS A LA PLAÇA EUROPA, 58, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Documentació)

Critica del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, a la decisió municipal de canviar el Pla Urbanístic per a fer possible el nou centre de medicina xinesa a un equipament municipal i públic:

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, 
 • Abstenció:  regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), ERC, PP,
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, Cs

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI N.M,I PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. 

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CUP-Poble Actiu, CiU,  ERC, PP,
 • En contra:  

5) DONAR COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS DEFINITS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DOTADES AL 2017 AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016. (Documentació). Assabentades (no es vota)

6) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 17 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 82 I 84/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favorCUP-Poble Actiu, Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), ERC, ICV-EUiA-P, 
 • Abstenció: CiU,  regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), PP, Cs
 • En contra:  

7) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 21 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 94 I 95/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació). En contra

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón)
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín) CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-P,  Cs
 • En contra:  

8) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 22 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 89 I 93/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 90/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (Documentació). Abstenció

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), ERC, 
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín) CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-P,  Cs
 • En contra:  

9) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 23 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 87, 97 I 98/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació). A favor

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-P, 
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, PP, Cs
 • En contra:  

10) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 26 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 96/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació). A favor

Acord aprovat

 • A favorRegidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-P, 
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), PP, Cs
 • En contra:  

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

11) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.E.B.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA23/17. (Documentació) Abstenció

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

12) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.S.M.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA25/17. (Documentació) Abstenció

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

13) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. Y.F.L.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA372/17. (Documentació) Abstenció

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

14) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2018, PER UN IMPORT DE 17.711,51 €. (Documentació)  

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Javier Martín Hermosín, Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:
 • En contra:  

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

15) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 14 DE MARÇ AL 17 D’ABRIL DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1668 AL 2616. (EXP. 1234/2018). Assabentades

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

16) DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 13, 14, 15, 16 I 17 DEL 20 I 27 DE MARÇ I 3, 10 I 17 D’ABRIL DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018) Assabentades


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

17) PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASOCIACIÓN MUJERES PALANTE, PER APORTAR LA VISIÓ DE L’ENTITAT SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR.

Intervenció de les dues portaveus de Mujeres Pa’lante per a explicar el contingut de la moció relativa a la millora de les condicions

(VIDEO MUJERES PA’LANTE)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

 MOCIONS CONJUNTES  ERC, CUP-PA amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES: 

18) MOCIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA (Documentació

Presentació moció dignificació de treball de la llar i neteja:

Moció aprovada

 • A favorERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-PIRATES, Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín) Regidors/es no adscrits acords 1 i 3 (Rafael Jiménez i Cristina Santón), CiU, PP, Cs, PSC (acords 1 i 3)
 • Abstenció:
 • En contra:  Regidors/es no adscrits en contra acord 2 (Rafael Jiménez i Cristina Santón) PSC (acord 2)

Donada una mena d’arguments no comprensibles, per part del PSC i dels dos regidors/es no adscrits que donen suport al Govern local, el portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va posar l’accent en la manca de voluntat per a votar a favor per sobre de qüestions administratives que, com es van demostrar més tard, eren susceptibles de modificacions o vot desglossat, tal com s’havia fet a d’altres plens.

Informe de la secretaria municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat que assenyala les incongruències i diferencies de criteri al vot desglossat per epigrafs en els últims plens municipals.


 

ICV-EUiA-PIRATES amb adhesió CUP-PA: 

19) MOCIÓ PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL TRANSPORT PÚBLIC (Documentació)

Moció aprovada

 • A favorICV-EUiA-PIRATES, CUP-Poble Actiu,Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), CUP-Poble Actiu, CiU,  ERC, PP, Cs, PSC,
 • Abstenció:
 • En contra:  

Només recordarem que aquestes adaptacions no són millores o extres… aquestes adaptacions són cabdals i imprescindibles per tal de garantir el dret al transport de forma universal, a totes les persones que viuen a l’Hospitalet, siguin les que siguin les seves necessitats i capacitats motores.

Igualment, la barrera de les vies existents a la ciutat i que malauradament continuaran separant el barri de Can Serra de la resta de la ciutat,  ha de ser corregida amb tots els elements i eines dels quals es disposin. Cal afavorir la connectivitat i millorar l’accessibilitat als barris que a més a més, es troben en mig d’un procés d’envelliment de la població, que fa encara més urgents aquestes mesures per a garantir la universabilitat de l’accés al transport públic.

CUP-PA amb adhesió ICV-ERC:

20) MOCIÓ EN SUPORT A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS (Documentació)


Moció aprovada parcialment (menys acord 5)

 • A favorCUP-PA, ICV-EUIA-P, ERC, CiU, Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón) menys acord 5, Cs (acord 4) PSC (menys acord 5)
 • Abstenció:
 • En contra:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), PP, Cs (acords 1, 2 i 3) PSC, Santón i Jiménez (acord 5)

Bé, presentem aquesta moció davant la indignant i vergonyosa decisió de la justícia italiana, concretament de la fiscalia de Catania, d’investigar judicialment a la Fundació Proactiva Open Arms per un suposat i incomprensible delicte de promoció de la migració il·legal, després d’un incident amb els guardacostes de Líbia. Això va passar el passat 19 de març i va suposar l’embargament del vaixell de l’ONG, durant setmanes, a un port italià, aturant completament la valuosa tasca de rescat de persones al  Mediterrani, realitzada per aquesta fundació badalonina.

Bé, ara fa uns dies el vaixell va quedar lliure, però el processament tan del capità, com de la cap de la missió encara estan oberts, en un intent de criminalització de la feina incommensurable de Proactiva Open Arms, que  fa que la gestió europea dels fluxos migratoris i de refugiats/des de la fam, la guerra, les violacions o la violència, sigui una mica menys vergonyosa, que la que fins ara s’ha fet des de les institucions.

Perquè cal recordar que tot aquest èxode a través del mar, des de l’Àfrica o l’Àsia cap a Europa, i els centenars de morts a la Mediterrània, passen com a conseqüència d’una política migratòria criminal de la UE que tanca les seves fronteres i els visats, a les persones que busquen una vida millor a Europa. Aquesta política europea, que molts dels seus partits, han avalat i defensat públicament, envia a la desesperació de les pasteres i qualsevol altre via de transport, a milers de persones cada any. A nens/es, mares, adolescents, persones grans que es juguen la vida i paguen molts calés per a aconseguir una oportunitat d’arribar a Europa.

Especialment, cal destacar els acords amb països com Marroc, Líbia o Turquia que s’han convertit en dics de contenció de la migració, a qualsevol preu. Hem vist imatges de mercats d’esclaus a Líbia, sabem de les pallisses i morts a mans de la policia i l’exèrcit marroquins, al mont Gurugú; o la mà dura del règim turc d’Erdogan també.  La Unió Europea, i totes nosaltres en la mesura que formen part d’aquesta estructura, està externalitzant la repressió, la mort i l’explotació sexual i violacions constants de les persones migrades. Estem pagant per la contenció i els estats es tapen els ulls amb les conseqüències doloroses d’aquest encàrrec criminal.

I aquí no podem obviar la responsabilitat de l’Estat espanyol, amb la mort de 14 persones al Tarajal amb els trets de pilotes de goma cap a persones que lluitaven per la seva vida, tractant d’arribar a terra ferma. Unes morts que han quedat impunes.

avant aquest escenari i aquestes polítiques repressores, destaca la tasca desinteressada i humana de la Fundació Proactiva Open Arms que des de setembre de 2015 fins al març de 2018 ha salvat la vida de més de 59.000 persones a la Mediterrània.

És per això que demanem el màxim suport a la seva activitat i a la seva defensa, davant les acusacions de la justícia italiana, amb el vot favorable a aquesta moció, recordant a tots els grups l’esperit del Casa Nostra, Casa Vostra que ens va unir sota una mateixa prioritat: acollir a totes les persones que fugen de la guerra, la gana i la violència.

ERC-CiU-CUP-Poble Actiu:

21) MOCIÓ PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS PELS PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

Considerem molt important l’esmena que va fer Canviem LH, relativa a garantir que aquesta possible substitució d’arbres, no afecti a la massa arbòria de l’espai. A l’Hospitalet no és cap secret que manquen espais verds i manca arbrat. I l’últim que volem amb aquesta moció es contribuir a la desaparició d’arbres a la ciutat. En segon lloc, volem llançar una reflexió i és que aquest tipus d’arbres, per si sols tenen afectació sobre les al·lèrgies, però els seus al·lèrgens es veu incrementats per la pol·lució del trànsit i atmosfèrica. I és per això, que cal destacar que a l’Hospitalet vivim dins de la  Zona de Baixes Emissions establerta per l’AMB. Estem a una zona d’especial contaminació i per tant, totes les decisions tant des del punt de vista de l’urbanisme, el trànsit, però també de planificació d’espais verds, han de tenir en compte aquesta especial necessitat de reduir les emissions nocives i comptar amb eines per a contrarestar aquesta pol·lució, com poden ser les cobertes verdes que es presenten de nou al Ple d’avui, amb una moció ja aprovada fa gairebé dos anys.

ERC-CiU-CUP-PA:  

22) MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favorCUP-Poble Actiu, ERC, CIU, ICV-EUiA-P
 • Abstenció:
 • En contra:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), PP, Cs, PSC,

El dia 10 d’abril de 2018, la Guàrdia Civil va detenir una persona, la Tamara Carrasco, acusada de rebel·lió i terrorisme. La Tamara Carrasco, va ser traslladada a Madrid per ordre de l’Audiència Nacional. Addicionalment, els Mossos d’Esquadra van detenir fins a 6 persones (dues a Malgrat de Mar, una a Òrrius, una a Arenys de Mar, una a Solsona i una al Pont de Vilomara) acusades d’atemptat contra l’autoritat, desordres públics i desobediència. Les sis persones van quedar en llibertat amb càrrecs al llarg del matí, després de declarar.

En el cas de la Tamara Carrasco, el jutge de l’Audiència Nacional Diego de Egea va decidir deixar Tamara Carrasco en llibertat amb mesures cautelars restrictives (només podrà sortir de Viladecans per anar a treballar o bé si demana un permís; ha de lliurar el passaport i té prohibit sortir de l’Estat; cada dilluns haurà de comparèixer en seu judicial i ha d’estar localitzable per telèfon en tot moment) i va rebaixar l’acusació del delicte de rebel·lió i pertinença a organització terrorista a desordres públics. El magistrat no veu terrorisme ni rebel·lió.

Les ‘proves’ de la Guàrdia Civil per acusar a la Tamara de terrorisme són una captura de Google Maps, samarretes, tiquets de begudes, un permís per a fer activitats lúdiques i cartellets del CDR, a més d’un àudio en què explicava l’acció d’obrir barreres de peatges i parlava d’ocupació de Mercabarna o del Port de Barcelona.

L’Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment independentista amb la creació i socialització d’un relat que pretén justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d’Estat no és nova, fa dècades que s’aplica arreu on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.

No ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera la pluralitat, la solidaritat i l’autoorganització de base popular. Així les coses, per la part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l’existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur. 

ERC, CUP-PA amb adhesió CiU

23) MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I PER PENJAR UNA PANCARTA DE LLIBERTAT DE PRESOS POLÍTICS I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P
 • Abstenció:
 • En contra:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), PP, Cs, PSC,

MOCIONS INDIVIDUALS

PSC: 

24) MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL I PER L’INCREMENT DEL SMI (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: PSC, regidors no adscrits Cristina Santón i Rafael Jiménez,  ICV-EUiA-P, ERC, CUP-Poble Actiu (acords 1, 2, 4, 5, 6 i 7), Cs (acord 2, 6, 7)
 • Abstenció: CiU
 • En contra: PP, Regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, Cs (acord 1, 3, 4 i 5),  CUP-Poble Actiu (acord 2), 

La moció aposta per la derogació de la reforma laboral del PP. I les del PSOE del 2006 i del 2010. Aquestes no s’han de derogar? No existeixen? No es van aprovar? No han tingut conseqüències?

Durant els últims 30 anys, ha existit una reforma laboral continuada, impulsada a cada moment, pels Governs del PSOE o del PP de torn.

Recordar només, que l’ex-alcalde de l’Hospitalet Celestino Corbacho (llavors al PSC-PSOE) va ser ministre de Treball amb el Govern de Zapatero i va promoure la reforma laboral del 2010, que entre d’altres mesures va permetre l’existència de les agències privades de col·locació i va ampliar els contractes amb acomiadaments més barats per a les empreses.

Després de 30 anys de reformes laborals, amb el suport continuat o intermitent per acció o omissió, de PP, PSOE, CIU, PNB, CCOO i UGT, no és creïble que un nou episodi de concertació dels mateixos agents, ens torni els drets que ells mateixos ens han anat retallant, durant tots aquests anys.

CIUTADANS:

25) MOCIÓ PER MILLORAR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA DE L’HOSPITALET (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Cs, regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-P, 
 • Abstenció: ERC
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), PSC

Evidentment, no podem votar en contra d’una moció per millorar els serveis d’atenció a la infància, tot i trobar-la insuficient i superficial.

A l’Hospitalet, segons l’Estudi sobre Infància encarregat per l’Observatori de la Infància, hi ha 9.842 infants d’entre 0 i 3 anys i les escoles bressol municipals ofereixen 616 places. Això significa que només es cobreix un 6,25% amb places totalment públiques. El preu d’escolarització d’aquestes places ronda els 150 euros mensuals, 300€ si el nen o nena es queda a dinar, un preu que moltes famílies no poden assumir. Ens trobem, a més a més, amb que alguns barris de la ciutat no disposen ni tan sols d’una escola bressol municipal, com passa a Can Serra, a Collblanc o al Centre. I a d’altres barris és pràcticament impossible “guanyar” (sí guanyar, ja que es decideix amb un sorteig) una d’aquestes places, havent d’anar per tant a la privada (subvencionada o no), amb uns preus encara més elevats.

Si passem a parlar dels infants 0-3 amb necessitats educatives especials, a la ciutat no existeix cap centre que se’n faci càrrec de la seva educació. Les dues escoles d’educació especial que hi ha a la ciutat són per a infants amb més de 3 anys. Les escoles bressol ordinàries, com a escoles inclusives, cobreixen també aquesta població, però en alguns casos aquesta atenció és clarament insuficient.

Un altre tema, que ja tractarem en un altre moment, és que la gestió d’aquestes escoles municipals la faci una empresa privada, repetint una cop més el model de l’externalització de serveis, que tant li agrada a aquest Govern.

No podem deixar passar aquesta oportunitat sense demanar la reimplantació dels Espais Familiars a la ciutat, que tan bé funcionaven i que el Govern municipal va decidir tancar l’any 2012, ignorant les queixes i mobilitzacions de les famílies. Els Espais Familiars eren un servei que s’oferia a les famílies amb nenes o nens d’entre 0 i 3 anys, i que servia tant per a acompanyar-los en aquesta etapa de la vida, donant suport i creant xarxa, com per a prevenir i detectar situacions de desigualtat. Afortunadament, les mares es van unir i van decidir mantenir aquestes comunitats, organitzant-se pel seu compte, això sí sense la presència de professionals, evidentment molt necessària.

26) MOCIÓ PER AVALUAR LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS EN DIFERENTS DEPENDÈNCIES O ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS (Documentació)

Moció rebutjada 

 • A favor: CsCiU, 
 • Abstenció: regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, CUP-Poble Actiu, ERC, PP, ICV-EUiA-P, 
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), PSC

ICV-EUIA-PIRATES:

27) MOCIÓ EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I CONTRA LA CREACIÓ D’UN PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP)  (Documentació)

Moció aprovada

 • A favorregidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, Ciu (acord 4), ERC, Cs (acord 4), PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, CiU (acords 1, 2 , 3), PP, Cs (menys acord 4)

28) MOCIÓ PER FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS, COBERTES I FAÇANES VERDES, I PER AMPLIAR LA NATURA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Documentació

Moció rebutjada 

 • A favor: CUP-Poble Actiu, CIU, ERC, Cs
 • Abstenció: regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, PP
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), PSC

Només volem assenyalar que fa 22 mesos que es va aprovar aquesta moció i des de llavors, sembla que l’equip de Govern no ha fet res…

Volem una ciutat en la qual es pugui respirar, una ciutat verda i amable amb totes les veïnes i en aquest sentit creiem que aquesta proposta de cobertes i façanes verdes pot ser una gran eina de lluita contra la pol·lució i també una gran eina per a fer més habitables els nostres barris, al contrari dels espais plens de ciment i blocs de pisos que ens proposa habitualment el Govern del PSC.

La parada de metro d’Avinguda Carrilet representa una connexió básica dins de la ciutat de l’Hospitalet però també per arribar fins a Barcelona. Actualment i des de fa molts anys es denuncia la falsa accessibilitat de la parada.

Al juliol de l’any 2015 es denuncia per primera vegada la falsa accessibilitat de la parada de Metro de Avinguda Carilet. Entre l’any 2015 i 2016 la denuncia passa per diferents espais ressumits en aquest gràfic:

Per fer un resum amb allò més rellevant, s’ha estat en contacte directe amb el responsable de l’accessibilitat de TMB, el Sr. Raul Casas, des de setembre de 2015. Es va fer una reunió en la que s’acordava informar de la situació i amb compromís de millora de l’entrada/sortida perquè sigui realment accessible.

No hi ha hagut cap contacte des de llavors tot i que aquella reunió va sortir al telenoticies de TV de L’Hospitalet amb declaracions de les dos parts on TMB explicava la voluntat de fer realment accessible l’entrada/sortida.

En l’actualitat, les persones amb Diversitat funcional que utilitzen cadira de rodes no poden entrar / sortir en moltes ocasions perquè ningú respon a l’interfon que es va posar després de les primeres denuncies. En altres casos es triga molt a arribar. Però tampoc no ho poden fer amb la seguretat necessària les families amb cotxets per a nens. S’ha donat el cas d’alguna veina que ha hagut de trucar a la Guàrdia Urbana perquè anava amb un bebé i no podía sortir de la parada.

A més a més, en la actualitat, a determinades hores de la nit la única sortida accessible es tanca abans de que finalitzi el servei de metro i per tant deixa de ser utilitzable per les persones amb Diversitat funcional o les persones amb cotxet per a nens o nenes.

L’accessibilitat només es dona quan realment les persones poden accedir a un servei o espai de manera autónoma i no haver de dependre d’altres persones per fer una acció cotidiana com agafar el metro. L’accés al transpot públic és un dret.

Hi ha una inversió milionària en foradar els carrers i instal.lar fins a tres ascensors necessaris per arribar fins a l’andana direcció Barcelona, però amb aquesta despesa ningú no ha previst que la porta de sortida és massa estreta i que els torns d’entrada son insalvables per una persona amb cadira de rodes o amb cotxet.

Des del 2015 aquesta situació està en coneixement de TMB, la Generalitat de Catalunya i el Síndic de Greuges de Catalunya.

Podeu trobar la informació sobre alguns d’aquests passos a l’article publicat al Diari de l’educació: “10 interminables passes per intentar aconseguir una ciutat accessible”. Podeu accedir amb l’enllaç: http://diarieducacio.cat/10-interminables-passes-per-intentar-aconseguir-una-ciutat-accessible/

 PARTIT POPULAR

29) MOCIÓ PER PROMOURE EL CIVISME A L’ENTORN DE LES DISCOTEQUES (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor  regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) CUP-Poble Actiu (acord 4), CiU, ERC (acord 4), Cs, PSC
 • Abstenció: ERC (acords 1, 2 i 3), ICV-EUiA-P
 • En contra:  CUP-poble Actiu (acords 1, 2, 3)

 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: 

30) MOCIÓ PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ A L’HOSPITALET (Documentació)

A favor

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P, PSC
 • Abstenció:
 • En contra:   regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, PP, Cs

És un document de mínims que hauria d’assolir un ampli suport al Ple (tots excepte PP i C’s). El document bàsicament referma el suport a una llei (la d’immersió) i a un reglament (el d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament) que van ser aprovats amb els vots del PSC al Parlament i al Ple de l’Ajuntament, respectivament. Si el PSC votés en contra dels punts primer i segon, se’ls podria advertir la contradicció. El PSC com a molt podria discutir la necessitat del pla de foment del català (punt tercer).

31) MOCIÓ PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DEL MIG (Documentació)

A favor

Moció rebutjada

 • A favor:  regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-P
 • Abstenció:
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), Cs, PSC

Des de la CUP- Poble Actiu creiem que la zona de la Carretera del Mig és un espai ideal on promoure la instal·lació de petites i mitjanes empreses, preferentment empreses cooperatives. És un bon moment per a fer servir les eines de que disposa l’ens municipal per a donar un fort impuls a iniciatives econòmiques alternatives, vinculades a l’economia social i solidària de la nostra ciutat, deixant de banda d’una vegada tots aquests projectes urbanístics i propagandístics faraònics que no han demostrat cap dels resultats messiànics promesos. És l’hora de fer un canvi radical en la manera de fer créixer el teixit econòmic de la nostra ciutat.

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

32) MOCIÓ PER INICIAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER RENOVAR LA PLAÇA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT (Documentació)

Moció aprovada

 • A favorregidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-P, PSC
 • Abstenció: regidor no adscrit Javier Martín Hermosín, PP, Cs
 • En contra:  

El nostre grup municipal sempre ha defensat que la ciutat es per a les veïnes, precisament per això sempre hem defensat la participació amb majúscules, a totes les mesures que s’hagin d’adoptar en la remodelació de la ciutat.

Qui millor que qui hi viu al lloc a remodelar, per saber què cal fer-hi i què no cal? Quins són els veritables problemes i quines les millors solucions possibles?

33) MOCIÓ PER REVISAR LA VIGÈNCIA DE LES PLAQUES DE GUAL INSTAL·LADES A LA CIUTAT (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

 • A favor:  regidor no adscrit Javier Martín Hermosín,  regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs, PSC
 • Abstenció:
 • En contra:  

 CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

34) MOCIÓ EN SUPORT A ROJAVA I AL CANTÓ KURD D’EFRÎN I EN DEFENSA DE LA PAU A ORIENT MITJÀ (Documentació)

Moció aprovada parcialment (s’aproven els acords 1 i 3 i es rebutja el segon)

 • A favor: ERC, CIU, ICV-EUiA-P, PSC (acords 1 i 3)
 • Abstenció: regidors no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), Cs
 • En contra:  regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), PP, PSC (acord 2)

Rojava està composada per tres cantons: Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha aconseguit, enmig d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic, construir un model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós enmig d’un Orient Mitjà en plena guerra.

El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, membre de l’OTAN des de 1952, saltant-se totes les normes del dret internacional, va penetrar en territori sirià per desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el nom de “Branca d’olivera”. L’Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH, una ONG amb seu a Londres) assegura que l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents parts d’aquest enclavament kurd dins de l’Estat sirià, en els quals ha provocat prop de 100 víctimes mortals, moltes d’elles població civil. A Efrîn hi viuen sirians, kurds, iazidites, àrabs i turcmans.

És per tot això, que el Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble Actiu ACORDA:

PRIMER.– Mostrar el suport de l’Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai democràtic, multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava.

SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de l’Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.

TERCER.- Donar trasllat al Congrès dels Diputats, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Parlament de Catalunya, a la Embajada de Turquia, al Consolat de Turquia i a Azadí – Plataforma de solidaritat amb el poble kurd.

Volem aprofitar també per llegir un breu comunicat de suport al poble d’Efrin, avui, “El 24 d’abril és un dia de solidaritat internacional de dones per Efrin. Des de Rojava, les companyes fan una crida a totes les dones del món per defensar Efrin de l’atac genocida de Turquia i els seus aliats gihadistes. Fa ja tres mesos l’estat feixista de Turquia va començar l’operació Rama d’Olivera que tenia com a objectiu acabar amb el Govern autònom democràtic de Rojava, basat en l’alliberament de les dones i l’ecologia. Des de llavors, l’estat turc i els seus aliats gihadistes, han bombardejat i assassinat a centenars de persones i han destruït símbols culturals, vestigis de la història de les dones i de la cultura matriarcal i igualitària de la regió. Durant tot aquest temps les dones del nord de Síria han defensat el cantó de Efrín, símbol de la resistència de les dones i dels pobles, contra tota forma d’opressió, explotació, feminicidi i racisme. Com a dones, des d’aquí donem suport a les companyes que resisteixen a Efrín i lluiten per l’alliberament de totes les dones i pobles del món. Defensar Efrin és defensar la revolució de les dones.

35) PRECS I PREGUNTES.