El Ple municipal juny 2018 l’Hospitalet de Llobregat va tenir lloc el passat 26 de juny amb el següent ordre del dia.

Entre els principals temes abordats, destaquem:

 • L’aprovació de la Iniciativa popular presentada per la PAH l’Hospitalet 

 

 

 

 

 • L’aprovació per unanimitat de la Moció el·laborada amb la Xarxa Groga per a demanar Camins Escolars Segurs

 • L’aprovació de la moció per a que l’Hospitalet sigui la primera ciutat de Catalunya en comptar amb un carrer 28 de juny, dia de l’alliberament LGTBI
 • Moció per a recuperar l’ofici de cisteller i moció seguiment/ control zona AIRE aparcament regulat a Can Serra (aprovades)

Abans de començar el debat i votació dels punts marcats a l’ordre del dia del PLe , la secretaria municipal va fer lectura d’una breu declaració institucional, signada per tots els grups municipals, sobre el rebuig a la posada en llibertat dels membres del grup anomenat La Manada, en llibertat provisional pendents de la ratificació de la seva condemna pels greus fets (la violació en grup a una dona durant els San Fermines de 2016; qualificada «d’abús sexual» per part dels tribunals).

Per a aquest grup municipal, amb el text d’aquesta declaració no n’hi ha prou.  Cal un rebuig molt més ferm i també adreçar la crítica cap a la Justicia com tal que ha permès una sentència molt qüestionable, la doble victimització de la dona que va denunciar, la vulneració dels seus drets a l’intimidat i privadesa i que ha deixat en llibertat als acusats.

A CUP-Poble Actiu, conscients de les dificultats per a assolir un únic text entre totes els sensibilitats polítiques al ple municipal, vam enviar només una petita frase com a esmena, per a posar l’accent precisament en el pes de la judicatura en l’estat d’indignació popular general al qual respon aquesta declaració institucional.

A continuació, compartim la documentació i el detall de les votacions que componen la Part Resolutòria del Ple municipal, relativa a les comissions de Presidència, drets i territoris de l’equip de Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

 1. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET. (Documentació).
 2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON. TRIMESTRE 2018). (Documentació). Assabentades

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

3. ACORD RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS DE L’ACORD DE PLE DE 23 DE MARÇ DE 2018, PEL QUAL S’APROVA LA MINUTA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN POLITIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE DE 2020-2023. (Documentació)

Acord aprovat per unanimitat

 HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4. ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P.C.,C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), 
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP, ICV-EuiA-Pirates, CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

5.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI L.P.,A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,  CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  

6.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA B.S.,M.C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,  CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  

7.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI I.U.,R. PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,  CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  

8.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA LABORAL TEMPORAL, L.,M., (ADSCRITA A PLA D’OCUPACIÓ), PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.  A favor

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, PSC 
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP, ICV-EUIA-P, 
 • En contra:  

9.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 109/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), PSC 
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu

10.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 36 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 117/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,   CUP-Poble Actiu, PSC
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  

11.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 119/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 120/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,   PSC
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

12.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 131/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,   CUP-Poble Actiu, PSC
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  

13.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 43 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 125/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUIA-P,   PSC
 • Abstenció:  Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

14.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.03.2018 (1R TRIMESTRE 2018) (Documentació).

Aquest punt no es vota.

Els punts del 15 al 22 es corresponen a sancions relatives a infraccions sobre incompliments de la normativa de  tinença de gossos potencialment perillosos. En aquests punts, el grup municipal CUP-Poble Actiu, cada Ple fa abstenció, en no conèixer els detalls i context de cadascuna de les sancions.

A continuació es va obrir l’apartat del control i fiscalització dels òrgans de Govern:

23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 9 DE MAIG AL 5 DE JUNY DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3405 AL 4119. (Documentació). 1234/2018).

Aquest punt no es vota.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

24.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 28 DE 22, 29 I 31 DE MAIG I 5, 7, 12 I 19 DE JUNY DE 2018, RESPECTIVAMENT. (Documentació).

Aquest punt no es vota.


Participació Ciutadana

Tal com hem avançat abans, a aquest ple de juny 2018 hi va haver dos punts de Participació Ciutadana: La Federació d’associació de veïns de l’Hospitalet va presentar en el seu nom, una proposta de la PAH Ciutat de l’Hospitalet, relativa a l’accès a un habitatge digne, i a continuació, l’AMPA del Pau Sans, com a membre de la Xarxa Groga de l’Hospitalet, va presentar l’informe sobre camins escolars segurs i mobilitat escolar al municipi, que va constituir la base de la moció municipal que es va sotmetre a votació més endavant.

25.- INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, SOBRE EL DRET A L’HABITATGE. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez),  ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans, PSC i CUP-Poble Actiu.
 • Abstenció:  PP, CIU
 • En contra:  


26.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT AMPA ESCOLA PAU SANS, EN RELACIÓ A APORTAR LA SEVA VISIO RESPECTE A LA MOCIO PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA PER DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS. (Documentació)

María José Espinosa, presidenta de l’AMPA del Pau Sans i membre de la Xarxa Groga de l’Hospitalet, comparteix amb el Ple municipal els resultats i la feina feta per a el·laborar el seu document:  “Estudi sobre mobilitat escolar a l’Hospitalet de Llobregat. 2017-2018.” 

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

 ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA.: 

 27.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Text sencer moció) (moció d’ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-Poble Actiu)

Moció aprovada per unanimitat

ACORDS aprovats:

PRIMER.- Facilitar l’accessibilitat total per a persones amb mobilitat reduïda als trajectes escolars al municipi, identificant les situacions de perill i detectant els punts conflictius per poder formular propostes de millora.

SEGON.- Ampliar les voreres per facilitar els desplaçaments a peu, augmentar la xarxa de carrils bici per facilitar els desplaçaments ciclistes i instar a l’administració competent a l’augment de la freqüència de pas del transport públic, per tal de reduir l’ús del vehicle de motor privat.

TERCER.- Millorar la senyalització, la neteja i la il·luminació dels trajectes escolars.

QUART.– Reduir la velocitat del trànsit al voltant dels centres escolars, instal·lant bandes reductores de velocitat.

CINQUÈ.- Millorar la seguretat i visibilitat dels passos de vianants, fent-los elevats, de colors, etc.

SISÈ.- Potenciar la presència dels agents cívics al llarg dels trajectes escolars.

SETÈ.- Tallar puntualment la circulació al voltant dels centres escolars durant els horaris d’entrada i sortida.

VUITÈ.- En paral·lel, realitzar un estudi estadístic amb una mostra representativa i significativa de l’alumnat de diferents nivells educatius i dels diferents barris i districtes, amb la participació dels diferents agents socials del municipi que treballen en l’àmbit educatiu, com ara la Xarxa Groga, les AMPA/AFA, les associacions vinculades a l’accessibilitat i a la mobilitat sostenible, com ara l’Associació Sumem i la Saboga, per tal de corroborar les conclusions extretes de l’Estudi sobre la mobilitat escolar a l’Hospitalet de Llobregat 2017-2018, elaborat per la Xarxa Groga, i que es detalla a continuació: ESTUDI SOBRE MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2017-2018


 28.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CANTANTS DE RAP VALTONYC, HÁSEL I ELGIO EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. (Text sencer moció)  (Moció d’ERC, CUP-Poble Actiu,  amb l’adhesió de CiU)

Moció rebutjada:

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ERC, CIU, ICV-EUiA-P i CUP-Poble Actiu.
 • Abstenció:  
 • En contra:  Martín Hermosín, PP, Ciutadans, PSC

 29.- MOCIÓ PER ATURAR L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT DE L’HOSPITALET. (Text sencer moció) Moció d’ICV-EUiA-PIRATES, CiU,  Amb l’adhesió de CUP-PA

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, ICV-EUiA-P, CiU, Ciutadans, i CUP-Poble Actiu.
 • Abstenció:   Martín Hermosín, PP
 • En contra:  Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez) i PSC 

 30.- MOCIÓ D’ACCIONS URGENTS DE CONSOLIDACIÓ I SEGURETAT DEL PATRIMONI LH I PROPOSTES DE FUTUR: CASTELL DE BELLVIS I CAN TRINXET. (Text sencer moció) (Moció d’ICV-EUiA-PIRATES, amb l’adhesió de CiU)

Moció aprovada parcialment (menys acord cinquè)

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez –menys acord cinquè- + Martín Hermosín ), ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans, PP, PSC (menys acord cinquè) i CUP-Poble Actiu.
 • Abstenció:  
 • En contra:  

31.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA. (Text sencer moció) (Moció d’ERC i CUP-Poble Actiu)

Moció rebutjada

 • A favor:  ERC, CiU i CUP-Poble Actiu.
 • Abstenció:  ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:  Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez + Martín Hermosín) PP, Ciutadans, PSC, 

32.- MOCIÓ PER IMPULSAR QUE EL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT LGTBI, DISPOSI D’UN CARRER A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez) CiU, ERC, PSC  
 • Abstenció:  Javier Martín Hermosín i PP
 • En contra:  

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

33.- MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL EN L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A LLIBRES DE TEXT I EQUIVALENTS EN L’HOSPITALET. (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favor: Santón, Jiménez, CiU, ICV-EUiA-P, Ciutadans, 
 • Abstenció: Martín Hermosín, PP, ERC, 
 • En contra:

34.- MOCIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL EN LES DEPENDÈNCIÈS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET. (Text sencer moció)

El grup municipal CUP-Poble Actiu va traslladar aquesta esmena in voce, que va ser aprovada:

 PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a emprender las mejoras necesarias en los edificios públicos de la Corporación que adolecen de barreras arquitectónicas y/o de comunicación, que impiden o dificultan su utilización autónoma y con comodidad a las personas con movilidad reducida o cualquier otra disfuncionalidad diversidad funcional, temporal o permanente.

Moció aprovada per unanimitat


MOCIONS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

 35.- MOCIÓ DE SOL·LICITUD D’UN PROJECTE INTEGRAL ANIMALISTA. (Text sencer moció)

Moció aprovada amb votacions desglossades

 • A favor: Santón i Jiménez (acords 4 i 5), Martín Hermosín, ERC, Cs (menys acords 1 i 3), CiU, PSC
 • Abstenció: Ciutadans (acords 1 i 3)
 • En contra:

36- MOCIÓ PER DESTINAR IMMOBLES PROVINENTS D’HERÈNCIES INTESTADES A HABITATGE PÚBLIC.(Text sencer moció)

Moció aprovada per unanimitat


37.- MOCIÓ PEL DIA DE L’ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANS, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI). (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favor: Santón, Jiménez, CiU, ERC, CUP-Poble Actiu, PSC, Cs i ICV-EUiA-Pirates
 • Abtenció: Martín Hermosín i PP
 • En contra:

PARTIT POPULAR

 38.- MOCIÓ PER BUSCAR LA UBICACIÓ DEFINITIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT MUNICIPAL QUE ALBERGUI A TOTS ELS VEHÍCLES I EN EL QUE ES REALITZIN TOTS ELS SERVEIS. (Text sencer moció)

Moció aprovada:

 • A favor: regidors no adscrits (Santón, Jiménez i Martín Hermosín), CiU, ERC, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates, PSC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:

 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 39.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT I COL·LABORAR EN EL PROJECTE LOCAL DEL BANC D’ENERGIA DE L’HOSPITALET. (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favor: Cristina Santón, Rafael Jiménez, CiU, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates, PSC i CUP-Poble Actiu 
 • Abstenció: 
 • En contra: Martín Hermosín, PP 

40.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS “STOLPERSTEINE” EN RECORD A LES PERSONES DE L’HOSPITALET DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favorCristina Santón, Rafael Jiménez, CiU, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates i CUP-Poble Actiu, PSC 
 • Abstenció: Martín Hermosín, PP
 • En contra:

41.- MOCIÓ PER COMPATIBILITZAR EL DESCANS DELS VEÏNS I VEÏNES AMB L’ACTIVITAT EN L’ESPAI PÚBLIC, PLACES I CARRERS DE L’HOSPITALET. (Text sencer moció)

Moció rebutjada

 • A favorCiU, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates i CUP-Poble Actiu, 
 • Abstenció: Martín Hermosín, PP
 • En contra: Cristina Santón + Rafael Jiménez, PSC

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 42.- MOCIÓ PER MILLORAR LA SENYALITZACIÓ I L’ENTORN DE LA PLAÇA DE LA REMUNTA. (Text sencer moció)

Moció aprovada per unanimitat

43.- MOCIÓ SOBRE LES AULES D’ESTUDI. (Text sencer moció)

Moció aprovada per unanimitat: (Amb l’esmena proposada per CUP-Poble Actiu d’incloure millores en el funcionament del sistema wifi a les aules d’estudi)


MOCIONS DE CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

 44.- MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER I L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS. (Text sencer moció)

Moció presentada a petició d’entitats que treballen aquests materials i pràctiques a la ciutat, com ara Lacho Baji Cali i La Fundició.

Moció aprovada

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), ERC, ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans, PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, PP i CiU

45.- MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA POSADA EN MARXA DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT, AL BARRI DE CAN SERRA. (Text sencer moció)

Moció aprovada

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans, PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín i PP 

46.- PRECS I PREGUNTES.