El passat 24 de juliol, va tenir lloc el Ple municipal de l’Hospitalet corresponent al mes de juliol i amb aquest ordre del dia.

Entre els temes abordats, destaquem:

 • L’aprovació de tots els tràmits per a la nova residència d’estudiants a Bellvitge.
 • L’aprovació (amb el vot contrari de CUP-Poble Actiu) de la regulació dels Habitatges d’Ús Turístics a la ciutat, feta des d’una modificació del Pla urbanístic. (Consulta aquí les al·legacions a aquesta regulació fetes pel grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat) al·legacions maig’18
 • El reconeixement públic d’una sanció de 500.000 euros, una considerada molt greu, imposada pel TSJC per la denúncia interposada per l’Autoritat Catalana de la Competència, per l’atorgament del serveis funeraris a l’empresa Altima, Serveis Funeraris de l’Hospitalet i Baix Llobregat, amb un demostrat tracte de favor. (llegir més sobre la sentència pel monopoli creat al sector funerari)
 • I, entre les mocions: l’aprovació de la moció que denuncia els crims i assassinats contra activistes i defensores dels drets humans a Colòmbia, el rebuig a la moció demanant un carrer, plaça o parc anomenat 1 d’Octubre a l’Hospitalet de Llobregat, així com el debat creat entorn al recompte i cens de persones sense llar al municipi i que s’explica a aquest article.

Tanmateix, va destacar la presència al Ple de l’Hospitalet de juliol, de membres de la tancada de persones migrades a la Casa de la Reconciliació de Can Serra i de l’assemblea Districte 1 i d’altres CDRs de la ciutat, per a denunciar pintades feixistes a cases particulars de l’Hospitalet.

 A continuació, fem un repàs de totes les votacions dels diferents grups municipals durant el Ple de juliol de 2018 de l’Hospitalet de Llobregat, amb alguns vídeos que recullen el posicionament i vot de CUP-Poble Actiu davant cada tema proposat al Ple.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.- ACORD RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACTA DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 24 D’ABRIL DE 2018, APROVADA DEFINITIVAMENT EL 22 DE MAIG DE 2018. (Documentació)

Acord aprovat per unanimitat

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER A UNA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), Regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), CiU, ERC, PP, Cs, PSC
 • Abstenció: ERCICV-EUiA-Pirates,
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

3.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, PER A LA CREACIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL CARRER DE LA RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ D’UN SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU, A UN EQUIPAMENT DOCENT, I D’UN SÒL DESTINAT A SISTEMA VIARI, A UN SÒL QUE ES DESTINA A SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS ACTUALS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C) DE CARÀCTER ESPORTIU. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, Cs
 • Abstenció: ERC
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates

4.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES AL CARRER JOSÉ AGUSTIN GOYTISOLO, NÚMEROS 9-11 I NÚMERO 13, I AL CARRER MONTSERRAT ROIG, NÚMEROS 10-14, AL SECTOR PEDROSA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CiU, Cs
 • Abstenció: Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, 
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates, ERC

5.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL, AMB RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, Cs
 • Abstenció: ICV-EUiA-Pirates, ERC
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

6.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI K.G.,P. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: CUP-Poble Actiu, ERC, PSC, Regidors no adscrits (Santón i Jiménez)
 • Abstenció: CiU, ICV-EUiA-Pirates, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, Cs
 • En contra:  

7.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P.C.,S. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ERC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-Pirates, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, Cs
 • En contra:  

8.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 41 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 111/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, CUP-Poble Actiu, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ERC
 • Abstenció: CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, Cs
 • En contra:  

9.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 48 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 116/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez) ICV-EUiA-Pirates, ERC
 • Abstenció: CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP,  Cs
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

10.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 51 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 144-145-148 I 150/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, CUP-Poble Actiu, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ICV-EUiA-Pirates, ERC, Cs
 • Abstenció: CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, 
 • En contra:  

11.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 52 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 139-142-143 I 146/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), ERC, Cs, ICV-EUiA-P
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu CiU, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, 
 • En contra:  

12.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 53 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 162/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez)
 • Abstenció: CiU, ICV-EUiA-Pirates, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, 
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, Cs

13.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 54 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 167/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC, CUP-Poble Actiu Regidors no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez)
 • Abstenció: CiU, ICV-EUiA-Pirates, Regidor no adscrit (Martín Hermosín),  PP, 
 • En contra: Cs

Khristian Giménez, portaveu regidor del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, va recordar les mancances que hi ha a l’administració local en la gestió de la cessió d’ús de locals i equipaments municipals cap a les entitats de la ciutat:

14.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A L’ARTICLE 207 DEL TRLRHL, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA, PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS AL 30 DE JUNY DE 2018 (Documentació)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

Des de les 15 a les 31

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

32.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D’AQUEST MUNICIPI (Documentació)

Acord aprovat per unanimitat

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

33.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 6 DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4120 AL 5558. (Documentació).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

34.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 29, 30, 31, 32, 33 I 34 DE 26 I 29 DE JUNY I 3, 10, 13 I 17 DE JULIOL DE 2018, RESPECTIVAMENT. (Documentació)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

 ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

35.- MOCIÓ DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: PSC, Regidor/es  no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), regidor no adscrit Javier Martín Hermosín menys acord 3; CiU, PP -menys acord 3-, Ciutadans (menys acord tercer), 
 • Abstenció: 
 • En contra:  Al acord tercer (PP i Martín Hermosín)

ERC, CiU, CUP-PA

36.- MOCIÓ PER DEDICAR UN ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT AL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE(Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CiU, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:  ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:  Regidor/es  no adscrits (Cristina Santón + Rafael Jiménez), regidor no adscrit (Javier Martín Hermosín), PP, Ciutadans, PSC

 MOCIONS INDIVIDUALS

 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

37.- MOCIÓ PEL CONSENS POLÍTIC I SOCIAL AL VOLTANT DELS GRANS TEMES DE PAÍS. (Documentació)

Acord aprovat després d’afegir esmenes al text de la moció.

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Cristina Santón i Rafael Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans
 • Abstenció: 
 • En contra:  CUP-Poble Actiu 

 CIUTADANS

38.- MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN CENS ANUAL DE PERSONES QUE VIUEN ALS CARRERS DE L’HOSPITALET. (Documentació)

Moció aprovada parcialment (només acords 2 i 4)

 • A favor: Regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, ERC, PP, CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-P (acords 2 i 4)
 • Abstenció:  CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-P (menys acords 2 i 4)
 • En contra:  Regidores no adscrites (Cristina Santón + Rafael Jiménez), PSC

39.- MOCIÓ PER EXIGIR L’EFECTIVA TRANSPARÈNCIA DE LA COMPTABILITAT DELS GRUPS MUNICIPALS EN LES ASSIGNACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET. (Documentació)

 • A favor: Regidor no adscrit Martín Hermosín, ERC, PP,  CUP-Poble Actiu (acords 2 i 4), CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:  ICV-EUia-P 
 • En contra: Regidores no adscrites (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CiU, PSC

Per saber més sobre aquest tema, pots llegir aquest article a la nostra web. 

 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA

UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

40.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, LA SEGURETAT I LA COBERTURA VERDA AL CARRER BRUC. (Documentació)

Moció aprovada 

 • A favor: Regidor no adscrit Martín Hermosín, Regidores no adscrites (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, Ciutadans, CiU, ERC, PP, PSC

41.- MOCIÓ PER DEMANAR LA RETIRADA DE LA PROVA PILOT DE REDUCCIÓ HORÀRIA ALS CENTRES DE SALUT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor:Regidor no adscrit Martín Hermosín, Regidores no adscrites (Cristina Santón + Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, Ciutadans, CiU, PP, PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  ERC 

42.- MOCIÓ PER UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS USOS DEL SOLAR ENTRE TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER DE LA FEIXA LLARGA. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: CUP-Poble Actiu, Ciutadans, CiU, ERC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, PP
 • En contra:   Regidores no adscrites (Cristina Santón + Rafael Jiménez), PSC

 PARTIT POPULAR

43.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA PER A LES PERSONES QUE VIUEN SOLES DE MANERA NO DESITJADA. (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

El portaveu de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, Khristian Giménez, denuncia la hipocresia del Partit Popular respecte a les seves polítiques davant la gent gran.

 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

44.- MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL DE L’HOSPITALET. (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

En el debat, el portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, Khristian Giménez, va voler recordar a l’equip de Govern del PSC les múltiples promeses incomplides sobre Can Trinxet.

45.- MOCIÓ PER LA IDENTIFICACIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A L’HOSPITALET I L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “AMIANT ZERO A EUROPA”. (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

46.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA DE L’ALLIBERAMENT FISCAL. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU
 • Abstenció:  
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, Regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Cristina Santón i Rafael Jiménez), ERC, PP, Ciutadans i PSC

47.- MOCIÓ PER MILLORAR L’ESPAI AMB BANCS DE LA PLAÇA DEL MERCAT DE COLLBLANC. (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

48.- MOCIÓ PER MODIFICAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Martín Hermosin, CUP-Poble Actiu, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: 
 • En contra:  Regidors/es no adscrits  (Cristina Santón i Rafael Jiménez) PSC

49.- PRECS I PREGUNTES.