El Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, corresponent al mes de setembre de 2018, va comptar amb aquest ordre del dia.

Entre els temes debatuts, va destacar la presència de membres de la Tancada de persones migrades de l’Hospitalet que van mostrar les seves demandes, recollides a la moció conjunta sobre el padró universal i l’eradicació de les taxes abusives per a l’elaboració d’informes obligatoris, com ara els informes d’arrelament o de re-agrupament familiar.

Roda de premsa de la Tancada de persones migrades a l’Hospitalet, a la porta de l’Ajuntament, just abans de començar el Ple municipal de setembre 2018

Tanmateix, es van aprovar provisionalment els preus públics i les modificacions de les ordenances fiscals corresponents a l’any 2019 (pendets de rebre al·legacions, en la fase d’exposició pública). Bona part del protagonisme al Ple, el va protagonitzar el debat sobre la commemoració del Referèndum de l’1 d’octubre i la moció contra les amenaces i agressions feixistes que s’han produit durant els últims mesos, al nostre municipi.

Comissió Alcaldia / Presidència:

1) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (3R. TRIMESTRE 2018) (Documentació). No es vota.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

2) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2019 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez) i PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, ICV-EUiA-P, Cs, PP 
 • En contra:  ERC, CUP-Poble Actiu

3) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI M. P., G. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), ERC i PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, PP, ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu
 • En contra:

4) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B. M., M. V. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), ERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EuiA-P i PSC
 • Abstenció:  Regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, Cs, PP 
 • En contra:  

5) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT. EXERCICI 2018

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), ERC, ICV-EUiA-P, CiU, Cs i PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, PP
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

6) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 169/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez) i PSC
 • Abstenció: Regidor no adscrit Martín Hermosín, PP, CiU, ERC, Cs
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P

7) RESTAR ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE CONTROL FINANCER REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 220 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I DE L’ARTICLE 36 DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (Documentació). No es vota.

8) RESTAR ASSABENTAT, DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL NÚM. 67/2018, “INFORME ANUAL SOBRE ELS ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET CONTRARIES A LES OBJECCIONS DE LA INTERVENCIÓ I SOBRE LES ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS”, EMÈS AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017 I DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 218.3 DEL TRLHL I DEL RCI (Documentació). No es vota.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 (Documentació).

Aquest punt, tot i estar inclòs dins de l’ordre del dia del Ple municipal de setembre,  no es va votar a la mateixa sessió plenària, sinó una setmana abans, el dimarts 18 de setembre.

 • A favor: PSC + 1 regidor no adscrit adjunt al Govern
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, ERC, CIU, PP, regidor no adscrit Hermosín, Ciutadans
 • En contra:

ICV-EUiA-Pirates i un dels regidors no adscrits adjunts al Govern local, no van votar per absència a la convocatòria de la comissió especial de comptes 2017.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

Des del punt 10 al 13 són sancions per la llei de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. En aquest tipus de sancions, CUP-Poble Actiu l’Hospitalet sempre s’absté.

14) ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET – PACTE SALUT I BENESTAR 2018-2021– (Documentació). 

 • A favor: PSC, regidors no adscrits (Santón, Jiménez i Hermosín), CiU, ERC, PP, Cs, ICV-Euia-P i PSC  
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu l’Hospitalet
 • En contra:  

 CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

15) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5559 AL 6299 ). No es vota. 

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

16) DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 35, 36, 37 I 38 DE 24 I 31 DE JULIOL I 4 I 12 DE SETEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. No es vota. 

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES-E i CiU

17) MOCIÓ DE SUPORT A L’EXHUMACIÓ DE LES RESTES MORTALS DEL DICTADOR FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. (Text sencer moció)  

Moció aprovada

 • A favor: PSC, ICV-EUiA-Pirates, regidors no adscrits (Santón i Jiménez), ERC, Ciutadans, CiU i CUP-PA
 • Abstenció: regidor no adscrit (Martín Hermosín), PP
 • En contra:  

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CUP-PA

18) MOCIÓ PER IMPLEMENTAR DE MANERA EFECTIVA I PER A TOTHOM EL DRET A L’EMPADRONAMENT I PER LA GRATUÏTAT DE LES TAXES D’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA. (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU, ERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, Ciutadans
 • Abstenció: regidor no adscrit (Martín Hermosín), PP, 
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC

ERC, CiU, CUP-PA

19) MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017 (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU, ERC, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: ICV-EUiA-P
 • En contra:  regidor no adscrit (Martín Hermosín), regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PP, Cs, PSC

ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CiU

20) MOCIÓ PER DESVINCULAR LA CIUTAT DE LA ULTRADRETA.  (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU, ERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P (acords 1, 2, 6 i 7 )
 • Abstenció: ICV-EUiA-P (acords 3, 4 i 5)
 • En contra:  regidor no adscrit (Martín Hermosín), regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PP, Cs, PSC

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

21) MOCIÓ PER FER EFECTIVA LA TRANSPARÈNCIA EN LES DESPESES D’ATENCIÓ PROTOCOLÀRIA I REPRESENTATIUS DELS MEMBRES DEL GOVERN. (Text sencer de la moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez i Martín Hermosín), CiU, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, PP, Cs i PSC
 • Abstenció: ICV-EuiA-Pirates
 • En contra:  

22) MOCIÓ PER UN ACORD POLÍTIC PER A EQUIPARAR L’IBI DE L’HOSPITALET AMB ELS MUNICIPIS DEL NOSTRE ENTORN. (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: regidor no adscrit Martín Hermosín, PP i Cs
 • Abstenció: ERC, CiU, 
 • En contra: regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez) , CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates i PSC 

 ICV-EUiA-PIRATES-E:

23) MOCIÓ PER FOMENTAR LA XARXA D’ESCOLES BRESSOLS A LA CIUTAT. (Text sencer de la moció

Moció rebutjada

 • A favor: regidor no adscrit (Martín Hermosín), CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans
 • Abstenció: PP
 • En contra:  Regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez) i PSC

24) MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DE DEFENSOR/A DE LES GENERACIONS FUTURES. (Text sencer de la moció)

Moció aprovada per unanimitat 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

25) MOCIÓ PROPOSANT LA CELEBRACIÓ D’UN PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI SOBRE NETEJA, RESIDUS, INCIVISME I SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ PER ESTABLIR MESURES EFICIENTS PER ACABAR AMB LA BRUTÍCIA I L’INCIVISME A L’HOSPITALET. (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CiU, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates, CUP-Poble Actiu (acords 2, 3, 5, 6)
 • Abstenció: regidor no adscrit (Martín Hermosín) CUP-Poble Actiu (acord 1), CiU, PP
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), CUP-Poble Actiu (acord 4) i PSC

26) MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) QUE PROMOU LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC).  (Text sencer de la moció)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CUP-Poble Actiu, 
 • Abstenció: ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:   regidors/es no adscrits (Santón, Jiménez i Martín Hermosín), CiU, Ciutadans, PSC, PP

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

27) MOCIÓ PER REDACTAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.  (Text sencer de la moció) Aquesta moció es queda sobre la taula, congelada fins al pròxim Ple municipal d’octubre. 

28) MOCIÓ PER REORDENAR I ARRANJAR L’ENTORN DE L’AVINGUDA DE VENTURA I GASSOL. (Text sencer de la moció)

Moció aprovada per unanimitat

 29) PRECS I PREGUNTES.

Khristian Giménez, portaveu/regidor del grup municipal CUP-Poble Actiu va preguntar a l’alcaldessa sobre el video que es pot consultar al perfil de Twitter de @EsRacismo: