El passat 23 d’octubre, va tenir lloc el Ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, corresponent al mes d’octubre de 2018.

Aquest va ser l’ordre del dia del Ple:

A continuació fem un repàs sobre el conjunt i detall de cadascuna de les votacions dins del Ple d’octubre 2018, que va començar amb la lectura del text corresponent a la Declaració Institucional consensuada per tots els grups municipals, per llençar un missatge com a institució, amb motiu del pròxim 25-N:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. (Text sencer)


Dins de la comissió de Presidència, es van sotmetre a votació les següents qüestions:

1.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017 I 27 DE FEBRER DE 2018 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), PSC, CiU, ERC, Cs, ICV-EUiA-P, PP
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2.- DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS A TIPUS SANITARI-ASSISTENCIAL, DOCENT, CULTURAL I ESPORTIU D’UN EQUIPAMENT SITUAT A L’ANTIGA FÀBRICA DE FILATS I TEIXITS GODÓ I TRIAS A LA PLAÇA EUROPA, 58, BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC, CiU
 • Abstenció:  ERC, regidor no adscrit Martín Hermosín, PP
 • En contra:  Cs, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P,

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT A 31 DESEMBRE DE 2017 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), PSC, ERC, PP
 • Abstenció: CiU, Cs, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P,
 • En contra:  

4.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 69 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS  EXPEDIENTS 188 I 189/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, 190/2018 DE BAIXA PER ANUL.LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 191/2018 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC, ICV-EUiA-P,
 • Abstenció: regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, ERC, Cs, PP
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

5.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 71 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 192/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 193/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC, ICV-EUiA-P,
 • Abstenció: regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, ERC, Cs, PP
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

6.- DICTAMEN RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2018 (2N TRIMESTRE 2018) (Documentació). No es vota

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI EXTRAORDINÀRIA

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN D’EDUCACIÓ

7.- ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, APROVATS PEL PLE DEL CPNL EL 06/07/2017 I PER ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT GOV/43/2018, DE 10 DE JULIOL, PUBLICAT AL DOGC NÚMERO 7662 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor:  regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), PSC, CiU, ERC, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu, PP
 • Abstenció: Cs
 • En contra:  

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

8.- ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL NOU REDACTAT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D’AQUEST MUNICIPI (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor:  regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), PSC, Cs, CiU, ERC, ICV-EUIA-P, PP
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 12 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6300 AL 7132. (Documentació). No es vota

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

10.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 39, 40, 41, 42 I 43 DE 18 I 25 DE SETEMBRE I DE 2, 9 I 16 D’OCTUBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (Documentació). No es vota

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

11.- ATESA LA PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT “ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’HOSPITALET”, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE A L’HOSPITALET.

 MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

13.- MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES DESTINADES A L’ACCÉS A L’HABITATGE DIGNE (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUIA-P,  Cs, PP, PSC, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: 
 • En contra:  

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E

14.- MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL MANIFEST, SOL·LICITANT QUE L’ACADÈMIA SUECA MODIFIQUI LES SEVES NORMES I ATORGUI A FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMI NOBEL DE LITERATURA A TÍTOL PÒSTUM. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu, Cs, PP, PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  

ERC, CIU, CUP-PA

15.- MOCIÓ PROPOSANT REPARAR I RESTAURAR EL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS I MILLORAR EL MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ DE LA SEVA PLAÇA. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín -menys acords 1 i 3-, Santón i Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu, PP (menys acords 1 i 3), PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  

MOCIONS INDIVIDUALS

 PSC

16.- MOCIÓ PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT ANTIFEIXISTA (Text moció 

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, ERC, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu, Cs, PP, PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  

 

CIUTADANS

17.- MOCIÓN PARA REVERTIR EL MODELO DE CIUDAD DE DOS VELOCIDADES DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció rebutjada

 • A favor: regidor no adscrit Martín Hermosín, CiU, PP, ERC, CUP-Poble Actiu (acords 2 i 5)
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu (acords 1, 3 i 4), ICV-EUiA-P,
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC

Respecte a la moció sobre renovació urbana i contra la ciutat de dues velocitats que planteja Ciutadans, avanço que votarem els acords per separat. I ho farem perquè, de nou, una moció de Ciutadans apunta cap a un problema important per a a CUP-Poble Actiu, com és la necessitat del replantejament de l’urbanisme a la ciutat, i a més a més, ho fa vinculant al redactat de la moció, a  la necessitat de resposta prioritària a les necessitats reals de les veïnes, i des de la realitat immobiliària que patim actualment. Això seria positiu, per a nosaltres.

Tanmateix, ens trobem de nou com Ciutadans posa sobre la taula un problema important, i en comptes d’abordar-lo des d’un anàlisi de la realitat del nostre municipi, fent-hi partícips als actors socials de la ciutat, amb molt a dir al respecte, i amb un estudi i diagnosi seriós de la concreció de l’Hospitalet, en comptes de fer tot això … Ciutadans fa ens presenta tota una bateria de documentació: pactes europeus, cartes i recomanacions de l’ONU, ministerials, plans de la Generalitat… d’allà n’extreu conceptes, paraules i bones intencions… els barreja, i proposa una moció plena de llocs comuns i eixos elementals en matèria d’urbanisme, però buida de concreció, de propostes en ferm, ni tant sols s’apunta la necessitat municipal de comptar amb un estudi global, de la problemàtica real a la ciutat.

I és per aquest motiu que trobem que la moció no està aterrada a la realitat de l’Hospitalet, i per tant que no podem votar-la favorablement.

PRIMER:  abstenció, perquè al entendre del nostre grup municipal, no s’apliquen uns criteris que expliquin en què consisteixen aquestes millores, no s’explica quins equipaments es creuen necessaris, quines infraestructures…

SEGON: A favor

TERCER: Abstenció

QUART: Abstenció, per la total delegació a les institucions de la diagnosi de necessitats del nostre municipi en matèria d’habitatge

CINQUÈ: A favor

18.- MOCIÓN PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN DE PLAGAS EN L’HOSPITALET.  (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, PP, PSC, ERC, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates
 • Abstenció: 
 • En contra:  

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E

19.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’ESPAIS D’EMPRENEDORIA (COWORKINGS) MUNICIPALS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Text moció)

Moció Aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, ERC, PP, PSC, Cs, PSC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

20.- MOCIÓ PER A L’ERADICACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (Text moció 

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), CiU, CUP-Poble Actiu, ERC, PP, Cs, PSC
 • Abstenció:  
 • En contra:  

PARTIT POPULAR

21.- MOCIÓN PARA APOYAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA QUE LA LISTA MÁS VOTADA GOBIERNE EN LOS AYUNTAMIENTOS. (Text moció) Aquesta moció queda sobre la taula i es retira de l’ordre del dia del Ple municipal de l’Hospitalet, del mes d’octubre.   


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

22.- MOCIÓ PROPOSANT UN PLA DE XOC CONTRA ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSITC (HUT)  IL·LEGALS DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P, 
 • Abstenció: regidor no adscrit Martín Hermosín, PP, Cs
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), PSC

23.- MOCIÓ PROPOSANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA PILOT DE CREACIÓ D’UNA ZONA TARONJA GRATUÏTA AMB LÍMIT DE TEMPS PER IMPULSAR LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, CiU,
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), PP, ICV-EUiA-P, Cs, PSC, 

 

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

24.- MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES A L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció rebutjada

 • A favor: regidor no adscrit (Martín Hermosín), ERC, PP, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu (acord 1 i 3)
 • Abstenció: 
 • En contra:  regidors/es no adscrits (Santón i Jiménez), Cs, CUP-Poble Actiu (acord 2), PSC

25.- MOCIÓ PER PROHIBIR ELS PISOS RUSC A L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció Aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), ERC, PP, ICV-EUIA-P, Cs, CUP-Poble Actiu, PSC
 • Abstenció: 
 • En contra:  

26.- MOCIÓ PERQUÈ CADA BARRI TINGUI UN PIPICAN O UNA ÀREA D’ESBARJO PER A GOSSOS. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Martín Hermosín, Santón i Jiménez), ERC, PP, ICV-EUIA-P, Cs, CUP-Poble Actiu (acord 3), PSC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu (acords 1 i 2)
 • En contra:  

27.- PRECS I PREGUNTES.