El passat dimarts 27 de novembre va tenir lloc el Ple municipal del mes de novembre de 2018, amb el següent ordre del dia:

En aquest cas, entre els temes que es van abordar, destaquem un parell de punts, abans de començar amb la descripció de les votacions corresponents de cadascun dels acords plenaris.

En primer lloc, es va aprovar inicialment amb el vot favorable de PSC, PP i CiU, el canvi de qualificació del sól industrial per tal de fer possible que es construeixin fins a 12 o 13 hotels als carrers al voltant de la Fira i de la Plaça Europa. Un canvi urbanístic inicial que es podrà al·legar, per part de les veïnes i agents afectats, fins al proper mes de gener.

Tanmateix, destaca dins de l’ordre del dia del Ple de novembre de 2018, la decisió final de la comissió del Nomenclàtor de la ciutat. Un acord, on no es recullen cap de les propostes emeses i algunes, com ara la relativa al 28 de juny, en memòria de la lluita LGTBI, aprovades fins i tot al Ple municipal. I d’altres, com la proposta de la #PlaçaPedroAlvarez, defensades per desenes d’entitats i col·lectius de la ciutat.

Per últim, volem denunciar, un cop més, la decisió discrecional de l’Alcaldessa Núria Marín, com a presidenta del Ple, d’aturar la sessió a les 00:00 hores. Una decisió que va tornar a fer efectiva durant aquest Ple, deixant a la CUP-Poble Actiu sense prou temps per defensar i debatre la moció individual que es presentava des d’aquest propi grup municipal. Motiu que va provocar que l’esmentada moció sobre municipalització de serveis públics, quedés sobre la taula un cop més.

PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

1.- PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR I LA SEVA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (Documentació).

2.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU I LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS (Documentació).

3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7776/2018, 31 D’OCTUBRE, RELATIU A DETERMINAR QUE LA PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EXERCEIXI EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA (Documentació).

4.- ACORD RELATIU A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

5.- ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER I 23 D’OCTUBRE DE 2018 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín),CiU, PP, ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

6.- ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN EL PLENARI DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, ERC, ICV-EUiA-P, Ciutadans
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 7859/2018, DE 7 DE NOVEMBRE, I 8060/2018, DE 13 DE NOVEMBRE, RELATIUS AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL I ESMENA D’ERROR MATERIAL, RESPECTIVAMENT (Documentació)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

8.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS HOTELER AL SUD DE LA GRANVIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (A L’ENTORN DE LA FIRA I DE L’EIX DE LA GRANVIA) (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón), CiU, PP, Ciutadans
 • Abstenció: Pedro Alonso, Javier M. Hermosín
 • En contra:   ERC, ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu

9.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL PERI DEL SECTOR COLLBLANC, ÀMBIT QUE ABASTA LA UNITAT D’ACTUACIÓ UB5, AMPLIADA, DEL PERI DE COLLBLANC (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón), CiU, Ciutadans
 • Abstenció: Pedro Alonso, Javier M. Hermosín, PP, ERC
 • En contra:  ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

10.- ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, ERC, Ciutadans
 • Abstenció: ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

11.- ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), PP, Ciutadans
 • Abstenció: ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu
 • En contra:  

  HISENDA I SERVEIS CENTRALS

12.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.09.2018 (3R TRIMESTRE 2018) (Documentació).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS  REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

13.- DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, PEL CURS 2017-2018, PER LA QUANTITAT DE 1.447.219,03 € (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, ERC, Ciutadans
 • Abstenció: ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:  CUP-Poble Actiu

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

14.- ACORD RELATIU A L’APROVACIO D’UN NOU TEXT REFÒS DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), PP, Ciutadans,
 • Abstenció: CiU
 • En contra:  CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-Pirates, 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

15.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 10 D’OCTUBRE AL 13 DE NOVEMBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7133 AL 8100. (Documentació).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

16.-DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 44, 45, 46 I 47 DE 23 I 30 D’OCTUBRE I 6 I 13 DE NOVEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (Documentació)


MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

 PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E: 

17.- MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor:  Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso), PP, Ciutadans, CUP-Poble Actiu, PSC i ICV-EUIA-P
 • Abstenció: CiU, ERC
 • En contra: 

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E 

18.- MOCIÓ DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: PSC, ICV-EUiA-P, Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso), CUP-Poble Actiu, PP, Ciutadans, 
 • Abstenció: CiU, ERC
 • En contra: 

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU, CUP-PA

19.- MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D’ARMES ESPANYOLES A LA COALICIÓ SAUDITA QUE INTERVÉ AL CONFLICTE DEL IEMEN. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: ICV-EUiA-P, ERC, CiU, CUP-Poble Actiu, Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón), PSC
 • Abstenció: Ciutadans, Regidors no adscrits ex PP (Pedro Alonso, Javier M Hermosín)
 • En contra: PP

ERC, CIU, CUP-PA

20.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST SOM EL 80%. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: ICV-EUIA-Pirates, ERC, CIU, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció:
 • En contra:  PSC, Ciutadans, PP, Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso)

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

21.- MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS PER A LA SALUT I DE L’ABÚS ALS CONSUMIDORS DE LES PSEUDOTERÀPIES SENSE FONAMENT CIENTÍFIC. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Ciutadans, CiU (acords 1, 2, 3 i 6), regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (2, 5 i 6) CUP-Poble Actiu (acords 4, 5 i 6).
 • Abstenció: PP, ERC, PSC, regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (acords 1, 3, 4) CiU (acords4 i 5) CUP-Poble Actiu (acords 1, 2, 3)
 • En contra: regidors/es no adscrits Rafael Jiménez, Cristina Santón, PSC, 

22.- MOCIÓ PER MILLORAR LA PREVENCIÓ DE L’ADDICCIÓ AL JOC I ALTRES ADDICCIONS CONDUCTUALS. (Documentació)

Moció aprovada

  • A favor: PP, ERC, PSC, CiU, CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans
  • Abstenció: 
  • En contra: Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón) 

 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E

23.- MOCIÓ PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón, ), CiU, ERC, CUP-Poble Actiu (menys acord 5)
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu (acord 5)
 • En contra:  PSC, regidors no adscrits Javier M. Hermosín, Pedro Alonso, PP


24.- MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA T-MOBILITAT. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: ICV-EUiA-Pirates, CiU (menys acord 1), ERC, PP, CUP-Poble Actiu (a l’acord 3)
 • Abstenció: PSC, Ciutadans, CUP-Poble Actiu (acords primer, segon i quart)
 • En contra:  Regidors/es no adscrits (Rafa Jiménez, Cristina Santón, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso)

  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

25.- MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES VICTIMES DELS BOMBARDEJOS FEIXISTES I LA RECUPERACIÓ DELS REFUGIS ANTIAERIS DE L’HOSPITALET. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón) regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (menys acord 5), CiU, ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: Regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M. Hermosín (acord 5)
 • En contra:  PP

26.- MOCIÓ PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE L’HOSPITALET. (Documentació) (aquesta moció es queda sobre la taula fins el proper Ple, per decisió del grup proposant)


27.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES, LES LLIBERTATS FONAMENTALS, EL DIÀLEG I PER L’ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU, ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu (menys acord 3)
 • Abstenció:
 • En contra: regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez, Cristina Santón, Pedro Alonso i Javier M. Hermosín), PP, PSC

 PARTIT POPULAR

28.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT UN CENTRE D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES A L’HOSPITALET. (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Ciu, PP i Ciutadans, ICV-EUIA-Pirates
 • Abstenció: regidors no adscrits Hermosín i Alonso, CUP-Poble Actiu, ERC
 • En contra: regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), PSC

29.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET. (Documentació) Aquesta moció es queda sobre la taula.

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

30.- MOCIÓ PER CREAR MÉS ESPAIS D’APARCAMENT A LA CIUTAT. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín, Pedro Alonso) PP i PSC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, ERC, Ciutadans
 • En contra: regidors/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez), ICV-EUIA-Pirates

31.- MOCIÓ PER RECONVERTIR I DONAR UN NOU ÚS ALS QUIOSCOS TANCATS DE LA NOSTRA CIUTAT. (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso),   CUP-Poble Actiu, PP, ERC, ICV-EUIA-Pirates, Ciutadans, 
 • Abstenció: 
 • En contra: 

CUP-POBLE ACTIU

32.- MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS. (Documentació) 

Arribat aquest punt, essent les 23:50 hores i previ avís de la limitació horària de la sessió plenària per part de l’Alcaldessa, el portaveu de la CUP-Poble Actiu , Khristian Giménez, visiblement enutjat ha abandonat el Ple per no poder explicar i debatre com cal, la moció relativa a la remunicipalització de serveis. Per tant, aquesta es queda sobre la taula fins al següent Ple ordinari de l’Hospitalet de Llobregat.

33 PRECS I PREGUNTES.