El Ple ordinari de desembre 2018 va estar molt marcat per la data: 21D.

En aquesta ocasió, amb motiu de les festes de Nadal, la sessió plenària es va celebrar el divendres 21D, en horari de matí. El grup municipal CUP-Poble Actiu va tenir un debat intern sobre com seria la seva participació durant una jornada marcada per les nombroses convocatòries reivindicatives contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, quan es complia un any de les eleccions imposades pel 155. Per aquest motiu, el portaveu del grup municipal, Khristian Giménez, va començar la seva intervenció al Ple, explicant que segons com es desenvolupés el matí, abandonaria el Ple com a gest de solidaritat amb els/les manifestants i en simptonia amb les mobilitzacions de protesta.

Ple de desembre 2018, amb el següent ordre del dia .

PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:  ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Els quatre primer punts informatius, fan referència a canvis en la composició de les comissions per l’expulsió del Regidor Pedro Alonso del PP i el canvi de la nova portaveu del Partit Popular. No es voten:

1) DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 8888/2018, DE 4 DE DESEMBRE, RELATIU A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (Documentació).

2) DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 8889/2018, DE 4 DE DESEMBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT PELS DECRETS 443/2018, DE 23 DE GENER I 1570/2018, DE 9 DE MARÇ (Documentació).

3) DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8892/2018, DE 4 DE DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, DETERMINADA PEL DECRET 6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE I POSTERIOR MODIFICACIÓ PEL DECRET 4278/2016, DE 26 DE MAIG (Documentació).

4) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (4t. TRIMESTRE 2018) (Documentació).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

5) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ I.U.,R. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: PSC i regidor/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez)
 • Abstenció: Regidors no adscrits (Javier M. Hermosín, Pedro Alonso), PP, ERC, CiU,  CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P,  Ciutadans
 • En contra:

6) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2019 (Documentació).

Durant la seva intervenció, el portaveu/regidor de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, Khristian Giménez, va fer un repàs de les al·legacions presentades i no acceptades per part del PSC, per a la modificació de les ordenances fiscals 2019.

Acord aprovat

 • A favor: PSC i regidor/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez)
 • Abstenció: Regidors no adscrits (Javier M. Hermosín, Pedro Alonso)
 • En contra: PP, CiU, CUP-Poble Actiu, ERC, Ciutadans, ICV-EUIA-Pirates 

7) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT (Documentació).

Per l’any 2019, el pressuposto de l’Ajuntament de l’Hospitalet compta amb gairebé 248 milions d’euros disponibles. Una xifra que considerem prou elevada com per fer front a la situació d’emgerència social i de pobresa que existeix a la ciutat. 

A continuació, el posicionament del grup municipal CUP-Poble Actiu davant aquest pressupost presentat i aprovat inicialment, al Ple de desembre 2018.

Acord aprovat

 • A favor: PSC i regidor/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez)
 • Abstenció: Regidors no adscrits (Javier M. Hermosín, Pedro Alonso)
 • En contra: PP, CiU, CUP-Poble Actiu, ERC, Ciutadans, ICV-EUIA-Pirates 

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

8) ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: PSC i regidor/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso),  Ciutadans, CiU
 • Abstenció:  ICV-EUIA-P, 
 • En contra: PP, CUP-Poble Actiu, ERC

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI: BENESTAR I DRETS SOCIALS

9) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2018-2019 (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: PSC, regidors no adscrits (Cristina Santón,  Rafael Jiménez, Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CiU, PP, ERC, Ciutadans, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: ICV-EUiA-Pirates
 • En contra:

10) ACORD RELATIU A LA INADMISSIÓ D’UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ AL SR. R. P. R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA320/17PA (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: PSC, regidors no adscrits (Cristina Santón,  Rafael Jiménez, Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CiU, PP, ICV-EUIA-P, ERC, 
 • Abstenció: Ciutadans, CUP-Poble Actiu
 • En contra:

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

11) ACORD PER A RATIFICAR L’ADDENDA DE LA PRÒRROGA, PER A L’ANY 2018, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI (Documentació).

Acord aprovat

 • A favor: PSC, regidors no adscrits (Cristina Santón,  Rafael Jiménez, Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CiU, PP, ICV-EUIA-P, ERC, Ciutadans
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu
 • En contra:

 

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

12) DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 48, 49, 50 I 51 DE 20 I 27 DE NOVEMBRE I DE 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (Documentació)

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

13) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 14 DE NOVEMBRE AL 11 DE DESEMBRE DE 2018 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8101 AL 9174. (Documentació)

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: MOCIONS CONJUNTES

15) MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT. ( Moció presentada per PSC amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES) (Moció sencera)

Moció aprovada per unanimitat

16) MOCIÓ SOBRE LA PROVA PILOT POSADA EN MARXA PER L’AJUNTAMENT AMB L’EMPRESA MOBIKE I ELS PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT GENERATS. (moció presentada per ERC, PP, CIU i CUP-Poble Actiu) (Moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CiU, PP i CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-Pirates,  Ciutadans
 • Abstenció: regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M. Hermosín)
 • En contra: Regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), PSCDurant el Ple, el portaveu Khristian Giménez va explicar perquè oposar-se al model de Mobike no és oposar-se a la mobilitat sostenible i tampoc a l’ús de la bicicleta. En la seva segona rèplica va exigir el compliment de les condicions i punts recollits a la llicència temporal d’ocupació de la via pública que regeix l’autorització a Mobike per operar a la ciutat, recordant que el seu incompliment comporta la resolució del contracte o rescissió de la llicència municipal, segons es marca en el seu marc normatiu.

17) MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM. (moció presentada per CIU amb l’adhesió d’ERC i CUP-Poble Actiu) Finalment aquesta moció va quedar sobre la taula  (Moció sencera) Però, el grup municipal CUP-Poble Actiu va aprofitar per donar veu a la vaga de fam dels presos socials en lluita, instant als responsables penitenciaris de l’Estat espanyol i de la Generalitat a obrir taules de negociació amb els/les recluses en vaga de fam:

18) MOCIÓ PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE L’HOSPITALET. (Moció presentada per ERC i CUP-Poble Actiu) (Moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor: ERC, CUP-Poble Actiu, CiU
 • Abstenció: ICV-EUiA-Pirates,  
 • En contra: Regidors/es no adscrits (Cristina Santón, Rafa Jiménez, Javier M. Hermosín, Pedro Alonso), PP, Ciutadans, PSC

MOCIONS INDIVIDUALS

Arribat aquest punt, tenint en compte les càrregues policials del matí i en un moment d’especial tensió a les manifestacions i mobilitzacions convocades arreu de Catalunya, en protesta per la celebració del Consell de ministres a Barcelona, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu van decidir abandonar el Ple. Però, per voluntat de l’Alcadessa els tres portaveus es van veure forçats a esperar fins al següent torn de paraula, per tal de fer oficial la seva decisió de deixar sobre la taula la resta de les mocions presentades individualment per cadascun dels grups.

No obstant això, aquesta moció del PSC va ser l’única moció individual que es va debatre i votar a continuació al Ple. La resta de grups municipals, davant l’abandonament de tres grups de l’oposició, van decidir deixar també les seves mocions individuals sobre la taula i donar per finalitzat l’últim Ple municipal de l’any 2018 de l’Hospitalet de Llobregat.