El passat divendres 25 de gener, va tenir lloc el primer Ple municipal de l’Hospitalet de l’any 2019, amb el següent ordre del dia:

A continuació, fem un recull de totes les votacions i assumptes abordats al Ple municipal de gener 2019 de l’Hospitalet de Llobregat:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1) DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 9409/2018, DE 19 DE DESEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL No se vota

Es tracta d’un decret, adreçat a tramitar el nomenament del nou assessor del grup municipal del PP.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

2) ACORD RELATIU AL DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A L’APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT I LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS

Aquest punt, finalment es retira de l’ordre del dia. El Govern municipal informa als grups municipals, en Junta de Portaveus, que han rebut una proposta de col·laboració amb la Generalitat sobre la gestió d’aquesta taxa i que estan estudiant aquesta proposta.

3) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI S.M.,A. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), ERC, ICV-EUIA-Pirates, PSC
 • Abstenció: regidors no adscrits (Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, Ciutadans
 • En contra: CUP-Poble Actiu

4) ACORD RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA, LA COMPATIBILITAT CONCEDIDA AL FUNCIONARI INTERÍ L.P.A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

Acord aprovat

 • A favor: regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), ERC, ICV-EUIA-Pirates, CUP-Poble Actiu, PSC
 • Abstenció: regidors no adscrits (Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, PP, Ciutadans
 • En contra:

5) DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 9855/2018, DE 31 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2019, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 (No es vota).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

6 – 18 ACORDS RELATIUS A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS PER  GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Acords aprovats

El grup municipal CUP-Poble Actiu sempre vota abstenció en aquest tipus de sancions derivades de la normativa de tinença de gossos potencialment perillosos.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

 

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS / MOCIONS INDIVIDUALS

 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

21.-MOCIÓ DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


22)MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, FÍSICA, PLURIDISCAPACITAT, SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRECOÇ. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


CIUTADANS

23) MOCIÓ PER DONAR COMPLIMENT A LA «MOCIÓ PER RECUPERAR ELS SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS MÉS ECONÒMICS QUE HAN ESTAT SUPRIMITS DELS PREUS PÚBLICS FUNERARIS D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018» APROVADA PER AQUEST PLE EL 27-02-2018. (Text moció)

Moció aprovada parcialment (aprovats acords 1, 3 i 5)

  • A favor: Regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (acords 1, 3 , 5 ), CiU, PP, ERC, ICV-EUIA-Pirates, CUP-Poble Actiu
  • Abstenció: Regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (acords 2 i 4 )
  • En contra: Regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) i PSC


24) MOCIÓ PER A LA CORRECTA GESTIÓ I SUFICIENT DOTACIÓ DE RECURSOS DE LA GUARDIA URBANA DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció rebutjada

 • A favor: Regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (acords 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10), CiU, PP, ERC, ICV-EUIA-Pirates (acords 3-10) CUP-Poble Actiu (acord 8)
 • Abstenció:  Regidors no adscrits Pedro Alonso i Javier M Hermosín (acords 2 i 8), ICV-EUIA-pirates (acords 1 i 2). 
 • En contra: Regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) i PSC, CUP-Poble Actiu (menys acord 8)


INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E

25) MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


26)MOCIÓ PER L’URBANISME RESPONSABLE AL POLIESPORTIU DEL GASÒMETRE. (Text moció)

Aprofitant el torn de paraula del posicionament de grup de CUP-Poble Actiu respecte a aquesta moció, el portaveu del grup municipal, Khristian Giménez, ha fet lectura del comunicat emès conjuntament des de l’Associació de Veïns/es Som Santa Eulàlia i la Plataforma Mulla’t per Santa Eulàlia:

Moció rebutjada

 • A favor: CUP-Poble Actiu, regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M Hermosín), PP, ICV-EUIA-Pirates
 • Abstenció: ERC i CIU
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), PSC, Ciutadans 

Un grup de veïns del barri de Santa Eulàlia va mostrar el seu rebuig a l’actitud del Govern, respecte als canvis de plantejament del projecte del Poliesportiu al Gasòmetre.


27) MOCIÓ PEL FOMENT DEL RECICLATGE D’OLI. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

28) MOCIÓ PER REDUIR L’ÚS DE PLÀSTICS A L’HOSPITALET. (Text moció)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CiU (menys acord 3), CUP-Poble Actiu, PP, ICV-EUiA-Pirates
 • Abstenció: regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M Hermosín),
 • En contra:

29) MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNES ORDENANCES PER LA COMUNICACIÓ NO SEXISTA. (Text moció)

Acord aprovat

 • A favor:  Regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez),  CiU, CUP-Poble Actiu, PP, ICV-EUiA-Pirates
 • Abstenció: regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M Hermosín),
 • En contra:

30) MOCIÓ PER CREAR UN PROGRAMA LOCAL D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Acord aprovat

 • A favor: Regidors no adscrits, acords 2 i 3 (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CiU, PP, CUP-Poble Actiu, regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M Hermosín),
 • Abstenció: Cristina Santón (acord primer)
 • En contra:

PARTIT POPULAR

31) MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


32) MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DEL “CASTELL DE LA PEPA” DE SANTA EULÀLIA. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat


33) MOCIÓ PER INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA I GARANTIR LA SEGURETAT A LA CIUTAT. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors/es no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez, Pedro Alonso, Javier M. Hermosín), CiU, ERC, Ciutadans, PSC
 • Abstenció: ICV-EUIA-P
 • En contra: CUP-Poble Actiu

 CONVERGÈNCIA I UNIÓ

34) MOCIÓ PER REHABILITAR L’ORATORI DEL CEMENTIRI DE L’HOSPITALET. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez, Pedro Alonso, Javier M Hermosín), PP, ERC, Ciutadans, PSC
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu l’Hospitalet
 • En contra:

35) MOCIÓ PER EVITAR L’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DE PARTITS O ENTITATS D’IDEOLOGIA FEIXISTA. (Text moció)

Moció aprovada

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez) Cs (acord 1) regidors no adscrits, Pedro Alonso i Javier M. Hermosín (acord 1), PSC
 • Abstenció: ERC (acord 1) 
 • En contra: CUP-Poble Actiu (acords 1 i 2)  Cs (acord 2)  regidors no adscrits (Pedro Alonso i Javier M Hermosín, acord 2 i 3)


CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

36) MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS. (Text moció

Moció rebutjada

 • A favor: CUP-Poble Actiu, Ciutadans (menys acord 2), ERC (acords 1, 2, 6)
 • Abstenció: ICV-EUIA-Pirates, CiU
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón, Rafael Jiménez, Pedro Alonso, Javier M Hermosín), PP, PSC

37) MOCIÓ PER UN L’HOSPITALET LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS I MASCLISTES. (Text moció)

Moció aprovada per unanimitat