El passat dia 26, va tenir lloc el Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat del mes de febrer de 2019 amb el següent ordre del dia.

El més destacat de la jornada va ser el debat al voltant de la convocatòria de Vaga  General Feminista el proper 8M de 2019. Mentre el PSC, amb el suport del PP, CiU, Ciutadans i ICV-EUIA-Pirates defensava un text molt conservador i allunyat de les reivindicacions del moviment feminista a l’any 2019, CUP-Poble Actiu i ERC vam presentar un moció amb més contingut, amb l’objectiu fonamental de donar visibilitat a les reivindicacions concretes i als motius d’aquesta convocatòria de Vaga General d’àmbit mundial.

També va centrar bona part del debat la nova resolució del Parlament de Catalunya que insta a l’aturada cautelar del PDU Granvia-Llobregat i la moció que va presentar ERC instant a la realització d’una consulta que intenti solucionar el conflicte generat per l’equip de Govern municipal, respecte a la construcció del Poliesportiu del Gasòmetre, al barri de Santa Eulàlia. Aquest punt, potser va ser el més conflictiu de la sessió plenària, en mostrar el seu rebuig diversos veïns/es del barri, durant el Ple.

A continuació podeu consultar una descripció detallada de totes les votacions, al Ple ordinari de febrer de 2019 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

 COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA: ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1) ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER, 23 D’OCTUBRE DE 2018 I 27 DE NOVEMBRE DE 2018 (relleu a la representació d’una entitat de la ciutat) 

Acord aprovat per unanimitat

2) DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 150/2019, DE 16 DE GENER RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (no es vota)

Aquest punt dona compte del cessament de l’assessor de nivell 2 de l’Àrea d’EPHUS (Espai Públic i Habitatge), pel seu nomenament com a nou Director del Consorci per a la Reforma de la Granvia  (ens supraminicipal, impulsor i gestor del desenvolupament del Pla Director Urbanístic PDU Granvia-Llobregat).

Protesta a la seu del Consorci per a la Reforma de la Granvia contra el PDU, l’estiu de l’any 2016

3) DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 437/2019, DE 28 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (no es vota)

Nomenament del nou assessor en matèria d’Urbanisme i Habitatge de l’equip de Govern local del PSC, amb un sou de 51.000 euros bruts a l’any.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL, DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ I DE LA PLAÇA ESCORÇA, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Acord aprovat

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CiU, PP, ERC, 
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, Cs,

5) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES A L’AVINGUDA GRANVIA DE L’HOSPITALET NÚM. 183 I 189. 

Acord aprovat

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) CiU, PP, Cs,
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-P,

6) ACORD RELATIU A L’ APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’EQUIPAMENT DOCENT “NOU LLOBREGAT” AL CARRER FERRER I GUÀRDIA NÚM. 10, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA DE L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Acord aprovat

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso) CUP-Poble Actiu, CiU, PP, Cs, ICV-EUiA-P
 • Abstenció: ERC
 • En contra:

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

7) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B.M.,M.V. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso) CiU, PP, ERC, Cs
 • En contra:

8) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI DE CARRERA C.R.R., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), ICV-EUiA-P
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ERC, Cs,
 • En contra:

9) ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S.R.J, PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), ICV-EUiA-P
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ERC, Cs,
 • En contra:

10) DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 000398/2019, DE 23 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT (no es vota)

11) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019.

 • A favor: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez)
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CUP-Poble Actiu, CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs, ICV-EUiA-P
 • En contra: ERC

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 615/2019, DE 4 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2019, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2018 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

 DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 2, 3, 4, 5 I 6 DE 22 I 29 DE GENER I 5, 12 I 19 DE FEBRER DE 2019, RESPECTIVAMENT.

 DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 16 DE GENER AL 19 DE FEBRER DE 2019, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 146 AL 1209.

MOCIONS CONJUNTES

15 ) MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2019. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. (Moció de PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CiU) (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada

 • A favor: Ciutadans, PP, ICV-EUIA-P, PSC i CiU, regidors no adscrits (Santón, Jiménez, Hermosín i Alonso).
 • Abstenció: ERC
 • En contra: CUP-Poble Actiu

ICV-EUiA-PIRATES-E, i ERC amb l’adhesió CIU i CUP-PA:

16) MOCIÓ PER RATIFICAR EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS I DEMANAR EL DESBLOQUEIG IMMEDIAT DEL VAIXELL RETINGUT AL PORT DE BARCELONA. (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada

 • A favor: ERC, ICV-EUiA-P, CiU, ERC, regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), Cs (acords 1 i 5) i PSC
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), PP, Cs (acords 2, 3, 4)
 • En contra:

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA: 

17) MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRANVIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.  (Consulta la moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor: ICV-EUiA-P, ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, PP, Cs
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), Cs i PSC

ERC i CUP-PA:

18) MOCIÓ PER DECLARAR L’HOSPITALET MUNICIPI FEMINISTA I EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2019  (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada parcialment (Acords aprovats: en verd, rebutjats en vermell):

 • A favor moció sencera: ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, ICV-EUiA-P,
 • Abstenció moció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso). Abstenció acords: Cs
 • En contra determinats acords: PP, PSC, regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez)

MOCIONS INDIVIDUALS

PSC:

19) MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ELEVACIÓ DE LA DESPESA EN DEPENDÈNCIA, BEQUES UNIVERSITÀRIES, POLÍTIQUES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, POBRESA INFANTIL I ALTRES MESURES DE PROGRÉS SOCIAL. (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada

 • A favor: PSC, regidors/es no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) ICV-EUiA-Pirates
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: Ciutadans, ERC, CiU, PP, CUP-Poble Actiu

CIUTADANS

20) MOCIÓ PER A LA BONA GESTIÓ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I ACABAR AMB LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR. (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada

 • A favor: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), CiU, PP, ERC, ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu, Ciutadans
 • Abstenció: 
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) i PSC

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

21) MOCIÓ PER LA DIFUSIÓ, CONEIXEMENT, PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL RIU LLOBREGAT.  (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada per unanimitat

22) MOCIÓ PER L’IMPULS D’ACTUACIONS AL BARRI DE SANFELIU.  (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada per unanimitat


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

23) MOCIÓ PROPOSANT UN PROCÉS PARTICIPATIU I TRANSPARENT PERQUÈ ELS VEÏNS I VEÏNES DE SANTA EULÀLIA PUGUIN DECIDIR LES CARACTERÍSTIQUES DEL NOU POLIESPORTIU QUE NECESSITA EL BARRI I LA SEVA UBICACIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT UNA CONSULTA CIUTADANA. (Consulta la moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor:  ERC, CUP-Poble Actiu, CiU, PP
 • Abstenció:  Ciutadans, regidors no adscrits (Javier M Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) i PSC

PARTIT POPULAR

24) MOCIÓ SOBRE AUTOESCOLES.  (Consulta la moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor: CiU, Ciutadans i PP
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso), ICV-EUiA-Pirates
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez), CUP-Poble Actiu, ERC i PSC

25) MOCIÓ SOBRE ELS POLIESPORTIUS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET. (Consulta la moció sencera) 

Moció aprovada per unanimitat

 

 

 

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

26) MOCIÓ PER LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’AVINGUDA DE JOSEP TARRADELLAS.  (Consulta la moció sencera)

Moció rebutjada

 • A favor: CUP-Poble Actiu, PP, ERC, ICV-EUiA-P, Cs, 
 • Abstenció: regidors no adscrits (Javier M. Hermosín i Pedro Alonso)
 • En contra: regidors no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez) i PSC

27) MOCIÓ PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ELECTROLINERES A L’HOSPITALET. (Consulta la moció sencera)

Moció aprovada per unanimitat