Cup Poble Actiu l'Hospitalet

Candidatura municipalista i de ruptura formada per la CUP l'Hospitalet, Procés Constituent, Lluita internacionalista i activistes de l'Hospitalet de Llobregat

Programa

EL PROGRAMA DE LA CUP-POBLE ACTIU EN 27 MESURES

( Veure Programa Complet ) (versió PDF-DINA4-descarregable)

Remunicipalització i gestió directa dels serveis públics. Recuperar els serveis públics externalitzats en mans privades i crear ocupació de qualitat. Compromís amb l’estabilitat laboral. L’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la lluita per acabar amb la temporalitat en la contractació que efectua el propi ens local. Així mateix, l’Ajuntament ha d’exigir el compliment d’un compromís amb l’estabilitat laboral a les empreses que se subcontractin. I endemés ha d’incloure una clàusula d’obligat compliment en relació a les condicions salarials i d’estabilitat laboral per a totes les empreses que es presentin als diferents concursos impulsats des de l’Ajuntament.

– Transparència en la gestió municipal i rendició de comptes. Auditoria ciutadana dels comptes públics municipals.

L’Ajuntament com a motor per a la creació d’ocupació de qualitat i donar servei a les necessitats bàsiques de la gent en l’àmbit de l’educació, les cures, l’atenció a les persones dependents i el medi ambient.

Evitar l’explotació laboral i les condicions de treball precàries a la nostra ciutat. L’Ajuntament ha d’establir mecanismes d’inspecció laboral a les empreses que operen a la ciutat. Aquesta mesura ha de permetre expedientar i, si escau, sancionar a les empreses que no respecten els drets dels treballadors, cal una protecció especial en el cas de les persones nouvingudes, que sovint són sotmeses a la sobre-ocupació i a un treball que posa en perill la seva salut i la seva dignitat personal.

Garantir l’accés a l’habitatge. Potenciar el lloguer social, públic i assequible per a tothom. Crear una borsa municipal de lloguer social. Elaborar un cens dels pisos buits com a instrument per a gestionar l’accés a l’habitatge en el marc d’un pla d’habitatge municipal. Declarar l’Hospitalet com a ciutat lliure de desnonaments. Creació de la Comissió de Prevenció dels desnonaments per a garantir que no es produeixi cap desnonament per motius econòmics.

Garantir els subministraments bàsics de llum, aigua i gas a totes les famílies i les llars de la ciutat.

Garantir l’accés al transport públic als col•lectius amb més dificultats econòmiques de la ciutat.

– Treballar des de l’Ajuntament de L’Hospitalet per a impulsar a nivell de tot Catalunya l’establiment d’una renda garantida de ciutadania cap a la renda bàsica universal com a mecanisme per a garantir unes condicions de vida dignes per a tothom.

– Potenciar l’economia social i solidària. Afavorir el comerç just i de proximitat. Donar suport a la distribució de productes ecològics i de proximitat. Promoure el proveïment de quilòmetre zero. El municipi ha de cedir locals municipals per als productors agrícoles de proximitat i ha d’incentivar l’establiment de mercats municipals agroecològics.

– Educació i sanitat 100% de titularitat i gestió pública, universals i de qualitat. Construcció immediata de centres educatius permanents per tal d’eliminar els actuals barracons.

– Per uns serveis socials de gestió pública i amb majors recursos. Augmentar la inversió en serveis socials i orientar-la a cobrir el creixement de la demanda i a la intervenció preventiva i pal•liativa de la pobresa.

Reforçar i ampliar els serveis de suport a les dones víctimes de violència patriarcal. Dotar de més recursos els circuits d’atenció a la violència contra les dones . Crear un centre d’acollida d’urgències i més pisos pont. Crear un centre integral de rehabilitació de llarga estada.

Dret a l’empadronament sense restriccions de les persones migrades com a mecanisme per a garantir l’accés universal als serveis bàsics de salut, educació i serveis socials. Generalitzar la pràctica de l’arrelament de les persones migrades sense exigir el requisit d’un contracte de treball –el més difícil d’assolir actualment- per facilitar la seva regularització o renovació de papers

Política fiscal progressiva. Promoure uns impostos justos que permetin garantir serveis públics de qualitat als veïns i veïnes, tendint a ser el màxim de progressius possibles, de tal manera que s’exigeixi un major esforç fiscal a aquelles persones amb majors recursos econòmics.

– Fomentar la democràcia directa i la participació ciutadana. Establir els mecanismes de participació ciutadana necessaris que facin possible la presa de decisions col•lectives sobre tot allò que ens afecta com a ciutadans i veïnes de L’Hospitalet. Consultes ciutadanes, referèndums, pressupostos participatius. Els consells de districte han d’esdevenir vinculants.

– Suport als creadors culturals de la ciutat. Cedir espais municipals als projectes de caràcter autònom i sense afany de lucre amb una clara vocació de servei als barris. Creació d’un “Casal d’entitats” a cada barri per acollir aquelles associacions arrelades al territori que fan feina comunitària i no tenen mitjans econòmics per a pagar el lloguer d’un local a preus del lliure mercat. Potenciar les entitats de cultura popular i eliminar les traves burocràtiques per a l’organització d’activitats a l’aire lliure.

– Treballar per un urbanisme sostenible sota criteris socials i medi ambientals. Cal evitar el creixement urbanístic i les requalificacions. Elaborar els plans urbanístics amb la participació directa dels veïns i les veïnes afectades mitjançant l’òrgan dels consells de districte. Una participació que ha de garantir un poder de decisió vinculant al veïnat.

Redefinir els plans d’equipaments públics i la gestió directa d’aquests equipaments en base als criteris d’interès social, comunitari i d’utilitat pública. No a la gestió privada, ni concertada dels equipaments públics municipals. Volem uns equipaments públics municipals de titularitat i gestió 100% pública.

Introduir a la ciutat el model de producció més neta. Al sector privat i als serveis municipals. El model de producció més neta consisteix en l’adopció de mesures organitzatives i operatives de reducció i reciclatge en origen que permetin la disminució en quantitat i/o perillositat dels residus, la contaminació medi ambiental i, en general, la disminució de l’impacte de l’activitat humana sobre l’entorn. Aquesta estratègia integrada de prevenció ambiental s’aplica als processos, als productes i als serveis.

– Fomentar al municipi l’estalvi i l’eficiència energètica tant en el sector d’activitat privat com en els serveis públics i en l’àmbit domèstic. Estimular la introducció de les energies renovables a la ciutat i en concret de l’energia solar. Promoure la reducció del consum energètic dels edificis introduint l’obligatorietat d’obtenir el certificat energètic i la renovació periòdica del mateix.

– Cap edificació a Cal Trabal. Crear el Parc Agrari de Cal Trabal i integrar-lo al Parc Agrari del Baix Llobregat.

– Facilitar el desenvolupament d’una Xarxa d’horts urbans comunitaris autogestionats. Produir aliments, reproduir comunitat.

– Pla de mobilitat i transport públic sota criteris ecològics i d’utilitat social. Dissenyar un pla de mobilitat per a la ciutat en base als criteris de sostenibilitat ecològica i suport a les necessitats de desplaçament diari del veïnat i les persones que tenen el lloc de treball a L’H i viuen fora de la ciutat. Reduir el nombre de vehicles privats a la ciutat i potenciar el transport públic. Ampliar el recorregut i la freqüència de pas dels autobusos urbans i interurbans que connecten els diversos barris de la ciutat i la ciutat amb els municipis veïns. Treballar per aconseguir la implementació de la L-9 del metro a l’Hospitalet. Transport públic 100% accessible per a les persones amb diversitat funcional. Crear una xarxa de carrils bici segregats de la resta de transport.

– Defensa dels drets dels animals. Fomentar el respecte i la cura dels animals a la ciutat. Construir un nou Centre d’Acollida i Adopcions per a Animals de Companyia al terme municipal de l’Hospitalet; de gestió municipal, transparent i pública. En una zona salubre, fàcilment accessible amb transport públic, obert a la ciutadania, sostenible, pensat pel benestar dels animals, construït i gestionat amb un pressupost ajustat i racional. Que serveixi de punt educatiu, de trobada i conscienciació pels adoptants. Prohibir l’experimentació amb animals als hospitals i instituts de recerca ubicats al terme municipal de L’Hospitalet. Avaluar les instal•lacions destinades als gossos als parcs públics municipals per a garantir unes mides, instal•lacions i condicions d’accés adequades. Garantir a tots els barris instal•lacions destinades a l’esbarjo dels gossos.

– Treballar en favor de la convivència i la diversitat cultural a la ciutat.

– Foment de l’ús social del català com a llengua de cohesió social. Programa de cursos de català gratuïts per a la gent nouvinguda. Fomentar els grups d’intercanvi lingüístic com a activitat cultural a la ciutat. Itineraris històrics per a donar conèixer el patrimoni de la ciutat i facilitar l’ús del català com a llengua d’integració social, de coneixement i d’aprenentatge; en una mateixa activitat programada posem en valor el patrimoni material (béns immobles) i immaterial (la llengua, les costums, les tradicions, la memòria històrica) de la nostra ciutat.

Foment de l’ús de programari lliure a tots els nivells de l’administració municipal.

Tema creado por Anders Norén